Logo
ค้นหาข้อมูลอาคาร

กำหนดเงื่อนไขสำหรับค้นหาข้อมูลการก่อสร้างอาคารใหม่

  
ID ประเภทอาคาร ขนาดพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เจ้าของอาคาร วันที่อนุญาต ลักษณะอาคาร เกณฑ์การผ่าน
1 DLA-12010001-2017-4-0001 อาคารชุด 2587.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ 30 พฤศจิกายน 542 1 0
2 DLA-12010001-2017-4-0002 อาคารชุด 48634.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ 10 พฤษภาคม 2556 1 0
3 DLA-12010001-2017-4-0003 อาคารชุด 48634.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 10 พฤษภาคม 2556 1 0
4 DLA-12010001-2017-4-0004 อาคารชุด 72572.22 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำกัด 30 กรกฎาคม 2556 1 0
5 DLA-12010001-2017-4-0005 อาคารชุด 33050.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท อรดา จำกัด 29 สิงหาคม 2556 1 0
6 DLA-12010001-2017-4-0006 อาคารชุด 16437.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 31 สิงหาคม 2555 1 0
7 DLA-12010001-2017-4-0007 อาคารชุด 39859.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท คลาสสิคคอลเซอร์วิส จำกัด 31 พฤษภาคม 2554 1 0
8 DLA-12010001-2017-4-0008 อาคารชุด 16616.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 16 พฤศจิกายน 2554 1 0
9 DLA-12010001-2017-4-0009 อาคารชุด 31575.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท เอกสิน การ์เด้นโฮม จำกัด 19 พฤศจิกายน 2552 1 0
10 DLA-12010001-2017-4-0010 อาคารชุด 12632.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท เอกสิน การ์เด้นโฮม จำกัด 12 กันยายน 2550 1 0
11 DLA-12010001-2017-4-0011 อาคารชุด 69137.50 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2553 1 0
12 DLA-12010001-2017-4-0012 อาคารชุด 58894.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 28 กันยายน 2551 1 0
13 DLA-12010001-2017-4-0013 อาคารชุด 58894.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 16 พฤศจิกายน 2550 1 0
14 DLA-12010001-2017-4-0014 อาคารชุด 43694.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 18 พฤศจิกายน 2554 1 0
15 DLA-12010001-2017-4-0015 อาคารชุด 41947.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท ริชมอน เอสเตท จำกัด 1 มีนาคม 2556 1 0
16 DLA-12010001-2017-4-0016 อาคารชุด 149078.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 28 พฤษภาคม 2556 1 0
17 DLA-12010001-2017-4-0017 อาคารชุด 73054.56 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2556 1 0
18 DLA-12010001-2017-4-0018 อาคารชุด 58028.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 26 ธันวาคม 2556 1 0
19 DLA-12010001-2017-4-0019 อาคารชุด 56249.50 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 10 กุมภาพันธ์ 2555 1 0
20 DLA-12010001-2017-4-0020 อาคารชุด 34288.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 18 มิถุนายน 2556 1 0
21 DLA-12010001-2017-4-0021 อาคารชุด 40642.56 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2555 1 0
22 DLA-12010001-2017-4-0022 อาคารชุด 29123.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2555 1 0
23 DLA-12010001-2017-4-0023 อาคารชุด 64286.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 25 ธันวาคม 2555 1 0
24 DLA-12010001-2017-4-0024 อาคารชุด 44089.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 10 สิงหาคม 2552 1 0
25 DLA-12010001-2017-4-0025 อาคารชุด 51947.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 30 เมษายน 2556 1 0
26 DLA-12010001-2017-4-0026 อาคารชุด 10158.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย บริษัท จง รวย ดี จำกัด 23 เมษายน 2557 1 0
27 DLA-12010001-2017-4-0027 อาคารชุด 55192.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 9 กรกฎาคม 2557 1 0
28 DLA-12010001-2017-4-0028 อาคารชุด 41208.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 12 ธันวาคม 2557 1 0
30 DLA-12010001-2017-4-0030 อาคารชุด 38528.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 17 ธันวาคม 2557 1 0
31 DLA-12010001-2017-4-0031 อาคารชุด 18663.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 27 มกราคม 2558 1 0
32 DLA-12010001-2017-7-0032 โรงแรม 7912.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ โรงแรม แม็กซ์ โฮเทล 17 พฤษภาคม 2552 1 0
33 DLA-12010001-2017-7-0033 โรงแรม 7304.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน โรงแรม พักพิงอิงทาง 3 มิถุนายน 2551 1 0
34 DLA-12010001-2017-4-0034 อาคารชุด 2000.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน นางวัชราพร ทิวสีเพชร 9 ตุลาคม 2552 1 0
35 DLA-12010001-2017-4-0035 อาคารชุด 2856.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย นายนิวัฒน์ สวัสดิผล 17 สิงหาคม 2550 1 0
36 DLA-12010001-2017-4-0036 อาคารชุด 8589.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย บริษัท ซิลเวอร์คอยน์ จำกัด 16 ธันวาคม 2553 1 0
37 DLA-12010001-2017-4-0037 อาคารชุด 4880.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย บริษัท ธนาราช จำกัด 2 ตุลาคม 2552 1 0
38 DLA-12010001-2017-4-0038 อาคารชุด 5078.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 29 เมษายน 2556 1 0
39 DLA-12010001-2017-4-0039 อาคารชุด 21.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 1 มกราคม 2513 1 3
40 DLA-12010001-2017-4-0040 อาคารชุด 2174.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ นางสุดใาจ ดิษฐอำนาจ 2 สิงหาคม 2556 1 0
41 DLA-12010001-2017-4-0041 อาคารชุด 6045.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เอ.บี. เดคคอร์เรท จำกัด 11 กันยายน 2556 1 0
42 DLA-12010001-2017-4-0042 อาคารชุด 3578.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท ปริญสิริ 23 กันยายน 2556 1 0
43 DLA-12010001-2017-4-0043 อาคารชุด 3900.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท เด. มา. เพลส จำกัด 11 เมษายน 2555 1 0
44 DLA-12010001-2017-4-0044 อาคารชุด 3875.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ นายชัยณรงค์ กนิษสุดา 18 มิถุนายน 2555 1 0
45 DLA-12010001-2017-4-0045 อาคารชุด 3220.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ นายชัยยุทธ ฟูเผ่า,นางเยาวมาลย์ ฟูเผ่า 23 กันยายน 2554 1 0
46 DLA-12010001-2017-4-0046 อาคารชุด 3914.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ นายชัยณรงค์ กนิษสุดา 21 ธันวาคม 2554 1 0
47 DLA-12010001-2017-4-0047 อาคารชุด 2940.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ บริษัท เดอะอาคิสมา อพาร์ทเมนท์ จำกัด 21 มีนาคม 2555 1 0
48 DLA-12010001-2017-4-0048 อาคารชุด 3480.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 1 พฤศจิกายน 2556 1 0
49 DLA-12010001-2017-4-0049 อาคารชุด 2436.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ คณะบุคคลชอุ่มอพาร์ทเม้นท์ 14 กรกฎาคม 2553 1 0
50 DLA-12010001-2017-4-0050 อาคารชุด 3730.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท รุ่งเรืองทวีทรัพย์ จำกัด 25 ธันวาคม 2555 1 0
51 DLA-12010001-2017-4-0051 อาคารชุด 2457.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน หจก. MOTHER HOMT 23 กันยายน 2554 1 0
52 DLA-12010001-2017-4-0052 อาคารชุด 3695.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท บีวีโมเดิร์น จำกัด 16 กรกฎาคม 2555 1 0
53 DLA-12010001-2017-4-0053 อาคารชุด 2600.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย นายพันธุล สุขสมทรง 19 ตุลาคม 2552 1 0
54 DLA-12010001-2017-4-0054 อาคารชุด 7715.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย นายปรีชา นายสมชาย นายสุชาติ อินธนู 24 ธันวาคม 2552 1 0
55 DLA-12010001-2017-4-0055 อาคารชุด 3040.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 24 เมษายน 2551 1 0
56 DLA-12010001-2017-4-0056 อาคารชุด 7772.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย บริษัท อินธนู 2009 จำกัด 8 ตุลาคม 2552 1 0
57 DLA-12010001-2017-4-0057 อาคารชุด 7790.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท บีวี.โมเดิร์น จำกัด 18 พฤศจิกายน 2552 1 0
58 DLA-12010001-2017-4-0058 อาคารชุด 3980.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย นายนัทพล ปิยะสุวรรณเดช 19 สิงหาคม 2556 1 0
59 DLA-12010001-2017-4-0059 อาคารชุด 3450.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชะวี เพลส 26 มีนาคม 2553 1 0
60 DLA-12010001-2017-4-0060 อาคารชุด 8956.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท ชัยลัดดา จำกัด 12 พฤษภาคม 2552 1 0
61 DLA-12010001-2017-4-0061 อาคารชุด 2628.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท วิชัยยุทธ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 8 มีนาคม 2556 1 0
62 DLA-12010001-2017-4-0062 อาคารชุด 8151.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท พินท์แลนด์ จำกัด 5 เมษายน 2555 1 0
63 DLA-12010001-2017-4-0063 อาคารชุด 2205.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย นายวิเชียร ถนัดกิจ 31 สิงหาคม 2554 1 0
64 DLA-12010001-2017-4-0064 อาคารชุด 3990.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอี่ยมมงคล 21 ธันวาคม 2554 1 0
65 DLA-12010001-2017-4-0065 อาคารชุด 5300.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ นางสาวอดินุช วุฒิปกรณ์กิตติ 15 พฤษภาคม 2552 1 0
66 DLA-12010001-2017-4-0066 อาคารชุด 3903.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ นายภูมินทร์ พิพัฒนไชยไพบูลย์ 17 มิถุนายน 2551 1 0
67 DLA-12010001-2017-4-0067 อาคารชุด 3665.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท วรรณงาม จำกัด 12 มีนาคม 2556 1 0
68 DLA-12010001-2017-4-0068 อาคารชุด 3968.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 17 กันยายน 2556 1 0
69 DLA-12010001-2017-4-0069 อาคารชุด 3877.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน นายธงชัย นำพิทักษ์ชัยกุล 27 กุมภาพันธ์ 2555 1 0
70 DLA-12010001-2017-4-0070 อาคารชุด 2138.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน นางเนาวนิจ พงษ์ไกรกิตติ 29 สิงหาคม 2555 1 0
71 DLA-12010001-2017-4-0071 อาคารชุด 3710.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท บุญชู เรศชิเดนซ์ จำกัด 7 มกราคม 2554 1 0
72 DLA-12010001-2017-4-0072 อาคารชุด 3440.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท ซีนิช อิลล์ กรุ๊ป จำกัด 23 มีนาคม 2554 1 0
73 DLA-12010001-2017-4-0073 อาคารชุด 2255.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท โชคบุญมา จำกัด 3 พฤษภาคม 2553 1 0
74 DLA-12010001-2017-4-0074 อาคารชุด 2260.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท บ้านโย จำกัด 14 พฤษภาคม 2552 1 0
75 DLA-12010001-2017-4-0075 อาคารชุด 3600.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน นายมนตรี มณีไพโรจน์ 2 ธันวาคม 2552 1 0
76 DLA-12010001-2017-4-0076 อาคารชุด 9570.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท สินทรัพย์ดิงโก้ จำกัด 4 ธันวาคม 2552 1 0
77 DLA-12010001-2017-4-0077 อาคารชุด 6568.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บริษัท ไมด้า แอสเช็ท ซานาดู จำกัด 11 ธันวาคม 2552 1 0
78 DLA-12010001-2017-4-0078 อาคารชุด 8826.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท โคลป แอสแอโทเมนท์ จำกัด 18 มิถุนายน 2551 1 0
79 DLA-12010001-2017-4-0079 อาคารชุด 5182.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน นายกฤช อรุณรัศมีโชติ 25 กรกฎาคม 2551 1 0
80 DLA-12010001-2017-4-0080 อาคารชุด 9567.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท ศรีจันดา เพลส จำกัด 15 ธันวาคม 2551 1 0
81 DLA-12010001-2017-4-0081 อาคารชุด 5080.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท บุญชูเพลส จำกัด 5 มกราคม 2550 1 0
82 DLA-12010001-2017-4-0082 อาคารชุด 6250.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท โกลเด้น ครอบร้า จำกัด 9 เมษายน 2550 1 0
83 DLA-12010001-2017-4-0083 อาคารชุด 3123.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท วรกิจวิบูลโฮม จำกัด 29 มีนาคม 2555 1 0
84 DLA-12010001-2017-4-0084 อาคารชุด 3240.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บริษัท อัครยา แมนชั่น จำกัด 17 กันยายน 2552 1 0
85 DLA-12010001-2017-4-0085 อาคารชุด 3884.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด 12 พฤศจิกายน 2556 1 0
86 DLA-12010001-2017-4-0086 อาคารชุด 3884.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด 17 ธันวาคม 2556 1 0
87 DLA-12010001-2017-4-0087 อาคารชุด 3884.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 24 ธันวาคม 2556 1 0
88 DLA-12010001-2017-4-0088 อาคารชุด 4500.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท ฮามิลตัน บรีส จำกัด 1 พฤษภาคม 2552 1 0
89 DLA-12010001-2017-4-0089 อาคารชุด 4500.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท ฮามิลตัน บรีส จำกัด 25 ธันวาคม 2552 1 0
90 DLA-12010001-2017-4-0090 อาคารชุด 4500.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท ฮามิลตัน ฟอร์บส์ จำกัด 25 ธันวาคม 2552 1 0
91 DLA-12010001-2017-4-0091 อาคารชุด 2840.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม บี เอ จำกัด 4 กันยายน 2551 1 0
92 BKK-10260001-2017-4-0001 อาคารชุด 3440.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท วณิชยาธิวาส จำกัด 6 มกราคม 2559 2 0
93 BKK-10260001-2017-3-0002 สำนักงาน 33270.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8 มกราคม 2559 2 0
94 BKK-10260001-2017-3-0003 สำนักงาน 32189.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด 19 มกราคม 2559 2 0
95 BKK-10260001-2017-4-0004 อาคารชุด 9206.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 19 เมษายน 2559 2 0
96 BKK-10260001-2017-4-0005 อาคารชุด 9990.85 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ (2015) จำกัด 18 สิงหาคม 2559 1 0
97 BKK-10260001-2017-7-0006 โรงแรม 29980.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด 30 กันยายน 2559 1 0
98 BKK-10260001-2017-1-0007 สถานพยาบาล 30445.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท โรงพยาบาลอินทรารัตน์ จำกัด 27 ตุลาคม 2559 2 0
99 BKK-10260001-2017-7-0008 โรงแรม 3369.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ทรี เอ็น พลัส จำกัด 28 มีนาคม 2559 2 0
100 BKK-10260001-2017-7-0009 โรงแรม 124113.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท สวนลุม ไนท์บาซาร์ จำกัด, บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด 20 มีนาคม 2559 2 0
101 BKK-10260001-2017-3-0010 สำนักงาน 84676.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด 23 สิงหาคม 2559 2 0
102 BKK-10260001-2017-7-0011 โรงแรม 3369.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ทรี เอ็น พลัส จำกัด 15 กันยายน 2559 2 0
103 BKK-10260001-2017-3-0012 สำนักงาน 32715.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด 23 พฤศจิกายน 2559 2 0
104 BKK-10260001-2017-3-0013 สำนักงาน 438747.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2558 2 0
105 BKK-10260001-2017-1-0014 สถานพยาบาล 9476.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 17 พฤษภาคม 2559 1 0
106 BKK-10260001-2017-4-0015 อาคารชุด 1875.00 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน บริษัท เอสพี พรีเมียม แลนด์ จำกัด 2 กุมภาพันธ์ 2559 2 0
107 BKK-10260001-2017-4-0016 อาคารชุด 21721.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง การเคหะแห่งชาติ 1 ธันวาคม 2559 1 0
108 BKK-10260001-2017-4-0017 อาคารชุด 3924.00 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี บริษัท เอเชีย ธนสิน จำกัด 27 ตุลาคม 2559 1 0
109 BKK-10260001-2017-2-0018 สถานศึกษา 8332.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 มิถุนายน 2559 2 0
110 BKK-10260001-2017-4-0019 อาคารชุด 14163.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 1 เมษายน 2559 1 0
111 BKK-10260001-2017-4-0020 อาคารชุด 89995.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด 5 ธันวาคม 2559 1 0
112 BKK-10260001-2017-9-0021 ศูนย์การค้า 21962.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 24 มิถุนายน 2559 1 0
113 BKK-10260001-2017-9-0022 ศูนย์การค้า 34487.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 21 เมษายน 2559 1 0
114 BKK-10260001-2017-4-0023 อาคารชุด 49639.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร บริษัท แม่น้ำเรสซิเดนส์ จำกัด 12 กันยายน 2559 1 0
115 BKK-10260001-2017-9-0024 ศูนย์การค้า 36842.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 23 สิงหาคม 2559 2 0
116 BKK-10260001-2017-9-0025 ศูนย์การค้า 34238.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 27 ตุลาคม 2559 2 0
117 BKK-10260001-2017-4-0026 อาคารชุด 9648.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิริศักดิ์ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 28 เมษายน 2559 2 0
