บทนำ

Company about

ามที่กระทรวงพลังงานได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและหลักเกณฑ์วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 โดยกำหนดให้อาคาร 9 ประเภท ในแต่ละอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบอาคารและระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงฯ นี้ไม่สามารถบังคับได้ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากอำนาจในการอนุญาตแบบอยู่ที่พนักงานท้องถิ่นภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ระบุให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวก่อนมีผลบังคับใช้ โดยให้ถือเสมือนเป็นกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

สถานภาพปัจจุบัน พพ. ได้ส่งร่างกฎกระทรวงฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ผ่านความเห็นชอบในคณะอนุกรรมการควบคุมอาคาร ที่คณะกรรมการควบคุมอาคารแต่งตั้งขึ้นและอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบต่อไป

ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและรับรองแบบ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว


เข้าสู่ระบบ


สรุปข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน

Company about

จำนวนอาคารทั้งหมด 4,306 อาคาร

ระบบฐานข้อมูล

กำหนด

กำหนดกรอบและวางระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงการอนุญาตก่อสร้างอาคารที่แต่ละหน่วยงานเก็บข้อมูลการตรวจประเมินแบบอาคาร

พัฒนา

พัฒนาระบบฐานข้อมูลก่อสร้างอาคารให้สามารถเชื่อมโยงใช้งานร่วมกันและสามารถแชร์ข้อมูลใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

รวบรวม

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการตรวจประเมินแบบอาคารจากโครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

สรุปผล

สรุปผลข้อมูลพื้นฐานการตรวจประเมินแบบอาคารจากโครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

เอกสารคู่มือ

about

การจัดฝึกอบรม


Contact Us

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2223-0021 ถึง 9 ต่อ 1072 หรือ โทร(มือถือ). 092-5273088 ธัญพิชชา (แก้ม), 099-4428983 ดวงกมล (เอ๋)
              Fax. 02-223-5469