บทนำ

Company about

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการออกกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร (Building Energy Code ; BEC) โดยกำหนดให้อาคาร 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ และ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ

สถานภาพปัจจุบัน กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 13 มี.ค. 64 ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและรับรองแบบ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

พพ. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นการแบ่งปันและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในอนาคต


เข้าสู่ระบบ


การใช้งานระบบฐานข้อมูล

Company about


สรุปข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน

Company about

จำนวนอาคารทั้งหมด 4,340 อาคาร

ระบบฐานข้อมูล

กำหนด

กำหนดกรอบและวางระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงการอนุญาตก่อสร้างอาคารที่แต่ละหน่วยงานเก็บข้อมูลการตรวจประเมินแบบอาคาร

พัฒนา

พัฒนาระบบฐานข้อมูลก่อสร้างอาคารให้สามารถเชื่อมโยงใช้งานร่วมกันและสามารถแชร์ข้อมูลใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

รวบรวม

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการตรวจประเมินแบบอาคารจากโครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

สรุปผล

สรุปผลข้อมูลพื้นฐานการตรวจประเมินแบบอาคารจากโครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

เอกสารคู่มือ

about

การจัดฝึกอบรม


Contact Us

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2223-0021 ถึง 9 ต่อ 1072 หรือ โทร(มือถือ). 092-5273088 ธัญพิชชา (แก้ม), 099-4428983 ดวงกมล (เอ๋)