118 BKK-10260001-2017-9-0027 ศูนย์การค้า 36437.21 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 16 พฤษภาคม 2559 2 0
119 BKK-10260001-2017-4-0028 อาคารชุด 78025.30 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ บริษัท ซิตี้ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 24 มิถุนายน 2559 2 0
120 BKK-10260001-2017-4-0029 อาคารชุด 44618.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี สำนักพระราชวัง (สำนักงานพระคลังข้างที่) 1 มิถุนายน 2559 1 0
121 BKK-10260001-2017-4-0030 อาคารชุด 6725.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เพลินจิต ออฟฟิซเฮ้าส์ จำกัด 1 มิถุนายน 2559 1 0
122 BKK-10260001-2017-2-0031 สถานศึกษา 17848.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 กันยายน 2559 2 0
123 BKK-10260001-2017-9-0032 ศูนย์การค้า 104806.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 25 ตุลาคม 2559 2 0
124 BKK-10260001-2017-7-0033 โรงแรม 29986.00 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จำกัด 17 สิงหาคม 2559 1 0
125 BKK-10260001-2017-4-0034 อาคารชุด 3042.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 31 ตุลาคม 2559 2 0
126 BKK-10260001-2017-4-0035 อาคารชุด 3057.50 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 31 ตุลาคม 2559 2 0
127 BKK-10260001-2017-1-0036 สถานพยาบาล 27987.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท มีนบุรี การแพทย์ จำกัด 12 กรกฎาคม 2559 2 0
128 BKK-10260001-2017-3-0037 สำนักงาน 26427.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 5 กรกฎาคม 2559 2 0
129 BKK-10260001-2017-7-0038 โรงแรม 148497.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 16 พฤษภาคม 2559 2 0
130 BKK-10260001-2017-1-0039 สถานพยาบาล 65290.00 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 14 ธันวาคม 2559 1 0
131 BKK-10260001-2017-3-0040 สำนักงาน 18828.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท เทรเซอร์ เอสเตท จำกัด 4 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
132 BKK-10260001-2017-4-0041 อาคารชุด 9996.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท เอส.ที เพอร์เฟ็คท์ เฮ้า จำกัด 22 พฤศจิกายน 2559 2 0
133 BKK-10260001-2017-7-0042 โรงแรม 10230.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด 1 มกราคม 2513 1 3
134 BKK-10260001-2017-7-0043 โรงแรม 10230.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด 1 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
135 BKK-10260001-2017-7-0044 โรงแรม 11289.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด 17 มีนาคม 2559 2 0
136 BKK-10260001-2017-7-0045 โรงแรม 10303.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด 17 มีนาคม 2559 2 0
137 BKK-10260001-2017-7-0046 โรงแรม 26025.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด 5 กรกฎาคม 2559 1 0
138 BKK-10260001-2017-1-0047 สถานพยาบาล 61595.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด 11 สิงหาคม 2559 2 0
139 BKK-10260001-2017-7-0048 โรงแรม 41192.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด 11 ตุลาคม 2559 2 0
140 BKK-10260001-2017-7-0049 โรงแรม 18685.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท จุฬาสินี แอสเซท จำกัด 15 พฤศจิกายน 2559 1 0
141 BKK-10260001-2017-4-0050 อาคารชุด 49840.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เดอะ ช้อยส์ พร็อพเพอร์ตี้ 23 พฤศจิกายน 2559 1 0
142 BKK-10260001-2017-3-0051 สำนักงาน 18779.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 9 มีนาคม 2559 1 0
143 BKK-10260001-2017-9-0052 ศูนย์การค้า 26814.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2559 2 0
144 BKK-10260001-2017-1-0053 สถานพยาบาล 21289.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด 17 พฤศจิกายน 2559 1 0
145 BKK-10260001-2017-1-0054 สถานพยาบาล 8584.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด 7 มิถุนายน 2559 2 0
146 BKK-10260001-2017-3-0055 สำนักงาน 20809.50 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 21 เมษายน 2559 1 0
147 BKK-10260001-2017-4-0056 อาคารชุด 8016.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 15 มิถุนายน 2559 1 0
148 BKK-10260001-2017-7-0057 โรงแรม 29994.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 12 กรกฎาคม 2559 1 0
149 BKK-10260002-2017-4-0001 อาคารชุด 38282.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จำกัด 8 มกราคม 2559 1 0
150 BKK-10260002-2017-4-0002 อาคารชุด 47794.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 11 มกราคม 2559 1 0
151 BKK-10260002-2017-4-0003 อาคารชุด 28138.35 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด 11 มกราคม 2559 1 0
152 BKK-10260002-2017-4-0004 อาคารชุด 70944.25 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จำกัด 11 มกราคม 2559 1 0
153 BKK-10260002-2017-4-0005 อาคารชุด 58864.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำกัด 12 มกราคม 2559 1 0
154 BKK-10260002-2017-4-0006 อาคารชุด 25626.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 13 มกราคม 2559 1 0
155 BKK-10260002-2017-4-0007 อาคารชุด 32853.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด 13 มกราคม 2559 1 0
156 BKK-10260002-2017-1-0008 สถานพยาบาล 47108.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ บริษัท สินแพทย์ จำกัด 13 มกราคม 2559 1 0
157 BKK-10260002-2017-6-0009 โรงมหรสพ 79791.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 มกราคม 2559 2 0
158 BKK-10260002-2017-4-0010 อาคารชุด 48280.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จำกัด 25 มกราคม 2559 1 0
159 BKK-10260002-2017-4-0011 อาคารชุด 91448.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด 27 มกราคม 2559 1 0
160 BKK-10260002-2017-4-0012 อาคารชุด 45262.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ ช่องนนทรี จำกัด 27 มกราคม 2559 1 0
161 BKK-10260002-2017-4-0013 อาคารชุด 25913.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 28 มกราคม 2559 1 0
162 BKK-10260002-2017-3-0014 สำนักงาน 43682.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด 29 มกราคม 2559 1 0
163 BKK-10260002-2017-4-0015 อาคารชุด 37724.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 29 มกราคม 2559 1 0
164 BKK-10260002-2017-4-0016 อาคารชุด 61950.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 1 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
165 BKK-10260002-2017-4-0017 อาคารชุด 21423.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท อินโดไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2559 2 0
166 BKK-10260002-2017-1-0018 สถานพยาบาล 42313.58 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท สินแพทย์ จำกัด 15 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
167 BKK-10260002-2017-4-0019 อาคารชุด 29366.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 25 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
168 BKK-10260002-2017-3-0020 สำนักงาน 55352.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ที ซี ที จำกัด 25 กุมภาพันธ์ 2559 2 0
169 BKK-10260002-2017-4-0021 อาคารชุด 5806.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เพอร์เฟค เพรสทิจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 26 กุมภาพันธ์ 2559 2 0
170 BKK-10260002-2017-7-0022 โรงแรม 43235.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เออร์เบิน แคปปิตอล จำกัด 2 มีนาคม 2559 1 0
171 BKK-10260002-2017-4-0023 อาคารชุด 8083.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการและครอบครัว 2 มีนาคม 2559 2 0
172 BKK-10260002-2017-4-0024 อาคารชุด 39109.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน บริษัท มีสไตล์ เอสเตท จำกัด 3 มีนาคม 2559 1 0
173 BKK-10260002-2017-4-0025 อาคารชุด 29951.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 9 มีนาคม 2559 1 0
174 BKK-10260002-2017-4-0026 อาคารชุด 25158.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 11 มีนาคม 2559 1 0
175 BKK-10260002-2017-4-0027 อาคารชุด 35075.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ดาวคะนอง บริษัท วิซดอม คลับ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 15 มีนาคม 2559 1 0
176 BKK-10260002-2017-4-0028 อาคารชุด 3033.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นายภวัต ศิครินทร์ 15 มีนาคม 2559 2 0
177 BKK-10260002-2017-7-0029 โรงแรม 176048.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 17 มีนาคม 2559 2 0
178 BKK-10260002-2017-4-0030 อาคารชุด 24927.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 24 มีนาคม 2559 2 0
179 BKK-10260002-2017-4-0031 อาคารชุด 35181.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด 25 มีนาคม 2559 1 0
180 BKK-10260002-2017-4-0032 อาคารชุด 51395.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด 30 มีนาคม 2559 1 0
181 BKK-10260002-2017-3-0033 สำนักงาน 150773.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด 8 เมษายน 2559 1 0
182 BKK-10260002-2017-3-0034 สำนักงาน 39890.25 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด 8 เมษายน 2559 1 0
183 BKK-10260002-2017-7-0035 โรงแรม 3764.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท ศรีอยุธยา ฮอสบีทาลิตี้ จำกัด 19 เมษายน 2559 2 0
184 BKK-10260002-2017-4-0036 อาคารชุด 27021.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เกษรวัฒนา จำกัด 20 เมษายน 2559 1 0
185 BKK-10260002-2017-1-0037 สถานพยาบาล 87066.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด 10 พฤษภาคม 2559 2 0
186 BKK-10260002-2017-9-0038 ศูนย์การค้า 469233.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 11 พฤษภาคม 2559 2 0
187 BKK-10260002-2017-4-0039 อาคารชุด 46300.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12 พฤษภาคม 2559 1 0
188 BKK-10260002-2017-4-0040 อาคารชุด 22148.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำกัด 12 พฤษภาคม 2559 2 0
189 BKK-10260002-2017-4-0041 อาคารชุด 25980.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 16 พฤษภาคม 2559 1 0
190 BKK-10260002-2017-2-0042 สถานศึกษา 2256.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17 พฤษภาคม 2559 2 0
191 BKK-10260002-2017-2-0043 สถานศึกษา 9560.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17 พฤษภาคม 2559 2 0
192 BKK-10260002-2017-2-0044 สถานศึกษา 43375.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17 พฤษภาคม 2559 2 0
193 BKK-10260002-2017-2-0045 สถานศึกษา 13741.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 18 พฤษภาคม 2559 1 0
194 BKK-10260002-2017-2-0046 สถานศึกษา 5265.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 18 พฤษภาคม 2559 1 0
195 BKK-10260002-2017-2-0047 สถานศึกษา 4067.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 18 พฤษภาคม 2559 1 0
196 BKK-10260002-2017-2-0048 สถานศึกษา 2448.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด 18 พฤษภาคม 2559 1 0
197 BKK-10260002-2017-4-0049 อาคารชุด 55558.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท วิซคอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27 พฤษภาคม 2559 1 0
198 BKK-10260002-2017-9-0050 ศูนย์การค้า 20639.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท พี.เพชรรามา จำกัด 13 มิถุนายน 2559 2 0
199 BKK-10260002-2017-7-0051 โรงแรม 22451.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง บริษัท รักสยาม พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2004 จำกัด 14 มิถุนายน 2559 2 0
200 BKK-10260002-2017-4-0052 อาคารชุด 26724.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เอ็น วาย อี อารีย์ จำกัด 20 มิถุนายน 2559 1 0
201 BKK-10260002-2017-4-0053 อาคารชุด 55143.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด 22 มิถุนายน 2559 1 0
202 BKK-10260002-2017-2-0054 สถานศึกษา 225040.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 กรกฎาคม 2559 1 0
203 BKK-10260002-2017-4-0055 อาคารชุด 31319.39 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท วาย แอล พี จำกัด 5 กรกฎาคม 2559 1 0
204 BKK-10260002-2017-4-0056 อาคารชุด 29996.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 5 กรกฎาคม 2559 2 0
205 BKK-10260002-2017-4-0057 อาคารชุด 7759.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 5 กรกฎาคม 2559 2 0
206 BKK-10260002-2017-4-0058 อาคารชุด 35000.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด 5 กรกฎาคม 2559 1 0
207 BKK-10260002-2017-4-0059 อาคารชุด 96589.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 8 กรกฎาคม 2559 2 0
208 BKK-10260002-2017-3-0060 สำนักงาน 34035.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 กรกฎาคม 2559 1 0
209 BKK-10260002-2017-7-0061 โรงแรม 15114.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท ไพโอเนียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12 กรกฎาคม 2559 2 0
210 BKK-10260002-2017-3-0062 สำนักงาน 19087.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด 15 กรกฎาคม 2559 1 0
211 BKK-10260002-2017-4-0063 อาคารชุด 58728.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ริชี่ เพลส 2002 จำกัด (มหาชน) 21 กรกฎาคม 2559 1 0
212 BKK-10260002-2017-3-0064 สำนักงาน 67709.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ บริษัท ธนบุรีเรียลเอสเตท จำกัด 28 กรกฎาคม 2559 1 0
213 BKK-10260002-2017-4-0065 อาคารชุด 26337.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด 1 สิงหาคม 2559 1 0
214 BKK-10260002-2017-7-0066 โรงแรม 20301.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 สิงหาคม 2559 1 0
215 BKK-10260002-2017-4-0067 อาคารชุด 26075.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เอพี (เอกมัย) จำกัด 5 สิงหาคม 2559 1 0
216 BKK-10260002-2017-4-0068 อาคารชุด 47069.61 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท ดีไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5 สิงหาคม 2559 2 0
217 BKK-10260002-2017-4-0069 อาคารชุด 56232.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 8 สิงหาคม 2559 2 0
218 BKK-10260002-2017-4-0070 อาคารชุด 60842.20 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 8 สิงหาคม 2559 2 0
219 BKK-10260002-2017-3-0071 สำนักงาน 62273.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เกษรแอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 9 สิงหาคม 2559 2 0
220 BKK-10260002-2017-3-0072 สำนักงาน 40130.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด 11 สิงหาคม 2559 1 0
221 BKK-10260002-2017-9-0073 ศูนย์การค้า 94491.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด 19 สิงหาคม 2559 1 0
222 BKK-10260002-2017-4-0074 อาคารชุด 26756.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด 23 สิงหาคม 2559 1 0
223 BKK-10260002-2017-4-0075 อาคารชุด 10445.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก บริษัท มีสไตล์ แอสเสท จำกัด 24 สิงหาคม 2559 1 0
224 BKK-10260002-2017-4-0076 อาคารชุด 8104.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สยามสินธร จำกัด 23 กรกฎาคม 2559 1 0
225 BKK-10260002-2017-4-0077 อาคารชุด 51614.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 24 สิงหาคม 2559 1 0
226 BKK-10260002-2017-1-0078 สถานพยาบาล 30690.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด 30 สิงหาคม 2559 2 0
227 BKK-10260002-2017-4-0079 อาคารชุด 22266.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 31 สิงหาคม 2559 1 0
228 BKK-10260002-2017-4-0080 อาคารชุด 44465.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล บริษัท อัลไบร์ท โฮลดิ้ง จำกัด 9 กันยายน 2559 1 0
229 BKK-10260002-2017-4-0081 อาคารชุด 49255.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 20 กันยายน 2559 1 0
230 BKK-10260002-2017-4-0082 อาคารชุด 8285.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท บริคส์แอนด์ดรีมส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 29 กันยายน 2559 2 0
231 BKK-10260002-2017-4-0083 อาคารชุด 32711.51 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2559 1 0
232 BKK-10260002-2017-4-0084 อาคารชุด 2855.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด นางพรรณทิพา วัชโรบล 4 ตุลาคม 2559 2 0
233 BKK-10260002-2017-4-0085 อาคารชุด 40146.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ บริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด 17 ตุลาคม 2559 1 0
234 BKK-10260002-2017-4-0086 อาคารชุด 23951.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 20 ตุลาคม 2559 1 0
235 BKK-10260002-2017-7-0087 โรงแรม 148621.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ 25 ตุลาคม 2559 2 0
236 BKK-10260002-2017-1-0088 สถานพยาบาล 39300.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด 3 พฤศจิกายน 2559 1 0
237 BKK-10260002-2017-4-0089 อาคารชุด 19694.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด 14 พฤศจิกายน 2559 1 0
238 BKK-10260002-2017-4-0090 อาคารชุด 28579.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2559 1 0
239 BKK-10260002-2017-4-0091 อาคารชุด 85662.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด 16 พฤศจิกายน 2559 1 0
240 BKK-10260002-2017-4-0092 อาคารชุด 36422.44 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด 17 พฤศจิกายน 2559 1 0
241 BKK-10260002-2017-3-0093 สำนักงาน 29282.00 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์ บริษัท ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) 18 พฤศจิกายน 2559 2 0
242 BKK-10260002-2017-9-0094 ศูนย์การค้า 141612.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด 29 พฤศจิกายน 2559 2 0
243 BKK-10260002-2017-4-0095 อาคารชุด 9852.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 6 ธันวาคม 2559 1 0
244 BKK-10260002-2017-4-0096 อาคารชุด 58809.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำกัด 7 ธันวาคม 2559 2 0
245 BKK-10260002-2017-7-0097 โรงแรม 845171.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ 7 ธันวาคม 2559 2 0
246 BKK-10260002-2017-4-0098 อาคารชุด 10581.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 15 ธันวาคม 2559 1 0
247 BKK-10260002-2017-3-0099 สำนักงาน 9987.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท บัสส์ บิสซิเนส จำกัด 16 ธันวาคม 2559 2 0
248 BKK-10260002-2017-6-0100 โรงมหรสพ 79791.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 ธันวาคม 2559 2 0
249 BKK-10260002-2017-4-0101 อาคารชุด 43968.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด 20 ธันวาคม 2559 1 0
250 BKK-10260002-2017-4-0102 อาคารชุด 97073.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 21 ธันวาคม 2559 1 0
251 BKK-10260002-2017-1-0103 สถานพยาบาล 66081.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท อิควิตี เรสซิเดนเซียล (อโศก) จำกัด 23 ธันวาคม 2559 1 0
252 BKK-10260002-2017-3-0104 สำนักงาน 12480.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท วัชรพล จำกัด 26 ธันวาคม 2559 2 0
253 BKK-10260002-2017-4-0105 อาคารชุด 73508.49 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 28 ธันวาคม 2559 2 0
254 BKK-10260002-2017-4-0106 อาคารชุด 29345.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด 29 ธันวาคม 2559 2 0
255 BKK-10260002-2017-4-0107 อาคารชุด 51343.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สินสหกล จำกัด 30 ธันวาคม 2559 1 0
256 BKK-10260002-2017-4-0108 อาคารชุด 3957.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท วัฒนามาร์ท คอมเพล็กซ์ จำกัด 6 มกราคม 2559 2 0
257 BKK-10260002-2017-4-0109 อาคารชุด 3363.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท วัฒนามาร์ท คอมเพล็กซ์ จำกัด 6 มกราคม 2559 2 0
258 BKK-10260002-2017-3-0110 สำนักงาน 7558.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 15 มกราคม 2559 2 0
259 BKK-10260002-2017-4-0111 อาคารชุด 25547.17 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท ไรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด 15 มกราคม 2559 1 0
260 BKK-10260002-2017-4-0112 อาคารชุด 2441.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เคที เรสซิเดนส์ จำกัด 15 ธันวาคม 2559 2 0
261 BKK-10260002-2017-4-0113 อาคารชุด 41724.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำกัด 15 ธันวาคม 2559 1 0
262 BKK-10260002-2017-4-0114 อาคารชุด 47407.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอนลเคชั่น จำกัด 15 มกราคม 2559 2 0
263 BKK-10260002-2017-4-0115 อาคารชุด 7589.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท ฮาร์เบอร์ ฮอลพาลิตี้ จำกัด 18 มกราคม 2559 2 0
264 BKK-10260002-2017-4-0116 อาคารชุด 78670.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 26 มกราคม 2559 1 0
265 BKK-10260002-2017-4-0117 อาคารชุด 25010.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เชาว์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
266 BKK-10260002-2017-3-0118 สำนักงาน 84676.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2559 2 0
267 BKK-10260002-2017-4-0119 อาคารชุด 9996.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท เอส.ที.เพอร์เฟ็คท์ เฮ้าส์ จำกัด 26 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
268 BKK-10260002-2017-3-0120 สำนักงาน 8832.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 10 มีนาคม 2559 2 0
269 BKK-10260002-2017-4-0121 อาคารชุด 34054.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน) 15 มีนาคม 2559 1 0
270 BKK-10260002-2017-4-0122 อาคารชุด 49309.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร บริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด 13 พฤษภาคม 2559 1 0
271 BKK-10260002-2017-4-0123 อาคารชุด 68429.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง บริษัท เดอะวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 13 พฤษภาคม 2559 1 0
272 BKK-10260002-2017-3-0124 สำนักงาน 53213.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด 13 พฤษภาคม 2559 2 0
273 BKK-10260002-2017-4-0125 อาคารชุด 9534.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด 16 พฤษภาคม 2559 1 0
274 BKK-10260002-2017-4-0126 อาคารชุด 8829.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด 16 พฤษภาคม 2559 1 0
275 BKK-10260002-2017-4-0127 อาคารชุด 7684.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอดน์ สโตน จำกัด 27 พฤษภาคม 2559 1 0
276 BKK-10260002-2017-4-0128 อาคารชุด 6817.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอดน์ สโตน จำกัด 27 พฤษภาคม 2559 1 0
277 BKK-10260002-2017-3-0129 สำนักงาน 40429.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ไท่ฮั่งไท่ กรุ๊ป จำกัด 6 มิถุนายน 2559 2 0
278 BKK-10260002-2017-4-0130 อาคารชุด 7542.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค บริษัท นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15 มิถุนายน 2559 2 0
279 BKK-10260002-2017-4-0131 อาคารชุด 7542.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค บริษัท นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15 มิถุนายน 2559 0 0
280 BKK-10260002-2017-4-0132 อาคารชุด 29929.82 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด 24 มิถุนายน 2559 1 0
281 BKK-10260002-2017-4-0133 อาคารชุด 5139.16 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด 24 มิถุนายน 2559 1 0
282 BKK-10260002-2017-4-0134 อาคารชุด 29587.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำกัด 5 กรกฎาคม 2559 1 0
283 BKK-10260002-2017-4-0135 อาคารชุด 3064.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 14 กรกฎาคม 2559 0 0
284 BKK-10260002-2017-4-0136 อาคารชุด 3064.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 14 กรกฎาคม 2559 1 0
285 BKK-10260002-2017-4-0137 อาคารชุด 6782.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท เอส .เค.วี.ยูไนเต็ด จำกัด 14 กรกฎาคม 2559 2 0
286 BKK-10260002-2017-1-0138 สถานพยาบาล 31344.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน ) 14 กรกฎาคม 2559 1 0
287 BKK-10260002-2017-4-0139 อาคารชุด 29128.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท รัชดา รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 15 กรกฎาคม 2559 1 0
288 BKK-10260002-2017-4-0140 อาคารชุด 95300.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท สาธร ยูนีค จำกัด (มหาชน) 4 สิงหาคม 2559 2 0
289 BKK-10260002-2017-4-0141 อาคารชุด 4780.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท ที.เค.สแควร์ จำกัด 17 สิงหาคม 2559 2 0
290 BKK-10260002-2017-2-0142 สถานศึกษา 2145.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายเกษม มะแก้ว 17 สิงหาคม 2559 2 0
291 BKK-10260002-2017-3-0143 สำนักงาน 83018.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 16 สิงหาคม 2559 2 0
292 BKK-10260002-2017-3-0144 สำนักงาน 19715.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 16 สิงหาคม 2559 2 0
293 BKK-10260002-2017-7-0145 โรงแรม 262100.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท ทีทีซี เวิลด์ จำกกัด 27 กันยายน 2559 1 0
294 BKK-10260002-2017-4-0146 อาคารชุด 9910.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 ตุลาคม 2559 1 0
295 BKK-10260002-2017-4-0147 อาคารชุด 9912.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 ตุลาคม 2559 1 0
296 BKK-10260002-2017-4-0148 อาคารชุด 9912.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 ตุลาคม 2559 1 0
297 BKK-10260002-2017-4-0149 อาคารชุด 52026.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 25 ตุลาคม 2559 2 0
298 BKK-10260002-2017-3-0150 สำนักงาน 38950.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท นวสร จำกัด 27 ตุลาคม 2559 2 0
299 BKK-10260002-2017-1-0151 สถานพยาบาล 111708.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ มูลนิธิแห่งสภาคิรสตรัคในประเทศทไทย 3 ตุลาคม 2559 2 0
300 BKK-10260002-2017-4-0152 อาคารชุด 7513.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท ริเวอร์ตัน จำกัด 22 พฤศจิกายน 2559 2 0
301 BKK-10260002-2017-4-0153 อาคารชุด 29887.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 22 พฤศจิกายน 2559 1 0
302 BKK-10260002-2017-4-0154 อาคารชุด 29983.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 22 พฤศจิกายน 2559 1 0
303 BKK-10260002-2017-3-0155 สำนักงาน 45338.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท สุธรรมวิริยะ จำกัด 22 พฤศจิกายน 2559 2 0
304 BKK-10260002-2017-1-0156 สถานพยาบาล 21087.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท โรงพยาบาลหทัยราษฎร์ จำกัด 23 พฤศจิกายน 2559 1 0
305 BKK-10260002-2017-3-0157 สำนักงาน 7558.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 30 พฤศจิกายน 2559 2 0
306 BKK-10260002-2017-4-0158 อาคารชุด 121837.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ซัน ไชน์ ซิตี้ จำกัด 1 ธันวาคม 2559 2 0
307 BKK-10260002-2017-4-0159 อาคารชุด 39905.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด 27 ธันวาคม 2559 1 0
308 BKK-10260002-2017-2-0160 สถานศึกษา 3645.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง นายภัค สินภัทรบดี 1 มกราคม 2513 1 3
309 BKK-10260002-2017-2-0161 สถานศึกษา 3645.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ นายภัค สินภัทรบดี 5 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
310 BKK-10260002-2017-9-0162 ศูนย์การค้า 9168.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 มีนาคม 2558 2 0
311 BKK-10260002-2017-4-0163 อาคารชุด 19588.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด 18 มีนาคม 2558 1 0
312 BKK-10260002-2017-4-0164 อาคารชุด 7619.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค บริษัท นิรันตด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 เมษายน 2558 2 0
313 BKK-10260002-2017-4-0165 อาคารชุด 7542.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค บริษัท นิรันตด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 เมษายน 2558 2 0
314 BKK-10260002-2017-9-0166 ศูนย์การค้า 52993.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 20 พฤษภาคม 2558 2 0
315 BKK-10260002-2017-7-0167 โรงแรม 44661.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด 5 มิถุนายน 2558 2 0
316 BKK-10260002-2017-7-0168 โรงแรม 14851.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด 16 มิถุนายน 2558 2 0
317 BKK-10260002-2017-4-0169 อาคารชุด 84053.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท เรท-เซอร์ ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 6 กรกฎาคม 2558 2 0
318 BKK-10260002-2017-4-0170 อาคารชุด 60832.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด 26 มิถุนายน 2558 2 0
319 BKK-10260002-2017-4-0171 อาคารชุด 60832.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด 26 มิถุนายน 2558 2 0
320 BKK-10260002-2017-3-0172 สำนักงาน 54448.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 9 กรกฎาคม 2558 1 0
321 BKK-10260002-2017-3-0173 สำนักงาน 50947.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 22 กรกฎาคม 2558 2 0
322 BKK-10260002-2017-4-0174 อาคารชุด 43372.00 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด 22 กรกฎาคม 2558 2 0
323 BKK-10260002-2017-4-0175 อาคารชุด 22977.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด 11 สิงหาคม 2558 1 0
324 BKK-10260002-2017-9-0176 ศูนย์การค้า 51202.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 กันยายน 2558 2 0
325 BKK-10260002-2017-9-0177 ศูนย์การค้า 23666.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 สิงหาคม 2558 2 0
326 BKK-10260002-2017-4-0178 อาคารชุด 29862.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สยามสินธร จำกัด 4 กันยายน 2558 1 0
327 BKK-10260002-2017-4-0179 อาคารชุด 8580.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สยามสินธร จำกัด 4 กันยายน 2558 1 0
328 BKK-10260002-2017-6-0180 โรงมหรสพ 20269.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 23 กันยายน 2558 2 0
329 BKK-10260002-2017-2-0181 สถานศึกษา 19303.18 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ 25 กันยายน 2558 1 0
330 BKK-10260002-2017-3-0182 สำนักงาน 379234.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5 ตุลาคม 2558 2 0
331 BKK-10260002-2017-2-0183 สถานศึกษา 6342.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม นางอรพรรณ สินประสงค์ 8 ตุลาคม 2558 1 0
333 BKK-10260002-2017-4-0185 อาคารชุด 19454.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เซนจ์ จำกัด 8 ตุลาคม 2558 2 0
334 BKK-10260002-2017-4-0186 อาคารชุด 61144.00 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด 22 ตุลาคม 2558 2 0
335 BKK-10260002-2017-4-0187 อาคารชุด 61144.00 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด 22 ตุลาคม 2558 2 0
336 BKK-10260002-2017-4-0188 อาคารชุด 61144.00 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด 22 ตุลาคม 2558 2 0
337 BKK-10260002-2017-1-0189 สถานพยาบาล 34310.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาขน) 21 ตุลาคม 2558 2 0
338 BKK-10260002-2017-4-0190 อาคารชุด 27776.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 9 พฤศจิกายน 2558 1 0
339 BKK-10260002-2017-9-0191 ศูนย์การค้า 252585.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม ๒ จำกัด 10 พฤศจิกายน 2558 2 0
340 BKK-10260002-2017-9-0192 ศูนย์การค้า 343145.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด 10 พฤศจิกายน 2558 2 0
341 BKK-10260002-2017-4-0193 อาคารชุด 68521.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล บริษัท ยูนิแลนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด 18 ธันวาคม 2558 2 0
342 BKK-10260002-2017-1-0194 สถานพยาบาล 73993.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน) 23 ธันวาคม 2558 1 0
343 BKK-10260002-2017-9-0195 ศูนย์การค้า 34487.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 24 ธันวาคม 2558 1 0
344 BKK-10260002-2017-9-0196 ศูนย์การค้า 2403.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 24 ธันวาคม 2558 1 0
345 BKK-10260002-2017-6-0197 โรงมหรสพ 25513.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 24 ธันวาคม 2558 2 0
346 BKK-10260002-2017-4-0198 อาคารชุด 3990.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท จอมเทียนริเวอร์กรุ๊ป จำกัด 13 มกราคม 2558 1 0
347 BKK-10260002-2017-7-0199 โรงแรม 41260.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด 21 มกราคม 2558 1 0
348 BKK-10260002-2017-4-0200 อาคารชุด 9648.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิริศักดิ์ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 30 มกราคม 2558 2 0
349 BKK-10260002-2017-4-0201 อาคารชุด 6261.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิริศักดิ์ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 30 มกราคม 2558 2 0
350 BKK-10260002-2017-4-0202 อาคารชุด 9996.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท เอส.ที เพอร์เฟ็คท์ เฮ้าส์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
351 BKK-10260002-2017-4-0203 อาคารชุด 4666.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว นายปรีดา วงศ์ตั้งใจ 20 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
352 BKK-10260002-2017-3-0204 สำนักงาน 8832.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 25 กุมภาพันธ์ 2558 2 0
353 BKK-10260002-2017-4-0205 อาคารชุด 21423.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท อินโดไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 25 กุมภาพันธ์ 2558 2 0
354 BKK-10260002-2017-4-0206 อาคารชุด 40820.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 มีนาคม 2558 2 0
355 BKK-10260002-2017-3-0207 สำนักงาน 84676.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท อินสแควร์ จำกัด 5 มีนาคม 2558 2 0
356 BKK-10260002-2017-4-0208 อาคารชุด 2159.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท นายมานิตย์ บุหงาแดง 10 มีนาคม 2558 1 0
357 BKK-10260002-2017-4-0209 อาคารชุด 33297.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เคที เรสซิเดนส์ จำกัด 10 มีนาคม 2558 2 0
358 BKK-10260002-2017-4-0210 อาคารชุด 95300.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท สาธร ยูนีค จำกัด (มหาชน) 16 มีนาคม 2558 2 0
359 BKK-10260002-2017-4-0211 อาคารชุด 68429.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง บริษัท เดอะแวลู พร็อเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 20 มีนาคม 2558 1 0
360 BKK-10260002-2017-4-0212 อาคารชุด 7589.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท ฮาร์เบอร์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 20 มีนาคม 2558 2 0
361 BKK-10260002-2017-4-0213 อาคารชุด 3825.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ลาซาล ปาร์ค จำกัด 30 มีนาคม 2558 1 0
362 BKK-10260002-2017-4-0214 อาคารชุด 2784.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 27 มีนาคม 2558 1 0
363 BKK-10260002-2017-4-0215 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 2 เมษายน 2558 2 0
364 BKK-10260002-2017-4-0216 อาคารชุด 8295.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เอ.เค. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 เมษายน 2558 1 0
365 BKK-10260002-2017-1-0217 สถานพยาบาล 9794.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค นายบุญเลิศ สัมฤทธิวณิชชา 22 เมษายน 2558 1 0
366 BKK-10260002-2017-4-0218 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 1 พฤษภาคม 2558 2 0
367 BKK-10260002-2017-4-0219 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 7 พฤษภาคม 2558 2 0
368 BKK-10260002-2017-4-0220 อาคารชุด 22123.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (๒๐๑๒) จำกัด 15 พฤษภาคม 2558 1 0
369 BKK-10260002-2017-4-0221 อาคารชุด 4713.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท สิริธานี จำกัด 14 พฤษภาคม 2558 1 0
370 BKK-10260002-2017-4-0222 อาคารชุด 118868.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท โฮมควิก จำกัด 14 พฤษภาคม 2558 2 0
371 BKK-10260002-2017-4-0223 อาคารชุด 21794.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เค ทู แลนด์ จำกัด (มหาชน) 15 พฤษภาคม 2558 2 0
372 BKK-10260002-2017-1-0224 สถานพยาบาล 9444.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 15 พฤษภาคม 2558 1 0
373 BKK-10260002-2017-4-0225 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 15 พฤษภาคม 2558 2 0
374 BKK-10260002-2017-4-0226 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 15 พฤษภาคม 2558 2 0
375 BKK-10260002-2017-4-0227 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 15 พฤษภาคม 2558 2 0
376 BKK-10260002-2017-4-0228 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 16 พฤษภาคม 2558 2 0
377 BKK-10260002-2017-4-0229 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 15 พฤษภาคม 2558 2 0
378 BKK-10260002-2017-7-0230 โรงแรม 3542.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม บริษัท เทเวศร์ 3 จำกัด 26 พฤษภาคม 2558 1 0
379 BKK-10260002-2017-1-0231 สถานพยาบาล 9961.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด 27 พฤษภาคม 2558 2 0
380 BKK-10260002-2017-4-0232 อาคารชุด 70458.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 27 พฤษภาคม 2558 1 0
381 BKK-10260002-2017-4-0233 อาคารชุด 49985.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 27 พฤษภาคม 2558 1 0
382 BKK-10260002-2017-3-0234 สำนักงาน 43026.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 27 พฤษภาคม 2558 1 0
383 BKK-10260002-2017-4-0235 อาคารชุด 51003.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 27 พฤษภาคม 2558 1 0
384 BKK-10260002-2017-3-0236 สำนักงาน 9805.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 27 พฤษภาคม 2558 1 0
385 BKK-10260002-2017-4-0237 อาคารชุด 9876.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 29 พฤษภาคม 2558 1 0
386 BKK-10260002-2017-4-0238 อาคารชุด 9637.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 29 พฤษภาคม 2558 1 0
387 BKK-10260002-2017-4-0239 อาคารชุด 9935.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 29 พฤษภาคม 2558 1 0
388 BKK-10260002-2017-4-0240 อาคารชุด 9534.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด 6 มิถุนายน 2558 1 0
389 BKK-10260002-2017-4-0241 อาคารชุด 8829.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด 9 มิถุนายน 2558 1 0
390 BKK-10260002-2017-4-0242 อาคารชุด 3967.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท บ้านธันวา จำกัด 9 มิถุนายน 2558 2 0
391 BKK-10260002-2017-4-0243 อาคารชุด 9559.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด 9 มิถุนายน 2558 1 0
392 BKK-10260002-2017-4-0244 อาคารชุด 9877.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด 9 มิถุนายน 2558 1 0
393 BKK-10260002-2017-4-0245 อาคารชุด 9647.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด 9 มิถุนายน 2558 1 0
394 BKK-10260002-2017-4-0246 อาคารชุด 2384.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว นางจินทร์ ชาตุ่ง นายณรงค์ ดำรงค์ศิลป์ และพวก 18 มิถุนายน 2558 2 0
395 BKK-10260002-2017-4-0247 อาคารชุด 8103.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการและครอบครัว 18 มิถุนายน 2558 2 0
396 BKK-10260002-2017-4-0248 อาคารชุด 3291.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ทรี เอ็น พลัส จำกัด 18 มิถุนายน 2558 1 0
397 BKK-10260002-2017-4-0249 อาคารชุด 27861.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 23 มิถุนายน 2558 1 0
398 BKK-10260002-2017-4-0250 อาคารชุด 42692.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 26 มิถุนายน 2558 1 0
399 BKK-10260002-2017-4-0251 อาคารชุด 6782.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท เอส. เค. วี. ยูไนเต็ด จำกัด 6 กรกฎาคม 2558 2 0
400 BKK-10260002-2017-4-0252 อาคารชุด 18403.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 9 กรกฎาคม 2558 1 0
401 BKK-10260002-2017-4-0253 อาคารชุด 3042.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 16 กรกฎาคม 2558 1 0
402 BKK-10260002-2017-4-0254 อาคารชุด 3064.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 16 กรกฎาคม 2558 1 0
403 BKK-10260002-2017-4-0255 อาคารชุด 15199.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด 22 กรกฎาคม 2558 2 0
404 BKK-10260002-2017-4-0256 อาคารชุด 48033.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 22 กรกฎาคม 2558 1 0
405 BKK-10260002-2017-4-0257 อาคารชุด 2910.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก บริษัท สุนทร เพลส จำกัด 22 กรกฎาคม 2558 1 0
406 BKK-10260002-2017-4-0258 อาคารชุด 19447.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เธนท์ จำกัด 6 สิงหาคม 2558 1 0
407 BKK-10260002-2017-3-0259 สำนักงาน 5730.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท มโนศิริ จำกัด 13 สิงหาคม 2558 1 0
408 BKK-10260002-2017-7-0260 โรงแรม 9587.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท อีสเทริร์นซัน (2011) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 สิงหาคม 2558 2 0
409 BKK-10260002-2017-3-0261 สำนักงาน 135914.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 20 สิงหาคม 2558 1 0
410 BKK-10260002-2017-4-0262 อาคารชุด 95300.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท สาธร ยูนีค จำกัด (มหาชน) 31 สิงหาคม 2558 2 0
411 BKK-10260002-2017-7-0263 โรงแรม 17293.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด 8 กันยายน 2558 1 0
412 BKK-10260002-2017-4-0264 อาคารชุด 7513.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท ริเวอร์ตัน จำกัด 8 กันยายน 2558 1 0
413 BKK-10260002-2017-4-0265 อาคารชุด 3637.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท วิษณี จำกัด 8 กันยายน 2558 1 0
414 BKK-10260002-2017-2-0266 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน บริษัท อาณาวรรรธน์ จำกัด 17 กันยายน 2558 1 0
415 BKK-10260002-2017-4-0267 อาคารชุด 21224.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 22 กันยายน 2558 1 0
416 BKK-10260002-2017-4-0268 อาคารชุด 2552.00 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา นางสุรีย์ ยงเกียรติตระกูล 23 กันยายน 2558 1 0
417 BKK-10260002-2017-4-0269 อาคารชุด 21053.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท ไซมิสสุรวงศ์ จำกัด 23 กันยายน 2558 1 0
418 BKK-10260002-2017-3-0270 สำนักงาน 28575.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษั ไท่ฮั่งไท่ กรุ๊ป จำกัด 29 กันยายน 2558 2 0
419 BKK-10260002-2017-4-0271 อาคารชุด 3187.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผึ้งทอง 30 กันยายน 2558 1 0
420 BKK-10260002-2017-4-0272 อาคารชุด 8285.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 5 ตุลาคม 2558 2 0
421 BKK-10260002-2017-4-0273 อาคารชุด 8285.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 5 ตุลาคม 2558 2 0
422 BKK-10260002-2017-4-0274 อาคารชุด 3752.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 5 ตุลาคม 2558 2 0
423 BKK-10260002-2017-4-0275 อาคารชุด 3661.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอม.เอ็น 56 5 ตุลาคม 2558 2 0
424 BKK-10260002-2017-4-0276 อาคารชุด 52026.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6 ตุลาคม 2558 1 0
425 BKK-10260002-2017-4-0277 อาคารชุด 42119.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ซีทีซีซี เ อ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 ตุลาคม 2558 1 0
426 BKK-10260002-2017-4-0278 อาคารชุด 9900.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ บริษัท หลง ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 12 ตุลาคม 2558 2 0
427 BKK-10260002-2017-1-0279 สถานพยาบาล 85772.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด 14 ตุลาคม 2558 2 0
428 BKK-10260002-2017-4-0280 อาคารชุด 29997.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 14 ตุลาคม 2558 1 0
429 BKK-10260002-2017-4-0281 อาคารชุด 9406.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 14 ตุลาคม 2558 1 0
430 BKK-10260002-2017-7-0282 โรงแรม 3593.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท ฟิฟทีน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 26 ตุลาคม 2558 1 0
431 BKK-10260002-2017-7-0283 โรงแรม 3542.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม บริษัท เทเวศร์ 3 จำกัด 30 พฤศจิกายน 542 1 0
432 BKK-10260002-2017-4-0284 อาคารชุด 29050.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เฟรเกรนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 พฤศจิกายน 2558 1 0
433 BKK-10260002-2017-3-0285 สำนักงาน 38950.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท นวสร จำกัด 11 พฤศจิกายน 2558 2 0
434 BKK-10260002-2017-4-0286 อาคารชุด 3816.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัทไฮ เพลส แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 11 พฤศจิกายน 2558 1 0
435 BKK-10260002-2017-4-0287 อาคารชุด 96488.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 23 พฤศจิกายน 2558 2 0
436 BKK-10260002-2017-3-0288 สำนักงาน 9737.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 24 พฤศจิกายน 2558 1 0
437 BKK-10260002-2017-9-0289 ศูนย์การค้า 58085.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 24 พฤศจิกายน 2558 2 0
438 BKK-10260002-2017-7-0290 โรงแรม 41260.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด 9 ธันวาคม 2558 1 0
439 BKK-10260002-2017-3-0291 สำนักงาน 33270.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด 9 ธันวาคม 2558 1 0
440 BKK-10260002-2017-3-0292 สำนักงาน 5977.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัท แลมป์ตั้น โฮลดิ้ง จำกัด 24 ธันวาคม 2558 1 0
441 BKK-10260002-2017-9-0293 ศูนย์การค้า 68423.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 12 มกราคม 2558 1 0
442 BKK-10260002-2017-7-0294 โรงแรม 74621.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สำเหร่ บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด 19 มกราคม 2558 1 0
443 BKK-10260002-2017-7-0295 โรงแรม 25417.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท รอแยล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 20 มกราคม 2558 2 0
444 BKK-10260002-2017-4-0296 อาคารชุด 3069.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด นางพรรณทิพา วัชโรบล 20 มกราคม 2558 2 0
445 BKK-10260002-2017-4-0297 อาคารชุด 56696.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล บริษัท พรีเมี่ย ดรสซิเดนซ์ จำกัด 21 มกราคม 2558 1 0
446 BKK-10260002-2017-4-0298 อาคารชุด 118428.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 22 มกราคม 2558 1 0
447 BKK-10260002-2017-3-0299 สำนักงาน 12995.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท เพิ่มพูน ประสิทธิ์ -ตุ๊ จำกัด 30 มกราคม 2558 1 0
448 BKK-10260002-2017-9-0300 ศูนย์การค้า 47576.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด 2 กุมภาพันธ์ 2558 2 0
449 BKK-10260002-2017-3-0301 สำนักงาน 21040.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัทโตโยต้าบัสส์ จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
450 BKK-10260002-2017-7-0302 โรงแรม 176343.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 5 กุมภาพันธ์ 2558 2 0
451 BKK-10260002-2017-4-0303 อาคารชุด 73716.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท ดิไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
452 BKK-10260002-2017-3-0304 สำนักงาน 80686.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
453 BKK-10260002-2017-4-0305 อาคารชุด 38903.70 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย ราชเทวี จำกัด 9 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
454 BKK-10260002-2017-4-0306 อาคารชุด 29761.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 12 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
455 BKK-10260002-2017-4-0307 อาคารชุด 38890.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 12 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
456 BKK-10260002-2017-4-0308 อาคารชุด 61048.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
457 BKK-10260002-2017-4-0309 อาคารชุด 10013.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศกด จำกัด 23 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
458 BKK-10260002-2017-4-0310 อาคารชุด 37755.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 26 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
459 BKK-10260002-2017-4-0311 อาคารชุด 30813.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 27 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
460 BKK-10260002-2017-9-0312 ศูนย์การค้า 148715.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เอเชีย ไทยหยวน คอนสตรั๊ค แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 27 กุมภาพันธ์ 2558 2 0
461 BKK-10260002-2017-7-0313 โรงแรม 11538.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท วี.อาร์. แฟมิลี่ จำกัด 5 มีนาคม 2558 2 0
462 BKK-10260002-2017-6-0314 โรงมหรสพ 121135.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 10 มีนาคม 2558 2 0
463 BKK-10260002-2017-4-0315 อาคารชุด 3683.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นางจรินทร์ พงศ์ไพโรจน์ 17 มีนาคม 2558 2 0
464 BKK-10260002-2017-4-0316 อาคารชุด 111173.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 เมษายน 2558 1 0
465 BKK-10260002-2017-4-0317 อาคารชุด 73153.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน บริษัท จี ดี ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 8 พฤษภาคม 2558 1 0
466 BKK-10260002-2017-4-0318 อาคารชุด 54540.98 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สยามสินธร จำกัด 10 เมษายน 2558 2 0
467 BKK-10260002-2017-4-0319 อาคารชุด 65558.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท คลอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 20 เมษายน 2558 1 0
468 BKK-10260002-2017-3-0320 สำนักงาน 62258.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง นางศิริภรณ์ โคอินทรางกูร และบริษัท ราชาพาเลซ จำกัด 21 เมษายน 2558 2 0
469 BKK-10260002-2017-3-0321 สำนักงาน 151097.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 21 เมษายน 2558 2 0
470 BKK-10260002-2017-3-0322 สำนักงาน 339143.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด 29 เมษายน 2558 2 0
471 BKK-10260002-2017-4-0323 อาคารชุด 81031.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี สำนักงานพระคลังข้างที่ 29 เมษายน 2558 1 0
472 BKK-10260002-2017-4-0324 อาคารชุด 51179.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 7 พฤษภาคม 2558 1 0
473 BKK-10260002-2017-4-0325 อาคารชุด 124843.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด 8 พฤษภาคม 2558 2 0
474 BKK-10260002-2017-2-0326 สถานศึกษา 38614.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จำกัด 12 พฤษภาคม 2558 2 0
475 BKK-10260002-2017-4-0327 อาคารชุด 126186.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 12 พฤษภาคม 2558 1 0
476 BKK-10260002-2017-3-0328 สำนักงาน 38281.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 12 พฤษภาคม 2558 1 0
477 BKK-10260002-2017-4-0329 อาคารชุด 10121.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 14 พฤษภาคม 2558 1 0
478 BKK-10260002-2017-3-0330 สำนักงาน 9770.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท บี เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด 14 พฤษภาคม 2558 2 0
479 BKK-10260002-2017-3-0331 สำนักงาน 29027.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร 15 พฤษภาคม 2558 2 0
480 BKK-10260002-2017-4-0332 อาคารชุด 73632.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 15 พฤษภาคม 2558 1 0
481 BKK-10260002-2017-4-0333 อาคารชุด 80246.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสาทร เจ้าพระยา 15 พฤษภาคม 2558 2 0
482 BKK-10260002-2017-4-0334 อาคารชุด 27523.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 18 พฤษภาคม 2558 2 0
483 BKK-10260002-2017-4-0335 อาคารชุด 28771.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ บริษัท สันติโชค จำกัด 19 พฤษภาคม 2558 1 0
484 BKK-10260002-2017-3-0336 สำนักงาน 5015.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวัสดุภัณฑ์ 19 พฤษภาคม 2558 1 0
485 BKK-10260002-2017-7-0337 โรงแรม 92619.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี สำนักงานพระคลังข้างที่ 20 พฤษภาคม 2558 2 0
486 BKK-10260002-2017-7-0338 โรงแรม 31828.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด 20 พฤษภาคม 2558 1 0
487 BKK-10260002-2017-4-0339 อาคารชุด 59976.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 26 พฤษภาคม 2558 1 0
488 BKK-10260002-2017-7-0340 โรงแรม 32128.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด 27 พฤษภาคม 2558 1 0
489 BKK-10260002-2017-3-0341 สำนักงาน 592029.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด 28 พฤษภาคม 2558 2 0
490 BKK-10260002-2017-4-0342 อาคารชุด 3803.00 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน บริษัท เอสที พรีเมียม แลนด์ จำกัด 2 มิถุนายน 2558 2 0
491 BKK-10260002-2017-1-0343 สถานพยาบาล 10085.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค นายบุญเลิศ สัมฤทธิวณิชชา 9 มิถุนายน 2558 2 0
492 BKK-10260002-2017-4-0344 อาคารชุด 16254.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด 9 มิถุนายน 2558 1 0
493 BKK-10260002-2017-7-0345 โรงแรม 106740.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 19 มิถุนายน 2558 2 0
494 BKK-10260002-2017-4-0346 อาคารชุด 3191.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน นางมาลากูล สุขพรชัยรัก 19 มิถุนายน 2558 2 0
495 BKK-10260002-2017-4-0347 อาคารชุด 89625.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จตำกัด 19 มิถุนายน 2558 1 0
496 BKK-10260002-2017-4-0348 อาคารชุด 29356.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท กังวาลโฮลดิ้ง จำกัด 19 มิถุนายน 2558 2 0
497 BKK-10260002-2017-4-0349 อาคารชุด 131313.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เพซ โปรเจค วันจำกัด บ.เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด, บ.เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด 23 มิถุนายน 2558 2 0
498 BKK-10260002-2017-3-0350 สำนักงาน 89287.12 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 23 มิถุนายน 2558 2 0
499 BKK-10260002-2017-4-0351 อาคารชุด 28610.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 25 มิถุนายน 2558 1 0
500 BKK-10260002-2017-4-0352 อาคารชุด 26171.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 30 มิถุนายน 2557 1 0
501 BKK-10260002-2017-2-0353 สถานศึกษา 25163.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด 1 กรกฎาคม 2558 1 0
502 BKK-10260002-2017-4-0354 อาคารชุด 23696.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เคพีเอ็น กร๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9 กรกฎาคม 2558 1 0
503 BKK-10260002-2017-4-0355 อาคารชุด 55206.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด 16 กรกฎาคม 2558 1 0
504 BKK-10260002-2017-4-0356 อาคารชุด 35184.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท วิซคอม พินนาเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 21 กรกฎาคม 2558 1 0
505 BKK-10260002-2017-4-0357 อาคารชุด 46749.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท ดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 22 กรกฎาคม 2558 1 0
506 BKK-10260002-2017-7-0358 โรงแรม 42920.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด 23 กรกฎาคม 2558 2 0
507 BKK-10260002-2017-4-0359 อาคารชุด 89612.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี บริษัท บางกอกอะพาร์ทเม้นท์ จำกัด 23 กรกฎาคม 2558 1 0
508 BKK-10260002-2017-4-0360 อาคารชุด 32889.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 24 กรกฎาคม 2558 1 0
509 BKK-10260002-2017-4-0361 อาคารชุด 47397.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด 24 กรกฎาคม 2558 1 0
510 BKK-10260002-2017-4-0362 อาคารชุด 148145.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 28 กรกฎาคม 2558 2 0
511 BKK-10260002-2017-4-0363 อาคารชุด 79422.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 29 กรกฎาคม 2558 1 0
512 BKK-10260002-2017-4-0364 อาคารชุด 47168.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ บริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด 4 สิงหาคม 2558 1 0
513 BKK-10260002-2017-4-0365 อาคารชุด 30270.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5 สิงหาคม 2558 1 0
514 BKK-10260002-2017-7-0366 โรงแรม 51960.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แอสไปร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 7 สิงหาคม 2558 1 0
515 BKK-10260002-2017-4-0367 อาคารชุด 41584.26 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 11 สิงหาคม 2558 2 0
516 BKK-10260002-2017-4-0368 อาคารชุด 32955.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 14 สิงหาคม 2558 2 0
517 BKK-10260002-2017-4-0369 อาคารชุด 21377.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 21 สิงหาคม 2558 1 0
518 BKK-10260002-2017-4-0370 อาคารชุด 52853.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 21 สิงหาคม 2558 1 0
519 BKK-10260002-2017-3-0371 สำนักงาน 14490.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง การรถไฟแห่งประเทศไทย 25 สิงหาคม 2558 2 0
520 BKK-10260002-2017-4-0372 อาคารชุด 16401.39 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 31 สิงหาคม 2558 1 0
521 BKK-10260002-2017-4-0373 อาคารชุด 40803.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 31 สิงหาคม 2558 1 0
522 BKK-10260002-2017-4-0374 อาคารชุด 21180.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด 2 กันยายน 2558 2 0
523 BKK-10260002-2017-3-0375 สำนักงาน 464325.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 3 กันยายน 2558 2 0
524 BKK-10260002-2017-4-0376 อาคารชุด 21854.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เค.ทู แลนด์ จำกัด 4 กันยายน 2558 2 0
525 BKK-10260002-2017-4-0377 อาคารชุด 32975.24 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 14 กันยายน 2558 2 0
526 BKK-10260002-2017-4-0378 อาคารชุด 29973.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท ริซึ่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) 21 กันยายน 2558 1 0
527 BKK-10260002-2017-4-0379 อาคารชุด 5467.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เรสซิเดนซ์ 25 กันยายน 2558 1 0
528 BKK-10260002-2017-4-0380 อาคารชุด 5543.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท ซัมแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด 25 กันยายน 2558 1 0
529 BKK-10260002-2017-9-0381 ศูนย์การค้า 368793.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2558 2 0
530 BKK-10260002-2017-4-0382 อาคารชุด 15737.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สยามสินธร จำกัด 29 กันยายน 2558 1 0
531 BKK-10260002-2017-4-0383 อาคารชุด 46789.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี บริษัท สยามนุวัตร จำกัด 30 กันยายน 2558 1 0
532 BKK-10260002-2017-7-0384 โรงแรม 15979.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ จำกัด 8 ตุลาคม 2558 1 0
533 BKK-10260002-2017-4-0385 อาคารชุด 9135.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท มาดาน โฮลดิ้ง จำกัด 12 ตุลาคม 2558 2 0
534 BKK-10260002-2017-4-0386 อาคารชุด 13323.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 21 ตุลาคม 2558 1 0
535 BKK-10260002-2017-4-0387 อาคารชุด 25519.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด 27 ตุลาคม 2558 1 0
536 BKK-10260002-2017-3-0388 สำนักงาน 144020.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 29 ตุลาคม 2558 1 0
537 BKK-10260002-2017-4-0389 อาคารชุด 2300.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าน จำกัด 30 ตุลาคม 2558 1 0
538 BKK-10260002-2017-3-0390 สำนักงาน 5730.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท มโนศิริกุล จำกัด 30 ตุลาคม 2558 1 0
539 BKK-10260002-2017-3-0391 สำนักงาน 6279.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 พฤศจิกายน 2558 2 0
540 BKK-10260002-2017-7-0392 โรงแรม 279371.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สยามสินธร จำกัด 3 พฤศจิกายน 2558 2 0
541 BKK-10260002-2017-3-0393 สำนักงาน 9409.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท โอสถสภา จำกัด 4 พฤศจิกายน 2558 2 0
542 BKK-10260002-2017-4-0394 อาคารชุด 55524.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท สยามสินธร จำกัด 11 พฤศจิกายน 2558 2 0
543 BKK-10260002-2017-4-0395 อาคารชุด 10431.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท *ทุ่งพญาไท บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จำกัด 13 พฤศจิกายน 2558 1 0
544 BKK-10260002-2017-4-0396 อาคารชุด 2095.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน นางสมใจ พุทธาภิบาล 13 พฤศจิกายน 2558 2 0
545 BKK-10260002-2017-4-0397 อาคารชุด 42649.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท วิชคอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18 พฤศจิกายน 2558 1 0
546 BKK-10260002-2017-7-0398 โรงแรม 59448.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท เอกพัฒนากิจ จำกัด 24 พฤศจิกายน 2558 1 0
547 BKK-10260002-2017-4-0399 อาคารชุด 29356.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท กังวาลโฮลดิ้ง จำกัด 26 พฤศจิกายน 2558 1 0
548 BKK-10260002-2017-2-0400 สถานศึกษา 16060.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 พฤศจิกายน 2558 1 0
549 BKK-10260002-2017-4-0401 อาคารชุด 181014.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท รีเจ้นท์กรีนเพาเวอร์ จำกัด 30 พฤศจิกายน 2558 1 0
550 BKK-10260002-2017-3-0402 สำนักงาน 43226.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท สาธรธานี จำกัด 4 ธันวาคม 2558 2 0
551 BKK-10260002-2017-4-0403 อาคารชุด 23802.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นิติบุคคลอาคารชุด คาซ่าวีว่า 9 ธันวาคม 2558 2 0
552 BKK-10260002-2017-4-0404 อาคารชุด 25335.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2005) จำกัด 9 ธันวาคม 2558 1 0
553 BKK-10260002-2017-9-0405 ศูนย์การค้า 147265.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เดอะ แพทินัม มาร์เก็ต จำกัด 14 ธันวาคม 2558 1 0
554 BKK-10260002-2017-4-0406 อาคารชุด 29742.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด 17 ธันวาคม 2558 1 0
555 BKK-10260002-2017-4-0407 อาคารชุด 95861.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท เอพี (เพชรบุรี) จำกัด 18 ธันวาคม 2558 1 0
556 BKK-10260002-2017-4-0408 อาคารชุด 2354.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน บริษัท เอพี เอ็มอี 1 จำกัด 23 ธันวาคม 2558 1 0
557 BKK-10260002-2017-9-0409 ศูนย์การค้า 10001.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 23 ธันวาคม 2558 1 0
558 BKK-10260002-2017-9-0410 ศูนย์การค้า 19411.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 23 ธันวาคม 2558 1 0
559 BKK-10260002-2017-9-0411 ศูนย์การค้า 15879.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 23 ธันวาคม 2558 1 0
560 BKK-10260002-2017-9-0412 ศูนย์การค้า 25119.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท พรีโม พอสโต จำกัด 23 ธันวาคม 2558 1 0
561 BKK-10260002-2017-7-0413 โรงแรม 13058.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 ธันวาคม 2558 2 0
562 BKK-10260002-2017-3-0414 สำนักงาน 3114.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท 123 ปาร์คกิ้งค์ จำกัด 15 มกราคม 2557 1 0
563 BKK-10260002-2017-7-0415 โรงแรม 11766072.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท เมอริท ฮอลิเดย์ ปาร์ค จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
564 BKK-10260002-2017-3-0416 สำนักงาน 89396.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 21 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
565 BKK-10260002-2017-7-0417 โรงแรม 5412.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง บริษัท จัมโบเทล จำกัด 27 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
566 BKK-10260002-2017-1-0418 สถานพยาบาล 9444.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด บริษัท บางปะกอก ฮอสบิทอล กรุ๊ป จำกัด 27 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
567 BKK-10260002-2017-4-0419 อาคารชุด 3599.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ บริษัท แสงลิต จำกัด 26 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
568 BKK-10260002-2017-4-0420 อาคารชุด 3986.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ บริษัท แฮปปี้ ทรี เรสซิเด้นซ์ จำกัด 6 มีนาคม 2557 2 0
569 BKK-10260002-2017-7-0421 โรงแรม 107430.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด , บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด , บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด 12 มีนาคม 2557 2 0
570 BKK-10260002-2017-3-0422 สำนักงาน 14427.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด , บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด , บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด 12 มีนาคม 2557 2 0
571 BKK-10260002-2017-4-0423 อาคารชุด 5703.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร บริษัท มิตรพันธ์ แอ็สเซ็ท ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 13 มีนาคม 2557 2 0
572 BKK-10260002-2017-7-0424 โรงแรม 144236.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 14 มีนาคม 2557 2 0
573 BKK-10260002-2017-4-0425 อาคารชุด 8103.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการและครอบครัว 26 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
574 BKK-10260002-2017-4-0426 อาคารชุด 25246.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด 27 มีนาคม 2557 1 0
575 BKK-10260002-2017-4-0427 อาคารชุด 3933.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ บริษัท ศุภกิจ (1987) จำกัด 28 มีนาคม 2557 1 0
576 BKK-10260002-2017-4-0428 อาคารชุด 3967.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท บ้านธันวา จำกัด 2 พฤษภาคม 2557 2 0
577 BKK-10260002-2017-4-0429 อาคารชุด 9507.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด 16 พฤษภาคม 2557 1 0
578 BKK-10260002-2017-4-0430 อาคารชุด 9781.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด 16 พฤษภาคม 2557 1 0
579 BKK-10260002-2017-4-0431 อาคารชุด 3816.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท โฮ เพลส แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 20 มิถุนายน 2557 1 0
580 BKK-10260002-2017-4-0432 อาคารชุด 5869.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ นายจักรทิพย์ นาคสมบูรณ์ แบะนางสาวสุทิรา นาคสมบูรณ์ 27 มิถุนายน 2557 2 0
581 BKK-10260002-2017-4-0433 อาคารชุด 6782.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท เอส.เค.วี.ยูไนเต็ด จำกัด 2 กรกฎาคม 2557 2 0
582 BKK-10260002-2017-7-0434 โรงแรม 4606.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท อินทิรา รีสอร์ท จำกัด 29 กรกฎาคม 2557 1 0
583 BKK-10260002-2017-7-0435 โรงแรม 9325.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท อินทิรา รีสอร์ท จำกัด 29 กรกฎาคม 2557 1 0
584 BKK-10260002-2017-2-0436 สถานศึกษา 29092.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา 2 กรกฎาคม 2557 2 0
585 BKK-10260002-2017-4-0437 อาคารชุด 14611.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท ยี.เอ็น.เซอร์วิส อพารืทเม้นท์ จำกัด 30 กรกฎาคม 2557 2 0
586 BKK-10260002-2017-4-0438 อาคารชุด 39905.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด 10 กันยายน 2557 1 0
587 BKK-10260002-2017-4-0439 อาคารชุด 463796.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 3 ตุลาคม 2557 2 0
588 BKK-10260002-2017-1-0440 สถานพยาบาล 111708.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 10 ตุลาคม 2557 2 0
589 BKK-10260002-2017-4-0441 อาคารชุด 25186.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเมนท์ จำกัด 15 ตุลาคม 2557 1 0
590 BKK-10260002-2017-1-0442 สถานพยาบาล 21087.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท โรงพยาบาลหทัยราษฎร์ จำกัด 16 ตุลาคม 2557 1 0
591 BKK-10260002-2017-3-0443 สำนักงาน 38950.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท นวสร จำกัด 4 พฤศจิกายน 2557 2 0
592 BKK-10260002-2017-4-0444 อาคารชุด 260405.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท คอนคอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 11 พฤศจิกายน 2557 2 0
593 BKK-10260002-2017-3-0445 สำนักงาน 45338.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท สุธรรมวิริยะ จำกัด 1 ธันวาคม 2557 2 0
594 BKK-10260002-2017-4-0446 อาคารชุด 42865.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท สมนึกศรีวิไล จำกัด 25 ธันวาคม 2557 2 0
595 BKK-10260002-2017-3-0447 สำนักงาน 45993.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 25 ธันวาคม 2557 2 0
596 BKK-10260002-2017-4-0448 อาคารชุด 2856.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นางสาวนภัสพร รื่นจิตร์ 25 ธันวาคม 2557 2 0
598 BKK-10260002-2017-4-0450 อาคารชุด 3989.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ซี.แอล.อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 13 มกราคม 2557 1 0
599 BKK-10260002-2017-4-0451 อาคารชุด 8793.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บรัษัท เคเอสเอเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14 มกราคม 2557 1 0
600 BKK-10260002-2017-2-0452 สถานศึกษา 2996.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก มูลนิธิพระกุมารเยซู 20 มกราคม 2557 1 0
601 BKK-10260002-2017-4-0453 อาคารชุด 3020.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นายภวัต ศิศรินทร์ 2 มกราคม 2557 1 0
602 BKK-10260002-2017-7-0454 โรงแรม 2916.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เดอะลิงค์บางกอก จำกัด 20 มกราคม 2557 2 0
603 BKK-10260002-2017-9-0455 ศูนย์การค้า 9671.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ แบงคอก จำกัด 2 มกราคม 2557 2 0
604 BKK-10260002-2017-4-0456 อาคารชุด 24520.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 20 มกราคม 2557 1 0
605 BKK-10260002-2017-7-0457 โรงแรม 41260.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด 20 มกราคม 2557 1 0
606 BKK-10260002-2017-4-0458 อาคารชุด 4864.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เจมส์ โมโร่ จำกัด 23 มกราคม 2557 1 0
607 BKK-10260002-2017-4-0459 อาคารชุด 3016.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท เย็นสบายดี เรสซิเด้นท์ จำกัด 23 มกราคม 2557 1 0
608 BKK-10260002-2017-4-0460 อาคารชุด 22445.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 24 มกราคม 2557 1 0
609 BKK-10260002-2017-4-0461 อาคารชุด 4666.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว นายปรีดา วงศ์ตั้งใจ 30 มกราคม 2557 1 0
610 BKK-10260002-2017-4-0462 อาคารชุด 2813.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท วี-ชัวร์ กรุ๊ป จำกัด 30 มกราคม 2557 1 0
611 BKK-10260002-2017-4-0463 อาคารชุด 6897.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก นายชนะ กาญจนชัยภูมิ 3 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
612 BKK-10260002-2017-4-0464 อาคารชุด 3986.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ บริษัท แฮปปี้ ทรี เรสซิเด้นซ์ จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
613 BKK-10260002-2017-4-0465 อาคารชุด 5695.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท เควสท์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
614 BKK-10260002-2017-9-0466 ศูนย์การค้า 9964.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท รอยัล พาร์ค นูทรีเม้นท์ จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
615 BKK-10260002-2017-9-0467 ศูนย์การค้า 9833.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท รอยัล พาร์ค นูทรีเม้นท์ จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
616 BKK-10260002-2017-4-0468 อาคารชุด 2990.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท จอมเทียนรเวอร์กรุ๊ป จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
617 BKK-10260002-2017-9-0469 ศูนย์การค้า 58085.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
618 BKK-10260002-2017-4-0470 อาคารชุด 9943.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2557 0 0
619 BKK-10260002-2017-4-0471 อาคารชุด 9943.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
620 BKK-10260002-2017-4-0472 อาคารชุด 9947.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
621 BKK-10260002-2017-4-0473 อาคารชุด 3095.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
622 BKK-10260002-2017-4-0474 อาคารชุด 9998.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
623 BKK-10260002-2017-4-0475 อาคารชุด 3757.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท มงคลเทพธงชัย จำกัด 21 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
624 BKK-10260002-2017-3-0476 สำนักงาน 41420.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
625 BKK-10260002-2017-4-047 อาคารชุด 9900.00 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ บริษัท พีเอ็ม เพลส จำกัด 1 มกราคม 2513 1 3
626 BKK-10260002-2017-4-0478 อาคารชุด 9900.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พีเอ็ม เพลส จำกัด 21 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
627 BKK-10260002-2017-7-0479 โรงแรม 7589.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท ฮาร์เบอร์ ฮอสพาลิตี้ จำกัด 5 มีนาคม 2557 2 0
628 BKK-10260002-2017-4-0480 อาคารชุด 6679.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก นายบัณฑิต ศุภธาดารัตน์ 6 มีนาคม 2557 1 0
629 BKK-10260002-2017-4-0481 อาคารชุด 4220.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท สอนฤทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด 6 มีนาคม 2557 1 0
630 BKK-10260002-2017-4-0482 อาคารชุด 5556.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท แพ็ททริโมนี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10 มีนาคม 2557 1 0
631 BKK-10260002-2017-7-0483 โรงแรม 20706.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1 ตุลาคม 2557 1 0
632 BKK-10260002-2017-4-0484 อาคารชุด 6388.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท เคพีเอ็น แอนด์ ทีดับบลิว แอสเซ็ท ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 12 มีนาคม 2557 1 0
633 BKK-10260002-2017-4-0485 อาคารชุด 3050.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ไฮฮีโร่ จำกัด 13 มีนาคม 2557 1 0
634 BKK-10260002-2017-4-0486 อาคารชุด 3910.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ไฮฮีโร่ จำกัด 13 มีนาคม 2557 1 0
635 BKK-10260002-2017-4-0487 อาคารชุด 3910.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ไฮฮีโร่ จำกัด 13 มีนาคม 2557 1 0
636 BKK-10260002-2017-4-0488 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง นางเอมอร พิบูลธรรม 1 มกราคม 2513 2 3
637 BKK-10260002-2017-4-0489 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 13 มีนาคม 2557 2 0
638 BKK-10260002-2017-4-0490 อาคารชุด 3414.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี นางจรินทร์ พงศ์ไพโรจน์ 1 มกราคม 2513 1 3
639 BKK-10260002-2017-4-0491 อาคารชุด 3414.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นางจรินทร์ พงศ์ไพโรจน์ 13 มีนาคม 2557 1 0
640 BKK-10260002-2017-3-0492 สำนักงาน 9696.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท โปรเฟรทกรุ๊ป จำกัด 13 มีนาคม 2557 2 0
641 BKK-10260002-2017-4-0493 อาคารชุด 2159.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท นายมานิตย์ บุหงาแดง 13 มีนาคม 2557 1 0
642 BKK-10260002-2017-4-0494 อาคารชุด 21423.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท อินโดไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 มีนาคม 2557 2 0
643 BKK-10260002-2017-3-0495 สำนักงาน 2390.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม การเคหะแห่งเประเทศไทย 13 มีนาคม 2557 1 0
644 BKK-10260002-2017-4-0496 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง นางเอมอร พิบูลธรรม 1 มกราคม 2513 2 3
645 BKK-10260002-2017-4-0497 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 24 มีนาคม 2557 2 0
646 BKK-10260002-2017-4-0498 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 24 มีนาคม 2557 2 0
647 BKK-10260002-2017-4-0499 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 24 มีนาคม 2557 2 0
648 BKK-10260002-2017-4-0500 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 24 มีนาคม 2557 2 0
649 BKK-10260002-2017-4-0501 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 24 มีนาคม 2557 2 0
650 BKK-10260002-2017-4-0502 อาคารชุด 5425.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน นายสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ 27 มีนาคม 2557 1 0
651 BKK-10260002-2017-7-0503 โรงแรม 2693.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท พี.เค.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 28 มีนาคม 2557 2 0
652 BKK-10260002-2017-4-0504 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 28 มีนาคม 2557 2 0
653 BKK-10260002-2017-4-0505 อาคารชุด 9948.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 28 มีนาคม 2557 1 0
654 BKK-10260002-2017-4-0506 อาคารชุด 9948.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 28 มีนาคม 2557 1 0
655 BKK-10260002-2017-4-0507 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 28 มีนาคม 2557 2 0
656 BKK-10260002-2017-4-0508 อาคารชุด 9912.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 28 มีนาคม 2557 2 0
657 BKK-10260002-2017-7-0509 โรงแรม 9587.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท อีสเทิร์น ซัน(2011) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 25 มีนาคม 2557 1 0
658 BKK-10260002-2017-4-0510 อาคารชุด 8295.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เอ.เค.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 25 มีนาคม 2557 1 0
659 BKK-10260002-2017-4-0511 อาคารชุด 3805.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษั กรีธนา เรสซิเด็นซ จำกัด 1 เมษายน 2557 2 0
660 BKK-10260002-2017-3-0512 สำนักงาน 62780.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 เมษายน 2557 1 0
661 BKK-10260002-2017-3-0513 สำนักงาน 7286.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 4 เมษายน 2557 1 0
662 BKK-10260002-2017-3-0514 สำนักงาน 8644.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9 เมษายน 2557 1 0
663 BKK-10260002-2017-4-0515 อาคารชุด 29039.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด 9 เมษายน 2557 2 0
664 BKK-10260002-2017-4-0516 อาคารชุด 3979.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 26 มีนาคม 2557 1 0
665 BKK-10260002-2017-4-0517 อาคารชุด 2542.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท เพิร์ท เรสซิเดนท์ จำกัด 29 เมษายน 2557 1 0
666 BKK-10260002-2017-4-0518 อาคารชุด 9648.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิริศักดิ์ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 26 มีนาคม 2557 2 0
667 BKK-10260002-2017-4-0519 อาคารชุด 6261.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิริศักดิ์ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 29 เมษายน 2557 2 0
668 BKK-10260002-2017-4-0520 อาคารชุด 9910.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท ธรารารมณ์เอสเตท จำกัด 2 เมษายน 2557 1 0
669 BKK-10260002-2017-4-0521 อาคารชุด 7963.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท ริเวอร์ตัน จำกัด 6 พฤษภาคม 2557 2 0
670 BKK-10260002-2017-4-0522 อาคารชุด 3941.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน บริษัท แอล.บี.เอ็ม.แมนชั่น จำกัด 8 พฤษภาคม 2557 1 0
671 BKK-10260002-2017-3-0523 สำนักงาน 6190.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย 8 พฤษภาคม 2557 1 0
672 BKK-10260002-2017-4-0524 อาคารชุด 58826.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 16 พฤษภาคม 2557 1 0
673 BKK-10260002-2017-4-0525 อาคารชุด 3218.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท ลิฟเวลล์ เพลส จำกัด 16 พฤษภาคม 2557 1 0
674 BKK-10260002-2017-4-0526 อาคารชุด 5440.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท พรพลาซ่า จำกัด 22 พฤษภาคม 2557 1 0
675 BKK-10260002-2017-4-0527 อาคารชุด 9534.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด 22 พฤษภาคม 2557 1 0
676 BKK-10260002-2017-4-0528 อาคารชุด 8829.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท กรปภา โฮม แลนด์ จำกัด 22 พฤษภาคม 2557 1 0
677 BKK-10260002-2017-4-0529 อาคารชุด 3948.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 22 พฤษภาคม 2557 1 0
678 BKK-10260002-2017-2-0530 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 22 พฤษภาคม 2557 1 0
679 BKK-10260002-2017-3-0531 สำนักงาน 8550.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายนิธิโรจน์ อัครธนกุลกิตติ์ 26 พฤษภาคม 2557 1 0
680 BKK-10260002-2017-3-0532 สำนักงาน 7713.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 10 มิถุนายน 2557 1 0
681 BKK-10260002-2017-3-0533 สำนักงาน 7256.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 10 มิถุนายน 2557 1 0
682 BKK-10260002-2017-4-0534 อาคารชุด 21180.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 10 มิถุนายน 2557 1 0
683 BKK-10260002-2017-4-0535 อาคารชุด 9427.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก บริษัท เซนเตอร์ พอยท์ ทาวเวอร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2557 1 0
684 BKK-10260002-2017-4-0536 อาคารชุด 8957.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท วัฒนามาร์ท คอมเพล็กซ์ จำกัด 11 มิถุนายน 2557 1 0
685 BKK-10260002-2017-4-0537 อาคารชุด 3363.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท วัฒนามาร์ท คอมเพล็กซ์ จำกัด 11 มิถุนายน 2557 1 0
686 BKK-10260002-2017-4-0538 อาคารชุด 9941.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 มิถุนายน 2557 1 0
687 BKK-10260002-2017-4-0539 อาคารชุด 9974.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 มิถุนายน 2557 1 0
688 BKK-10260002-2017-4-0540 อาคารชุด 9906.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 มิถุนายน 2557 1 0
689 BKK-10260002-2017-4-0541 อาคารชุด 9909.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 มิถุนายน 2557 1 0
690 BKK-10260002-2017-4-0542 อาคารชุด 9974.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 มิถุนายน 2557 1 0
691 BKK-10260002-2017-4-0543 อาคารชุด 9909.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 มิถุนายน 2557 1 0
692 BKK-10260002-2017-3-0544 สำนักงาน 6007.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด 12 มิถุนายน 2557 1 0
693 BKK-10260002-2017-2-0545 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 12 มิถุนายน 2557 1 0
694 BKK-10260002-2017-4-0546 อาคารชุด 3432.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก นายพรสิทธิ์ สวัสดิ์ธรรมกิจ 12 มิถุนายน 2557 1 0
695 BKK-10260002-2017-2-0547 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 12 มิถุนายน 2557 1 0
696 BKK-10260002-2017-2-0548 สถานศึกษา 7259.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 12 มิถุนายน 2557 1 0
697 BKK-10260002-2017-4-0549 อาคารชุด 2037.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท หยิน เทียน (ไทยแลนด์) จำกัด 12 มิถุนายน 2557 1 0
698 BKK-10260002-2017-9-0550 ศูนย์การค้า 9857.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท สราญรัตน์พัฒนา จำกัด 12 มิถุนายน 2557 1 0
699 BKK-10260002-2017-3-0551 สำนักงาน 2925.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี นายคณุตม์ กิติวัฒนศักดิ์ 12 มิถุนายน 2557 1 0
700 BKK-10260002-2017-2-0552 สถานศึกษา 2145.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายเกษม มะแก้ว 12 มิถุนายน 2557 2 0
701 BKK-10260002-2017-4-0553 อาคารชุด 9160.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 13 มิถุนายน 2557 1 0
702 BKK-10260002-2017-4-0554 อาคารชุด 5730.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 13 มิถุนายน 2557 1 0
703 BKK-10260002-2017-3-0555 สำนักงาน 5730.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท มโนศิริกุล จำกัด 20 มิถุนายน 2557 1 0
704 BKK-10260002-2017-3-0556 สำนักงาน 5419.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท แอบบรา จำกัด 20 มิถุนายน 2557 1 0
705 BKK-10260002-2017-4-0557 อาคารชุด 4638.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัทแมรี่แลนด์ จำกัด 20 มิถุนายน 2557 1 0
706 BKK-10260002-2017-4-0558 อาคารชุด 9956.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัทแมรี่แลนด์ จำกัด 20 มิถุนายน 2557 1 0
707 BKK-10260002-2017-4-0559 อาคารชุด 20018.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 25 มิถุนายน 2557 1 0
708 BKK-10260002-2017-4-0560 อาคารชุด 2529.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท สราสิน เพลส จำกัด 25 มิถุนายน 2557 1 0
709 BKK-10260002-2017-4-0561 อาคารชุด 8735.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด 4 กรกฎาคม 2557 1 0
710 BKK-10260002-2017-4-0562 อาคารชุด 3975.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน บรัท วี พี คิว เพลส จำกัด 10 กรกฎาคม 2557 1 0
711 BKK-10260002-2017-4-0563 อาคารชุด 3085.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง นางฉมามาศ-นางวรรรณนภา -นายสมชาย โรจนรุ่งทวี 16 กรกฎาคม 2557 1 0
712 BKK-10260002-2017-3-0564 สำนักงาน 5392.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม สะพานสูง บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด 18 กรกฎาคม 2557 1 0
713 BKK-10260002-2017-1-0565 สถานพยาบาล 29584.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) 18 กรกฎาคม 2557 2 0
714 BKK-10260002-2017-4-0566 อาคารชุด 80185.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท อีสแทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 29 กรกฎาคม 2557 1 0
715 BKK-10260002-2017-7-0567 โรงแรม 4387.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด 30 กรกฎาคม 2557 2 0
716 BKK-10260002-2017-3-0568 สำนักงาน 3577.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลำผักชี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 30 กรกฎาคม 2557 1 0
717 BKK-10260002-2017-4-0569 อาคารชุด 52731.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 30 กรกฎาคม 2557 1 0
718 BKK-10260002-2017-4-0570 อาคารชุด 3258.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท บอสซิตี้ แมนชั่น จำกัด 1 สิงหาคม 2557 1 0
719 BKK-10260002-2017-4-0571 อาคารชุด 29128.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท สวมลุม ไนท์บาซาร์ จำกัด 1 สิงหาคม 2557 1 0
720 BKK-10260002-2017-7-0572 โรงแรม 3500.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท ส.สุวรรณธาดา จำกัด 7 สิงหาคม 2557 1 0
721 BKK-10260002-2017-4-0573 อาคารชุด 2670.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร นางสาวสุรีย์ กัณย์กิตติคุณ แลน นายสุพรชัย กรีณย์กิตติคุณ 7 สิงหาคม 2557 2 0
722 BKK-10260002-2017-4-0574 อาคารชุด 3042.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 8 สิงหาคม 2557 1 0
723 BKK-10260002-2017-3-0575 สำนักงาน 93056.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 18 สิงหาคม 2557 2 0
724 BKK-10260002-2017-4-0576 อาคารชุด 2910.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก บริษัท สุนทร เพลส จำกัด 18 สิงหาคม 2557 1 0
725 BKK-10260002-2017-9-0577 ศูนย์การค้า 41021.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท สยาม เดลีซ จำกัด 18 สิงหาคม 2557 2 0
726 BKK-10260002-2017-9-0578 ศูนย์การค้า 379042.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 21 สิงหาคม 2557 2 0
727 BKK-10260002-2017-4-0579 อาคารชุด 3187.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผึ้งทอง 21 สิงหาคม 2557 1 0
728 BKK-10260002-2017-4-0580 อาคารชุด 3995.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน บริษัท พีรามิด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 28 สิงหาคม 2557 1 0
729 BKK-10260002-2017-4-0581 อาคารชุด 59170.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 28 สิงหาคม 2557 1 0
730 BKK-10260002-2017-4-0582 อาคารชุด 2600.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว นางปัญญา เจษฎาลักษณ์ 29 สิงหาคม 2557 1 0
731 BKK-10260002-2017-4-0583 อาคารชุด 4780.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท ที.เค.สแควร์ จำกัด 29 สิงหาคม 2557 2 0
732 BKK-10260002-2017-4-0584 อาคารชุด 7121.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท อัจฉวัฒน์ พาร์ค จำกัด 3 กันยายน 2557 1 0
733 BKK-10260002-2017-3-0585 สำนักงาน 9973.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ สำนักงาน อยู่อาศัย จอดรถยนต์ 12 กันยายน 2557 2 0
734 BKK-10260002-2017-4-0586 อาคารชุด 3661.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอม.เอ็น. 56 12 กันยายน 2557 2 0
735 BKK-10260002-2017-4-0587 อาคารชุด 2568.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท พีดับบลิวเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 12 กันยายน 2557 1 0
736 BKK-10260002-2017-4-0588 อาคารชุด 4713.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท สิริธานี จำกัด 12 กันยายน 2557 1 0
737 BKK-10260002-2017-4-0589 อาคารชุด 6243.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว นายสุรินทร์ วรสาธิต 18 กันยายน 2557 2 0
738 BKK-10260002-2017-4-0590 อาคารชุด 3291.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ทรี เอ็น พลัส จำกัด 11 กันยายน 2557 1 0
739 BKK-10260002-2017-4-0591 อาคารชุด 2552.00 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา นางสุรีย์ ยงเกียรติตระกูล 15 กันยายน 2557 1 0
740 BKK-10260002-2017-3-0592 สำนักงาน 70170.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลเอสชัวรันส์ จำกัด 15 กันยายน 2557 1 0
741 BKK-10260002-2017-4-0593 อาคารชุด 5788.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง น.ส.สุขุมาลย์ ศรีรินไตย 15 กันยายน 2557 1 0
742 BKK-10260002-2017-4-0594 อาคารชุด 3218.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท ลิฟเวลล์ เพลส จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
743 BKK-10260002-2017-4-0595 อาคารชุด 9876.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท สิราลัย จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
744 BKK-10260002-2017-4-0596 อาคารชุด 9637.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท สิราลัย จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
745 BKK-10260002-2017-4-0597 อาคารชุด 9935.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท สิราลัย จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
746 BKK-10260002-2017-7-0598 โรงแรม 32104.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท บุญตวง จำกัด 3 ตุลาคม 2557 2 0
747 BKK-10260002-2017-4-0599 อาคารชุด 3491.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ บริษัท เพชร์ทองคำ จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
748 BKK-10260002-2017-3-0600 สำนักงาน 35254.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3 ตุลาคม 2557 2 0
749 BKK-10260002-2017-4-0601 อาคารชุด 3064.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท กิตติ แอสเสท จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
750 BKK-10260002-2017-4-0602 อาคารชุด 3983.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท ลักษณ์ สุขุมวิท จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
751 BKK-10260002-2017-4-0603 อาคารชุด 9936.95 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 3 ตุลาคม 2557 2 0
752 BKK-10260002-2017-4-0604 อาคารชุด 9936.95 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 3 ตุลาคม 2557 2 0
753 BKK-10260002-2017-7-0605 โรงแรม 3593.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท โนวา โฮเท็ล แบงคอค จำกัด 3 ตุลาคม 2557 2 0
754 BKK-10260002-2017-4-0606 อาคารชุด 6560.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นางทภัคกร ลอเสรีวานิช 3 ตุลาคม 2557 2 0
755 BKK-10260002-2017-4-0607 อาคารชุด 3998.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท 36 ดีเลลอปเมนท์ จำกัด 3 ตุลาคม 2557 1 0
756 BKK-10260002-2017-4-0608 อาคารชุด 3993.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นางสาววิตราลักขณ์ พจชมานะวงศ์ 6 ตุลาคม 2557 1 0
757 BKK-10260002-2017-4-0609 อาคารชุด 8169.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด 6 ตุลาคม 2557 1 0
758 BKK-10260002-2017-4-0610 อาคารชุด 3240.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง นางเรียม สุขถาวร 10 ตุลาคม 2557 1 0
759 BKK-10260002-2017-4-0611 อาคารชุด 7839.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท เวลตี้แลนด์ จำกัด 10 ตุลาคม 2557 1 0
760 BKK-10260002-2017-3-0612 สำนักงาน 9991.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท เจ.เอส.เท็คนิคับ เซอร์วิสเซส จำกัด 17 ตุลาคม 2557 1 0
761 BKK-10260002-2017-4-0613 อาคารชุด 3637.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท วิษณี จำกัด 17 ตุลาคม 2557 1 0
762 BKK-10260002-2017-3-0614 สำนักงาน 8384.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายนเรศ รุ่งรัตนประเสริฐ และ นายภานุมาส รุ่งรัตนประเสริฐ 22 ตุลาคม 2557 1 0
763 BKK-10260002-2017-3-0615 สำนักงาน 7827.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายนเรศ รุ่งรัตนประเสริฐ และ นายภานุมาส รุ่งรัตนประเสริฐ 22 ตุลาคม 2557 1 0
764 BKK-10260002-2017-4-0616 อาคารชุด 8285.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 22 ตุลาคม 2557 2 0
765 BKK-10260002-2017-4-0617 อาคารชุด 8285.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 22 ตุลาคม 2557 2 0
766 BKK-10260002-2017-4-0618 อาคารชุด 3752.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 22 ตุลาคม 2557 2 0
767 BKK-10260002-2017-4-0619 อาคารชุด 8461.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท กรีน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 22 ตุลาคม 2557 1 0
768 BKK-10260002-2017-4-0620 อาคารชุด 9559.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 22 ตุลาคม 2557 1 0
769 BKK-10260002-2017-4-0621 อาคารชุด 52026.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน บริษัท สิงแลนด์ ริเวอร์ไซด์ จำกัด โอนให้ บ.เนอวานาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 28 ตุลาคม 2557 2 0
770 BKK-10260002-2017-4-0622 อาคารชุด 2095.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน นางสมใจ พุทธาภิบาล 4 พฤศจิกายน 2557 1 0
771 BKK-10260002-2017-4-0631 อาคารชุด 3440.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา *ยานนาวา บริษัท วณิชยธิวาส จำกัด 7 พฤศจิกายน 2557 2 0
772 BKK-10260002-2017-4-0632 อาคารชุด 9941.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
773 BKK-10260002-2017-4-0633 อาคารชุด 9974.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
774 BKK-10260002-2017-4-0634 อาคารชุด 9906.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
775 BKK-10260002-2017-4-0635 อาคารชุด 9909.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
776 BKK-10260002-2017-4-0636 อาคารชุด 9974.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
777 BKK-10260002-2017-4-0637 อาคารชุด 9909.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
778 BKK-10260002-2017-4-0638 อาคารชุด 9909.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
779 BKK-10260002-2017-4-0639 อาคารชุด 3020.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว นายวิศรุต ไทยเจริญพร 2 มกราคม 2556 1 0
780 BKK-10260002-2017-4-0640 อาคารชุด 9974.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
781 BKK-10260002-2017-4-0641 อาคารชุด 9909.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
783 BKK-10260002-2017-4-0643 อาคารชุด 23634.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 พฤศจิกายน 2557 1 0
784 BKK-10260002-2017-4-0644 อาคารชุด 29763.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด 20 พฤศจิกายน 2557 1 0
785 BKK-10260002-2017-10-0645 Mixed use 2390.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ปัณณ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 มกราคม 2556 1 0
786 BKK-10260002-2017-4-0646 อาคารชุด 29892.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด 20 พฤศจิกายน 2557 1 0
787 BKK-10260002-2017-3-0647 สำนักงาน 6246.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด 21 พฤศจิกายน 2557 1 0
788 BKK-10260002-2017-2-0648 สถานศึกษา 10088.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี มูลนิธิประสาทวิทยา 30 พฤศจิกายน 542 1 0
789 BKK-10260002-2017-4-0649 อาคารชุด 3900.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท แอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 ธันวาคม 2557 1 0
790 BKK-10260002-2017-9-0650 ศูนย์การค้า 58085.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 1 ธันวาคม 2557 2 0
791 BKK-10260002-2017-4-0651 อาคารชุด 2773.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เวชชบูล แอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 ธันวาคม 2557 1 0
792 BKK-10260002-2017-4-0652 อาคารชุด 5287.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท ทีทีเอ็น แลนด์ กรุ๊พส จำกัด 17 ธันวาคม 2556 2 0
793 BKK-10260002-2017-10-0653 Mixed use 4178.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท ไดเรดท์ เทรดติ้ง จำกัด 1 ธันวาคม 2557 1 0
794 BKK-10260002-2017-4-0654 อาคารชุด 3962.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17 มกราคม 2556 1 0
795 BKK-10260002-2017-4-0655 อาคารชุด 3912.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง น.ส.สุวิมล ศรีสง่าบริบูรณ์ และนางสาวสุณิสา ศรีสง่าบริบูรณ์ 1 ธันวาคม 2557 1 0
796 BKK-10260002-2017-4-0656 อาคารชุด 32818.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1 ธันวาคม 2557 1 0
797 BKK-10260002-2017-4-0657 อาคารชุด 3800.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท วันเทอร์ตี้พลัส จำกัด 1 ธันวาคม 2557 1 0
798 BKK-10260002-2017-9-0658 ศูนย์การค้า 9934.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 17 ธันวาคม 2557 1 0
799 BKK-10260002-2017-4-0659 อาคารชุด 7459.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 14 มกราคม 2556 2 0
800 BKK-10260002-2017-9-0660 ศูนย์การค้า 9993.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 17 ธันวาคม 2557 1 0
801 BKK-10260002-2017-4-0661 อาคารชุด 2384.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม นางสาวจิรินทร์ ชาติรุ่ง นายณรงค์ ดำรงค์ศิลป์ นายอภิญา ดำรงศิลป์ 17 ธันวาคม 2557 2 0
802 BKK-10260002-2017-4-0662 อาคารชุด 8735.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด 18 ธันวาคม 2557 1 0
803 BKK-10260002-2017-10-0663 Mixed use 620523.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ที.ซี.ซี. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ จำกัด 23 ธันวาคม 2557 2 0
804 BKK-10260002-2017-4-0664 อาคารชุด 3859.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท แฮนด์ อิน แฮนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 23 ธันวาคม 2557 1 0
805 BKK-10260002-2017-7-0665 โรงแรม 3857.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท พี.เค.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 26 ธันวาคม 2557 2 0
806 BKK-10260002-2017-4-0666 อาคารชุด 9948.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 26 ธันวาคม 2557 1 0
807 BKK-10260002-2017-4-0667 อาคารชุด 9948.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 26 ธันวาคม 2557 1 0
808 BKK-10260002-2017-4-0668 อาคารชุด 7459.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 26 ธันวาคม 2557 2 0
809 BKK-10260002-2017-4-0669 อาคารชุด 7459.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 26 ธันวาคม 2557 2 0
810 BKK-10260002-2017-4-0670 อาคารชุด 7684.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 26 ธันวาคม 2557 2 0
811 BKK-10260002-2017-4-0671 อาคารชุด 2257.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำกัด 3 มกราคม 2557 2 0
812 BKK-10260002-2017-4-0672 อาคารชุด 41743.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 มกราคม 2557 1 0
813 BKK-10260002-2017-4-0673 อาคารชุด 41743.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 มกราคม 2557 1 0
814 BKK-10260002-2017-4-0674 อาคารชุด 7035.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด 1 มกราคม 2513 1 3
815 BKK-10260002-2017-4-0675 อาคารชุด 34054.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 10 มกราคม 2557 1 0
816 BKK-10260002-2017-4-0676 อาคารชุด 34054.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 10 มกราคม 2557 1 0
817 BKK-10260002-2017-4-0677 อาคารชุด 7035.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด 16 มกราคม 2556 1 0
818 BKK-10260002-2017-10-0678 Mixed use 9958.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 18 มกราคม 2556 2 0
819 BKK-10260002-2017-10-0679 Mixed use 9970.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท นิวมัลตี้ไนท์ จำกัด 14 มกราคม 2556 2 0
820 BKK-10260002-2017-4-0680 อาคารชุด 26879.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 18 มกราคม 2556 1 0
821 BKK-10260002-2017-4-0681 อาคารชุด 2777.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด บริษัท เดอะช้อยส์ แอสเสท จำกัด 16 มกราคม 2556 1 0
822 BKK-10260002-2017-4-0682 อาคารชุด 34054.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 10 มกราคม 2557 1 0
823 BKK-10260002-2017-4-0683 อาคารชุด 29205.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10 มกราคม 2557 1 0
824 BKK-10260002-2017-9-0684 ศูนย์การค้า 9986.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว บริษัท รอยัลพาร์ค นูทรีเม้นท์ จำกัด 10 มกราคม 2557 2 0
825 BKK-10260002-2017-10-0685 Mixed use 44589.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเลล็อปเมนท์ จำกัด 10 มกราคม 2557 1 0
826 BKK-10260002-2017-10-0686 Mixed use 2259.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นางสาวสุณี เสรีภาณุ 14 มกราคม 2557 2 0
827 BKK-10260002-2017-10-0687 Mixed use 83483.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 16 มกราคม 2557 2 0
828 BKK-10260002-2017-10-0688 Mixed use 154261.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด 16 มกราคม 2557 2 0
829 BKK-10260002-2017-4-0689 อาคารชุด 3142.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท กัณฑิกภา จำกัด 21 มกราคม 2557 2 0
830 BKK-10260002-2017-2-0690 สถานศึกษา 4569.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก มูลนิธิมัสยิดฮูดา 22 มกราคม 2557 2 0
831 BKK-10260002-2017-4-0691 อาคารชุด 2441.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เคที เรสซิเดนส์ จำกัด 22 มกราคม 2557 2 0
832 BKK-10260002-2017-4-0692 อาคารชุด 34843.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 22 มกราคม 2557 1 0
833 BKK-10260002-2017-2-0693 สถานศึกษา 8894.00 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางพรม บริษัท สุขภาพดีและการกีฬา จำกัด 24 มกราคม 2557 2 0
834 BKK-10260002-2017-10-0694 Mixed use 8984.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท รัชดา รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 27 มกราคม 2557 1 0
835 BKK-10260002-2017-9-0695 ศูนย์การค้า 12279.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 3 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
836 BKK-10260002-2017-10-0696 Mixed use 6950.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
837 BKK-10260002-2017-10-0697 Mixed use 261571.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ เพลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
838 BKK-10260002-2017-3-0698 สำนักงาน 9460.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย ) จำกัด (มหาชน) 10 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
839 BKK-10260002-2017-3-0699 สำนักงาน 8832.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย ) จำกัด (มหาชน) 10 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
840 BKK-10260002-2017-3-0700 สำนักงาน 3915.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก นายธนทัต จันทร์สกุลพร 10 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
841 BKK-10260002-2017-10-0701 Mixed use 4609.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก นายธนทัต จันทร์สกุลพร 10 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
842 BKK-10260002-2017-10-0702 Mixed use 8324.00 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน บริษัท เอ็น.อาร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
843 BKK-10260002-2017-4-0703 อาคารชุด 33073.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เค.พี.เอ็น.กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
844 BKK-10260002-2017-10-0704 Mixed use 10754.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัท แลมป์ตั้น โฮลดิ้ง จำกัด 17 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
845 BKK-10260002-2017-4-0705 อาคารชุด 3990.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด บริษัท จอมเทียนนริเวอร์กรุ๊ป จำกัด 23 มกราคม 2556 1 0
846 BKK-10260002-2017-4-0706 อาคารชุด 2446.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอ็น.อาร์.วี.คอนโด จำกัด 17 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
847 BKK-10260002-2017-10-0707 Mixed use 17433.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 18 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
848 BKK-10260002-2017-4-0708 อาคารชุด 3599.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ นายชวลิต ทวียนต์ชัย 24 มกราคม 2556 1 0
849 BKK-10260002-2017-4-0709 อาคารชุด 9995.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 19 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
850 BKK-10260002-2017-4-0710 อาคารชุด 8265.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 19 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
851 BKK-10260002-2017-4-0711 อาคารชุด 3745.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอม.เอ็น.56 24 มกราคม 2556 1 0
852 BKK-10260002-2017-10-0712 Mixed use 236230.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
853 BKK-10260002-2017-7-0713 โรงแรม 9998.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด 18 มีนาคม 2557 2 0
854 BKK-10260002-2017-4-0714 อาคารชุด 4220.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท สอนฤทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด 24 มกราคม 2556 2 0
855 BKK-10260002-2017-7-0715 โรงแรม 9934.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด 18 มีนาคม 2557 2 0
856 BKK-10260002-2017-4-0716 อาคารชุด 5842.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เพอร์เฟค เพรสทิจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
857 BKK-10260002-2017-7-0717 โรงแรม 6924.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เบดร็อก ดีเวลลอปเม้นทส์ จำกัด 27 กุมภาพันธ์ 2557 2 0
858 BKK-10260002-2017-4-0718 อาคารชุด 5877.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง นายชวลิต ทวียนต์ชัย 25 มกราคม 2556 1 0
859 BKK-10260002-2017-3-0719 สำนักงาน 55352.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ที ซี ที จำกัด 28 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
860 BKK-10260002-2017-10-0720 Mixed use 21214.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด บริษัท โอรีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 มีนาคม 2557 1 0
861 BKK-10260002-2017-4-0721 อาคารชุด 3150.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท พรีมิอุส โฮลดิ้ง จำกัด 4 มีนาคม 2557 2 0
862 BKK-10260002-2017-4-0722 อาคารชุด 3027.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท ทรีปเปิ้ล ที โฮลดิ้ง จำกัด 4 มีนาคม 2557 2 0
863 BKK-10260002-2017-10-0723 Mixed use 9978.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 4 มีนาคม 2557 1 0
864 BKK-10260002-2017-4-0724 อาคารชุด 9994.50 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 4 มีนาคม 2557 1 0
865 BKK-10260002-2017-4-0725 อาคารชุด 9985.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท คิ้วไพศาลเพลส จำกัด 28 มกราคม 2556 1 0
866 BKK-10260002-2017-3-0726 สำนักงาน 3574.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 28 มกราคม 2556 1 0
867 BKK-10260002-2017-4-0727 อาคารชุด 6038.00 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี บริษัท พัฒนา กรุ๊ป จำกัด 31 มกราคม 2556 1 0
868 BKK-10260002-2017-7-0728 โรงแรม 9523.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท แอร์พอร์ต ลิ้งค์ สแควร์ จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
869 BKK-10260002-2017-4-0729 อาคารชุด 2374.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท ธันวาเพลส จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
870 BKK-10260002-2017-4-0730 อาคารชุด 6897.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก นายชนะ กาญจนชัยภูมิ 8 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
871 BKK-10260002-2017-4-0731 อาคารชุด 68690.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท ไลยสุวรรณ จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
872 BKK-10260002-2017-3-0732 สำนักงาน 3975.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน บริษัท มาฮาลลาดี เอ.เค. จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
873 BKK-10260002-2017-4-0733 อาคารชุด 2407.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา นายสมาน บุญอินทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
874 BKK-10260002-2017-3-0734 สำนักงาน 3982.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด นางสาวมาลินี วรากุลรังสรรค์ 13 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
875 BKK-10260002-2017-4-0735 อาคารชุด 3146.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท บดินทร์ เรียลเอสเตท จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
876 BKK-10260002-2017-4-0736 อาคารชุด 2261.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท วัฒนาฟุตแวย์ จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
877 BKK-10260002-2017-3-0737 สำนักงาน 3420.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง นายเหมาะโชค อรรุกระวีสุนทร และพวก 13 กุมภาพันธ์ 2556 0 0
878 BKK-10260002-2017-4-0738 อาคารชุด 3943.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก นายพนิต ผดุงสกลกิจ 13 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
879 BKK-10260002-2017-4-0739 อาคารชุด 28424.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท อิน สไตส์ เอสเตท เอกมัย จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
880 BKK-10260002-2017-7-0740 โรงแรม 2916.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เดอะลิงค์บางกอก จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
881 BKK-10260002-2017-4-0741 อาคารชุด 28434.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท อิน สไตส์ เอสเตท เอกมัย จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
882 BKK-10260002-2017-4-0742 อาคารชุด 3994.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท สยาม อมาโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 19 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
883 BKK-10260002-2017-2-0743 สถานศึกษา 9466.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) 27 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
884 BKK-10260002-2017-4-0744 อาคารชุด 2991.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท โกลด์ ไดมอนด์ จำกัด 27 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
885 BKK-10260002-2017-4-0745 อาคารชุด 7763.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท เอส ทีเพรอืเฟค็คท์ เฮ้าส์ จำกัด 27 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
886 BKK-10260002-2017-4-0746 อาคารชุด 3978.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นางวรภา มนต์อารักษ์ 5 มีนาคม 2556 1 0
887 BKK-10260002-2017-4-0747 อาคารชุด 8109.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท เดอะ แกรนด์ พัมนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5 มีนาคม 2556 1 0
888 BKK-10260002-2017-4-0748 อาคารชุด 89026.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท แบงค์ค็อกไนน์มาซาร์ จำกัด 5 มีนาคม 2556 1 0
889 BKK-10260002-2017-4-0749 อาคารชุด 47407.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด 6 มีนาคม 2556 2 0
890 BKK-10260002-2017-4-0750 อาคารชุด 7963.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท ริเวอร์ตัน จำกัด 18 มีนาคม 2556 2 0
891 BKK-10260002-2017-4-0751 อาคารชุด 9936.95 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัทไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 18 มีนาคม 2556 2 0
892 BKK-10260002-2017-7-0752 โรงแรม 9984.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด 18 มีนาคม 2556 1 0
893 BKK-10260002-2017-4-0753 อาคารชุด 4713.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท อี.จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 18 มีนาคม 2556 1 0
894 BKK-10260002-2017-4-0754 อาคารชุด 5556.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท แพ็ททริโมนี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 20 มีนาคม 2556 1 0
895 BKK-10260002-2017-8-0755 สถานบริการ 4609.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เพชรสีชมพู สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด 21 มีนาคม 2556 1 0
896 BKK-10260002-2017-4-0756 อาคารชุด 3707.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นายเจริญ เลิศคัมภีร์ศีล 22 มีนาคม 2556 2 0
897 BKK-10260002-2017-4-0757 อาคารชุด 9910.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด 22 มีนาคม 2556 1 0
898 BKK-10260002-2017-4-0758 อาคารชุด 18340.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด 22 มีนาคม 2556 1 0
899 BKK-10260002-2017-4-0759 อาคารชุด 2059.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม นายประเสริฐ รัตกิจนากร 25 มีนาคม 2556 1 0
900 BKK-10260002-2017-4-0760 อาคารชุด 9264.56 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 25 มีนาคม 2556 1 0
901 BKK-10260002-2017-10-0761 Mixed use 9953.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 26 มีนาคม 2556 1 0
902 BKK-10260002-2017-4-0762 อาคารชุด 3354.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท โชคสว่างเคหะการ จำกัด 27 มีนาคม 2556 1 0
903 BKK-10260002-2017-4-0763 อาคารชุด 3252.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก นางริสษา พรวรภัตซ์ 27 มีนาคม 2556 1 0
904 BKK-10260002-2017-4-0764 อาคารชุด 3328.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท ไทคูณ ยูเนี่ยน จำกัด 29 มีนาคม 2556 1 0
905 BKK-10260002-2017-3-0765 สำนักงาน 9990.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 เมษายน 2556 2 0
906 BKK-10260002-2017-4-0766 อาคารชุด 9648.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิริศักดิ์ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 9 เมษายน 2556 2 0
907 BKK-10260002-2017-4-0767 อาคารชุด 3448.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 17 เมษายน 2556 2 0
908 BKK-10260002-2017-4-0768 อาคารชุด 9994.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด 17 เมษายน 2556 1 0
909 BKK-10260002-2017-4-0769 อาคารชุด 3520.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท เดอะฮับบ คอนโด จำกัด 17 เมษายน 2556 1 0
910 BKK-10260002-2017-4-0770 อาคารชุด 68429.00 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 18 เมษายน 2556 1 0
911 BKK-10260002-2017-4-0771 อาคารชุด 21107.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 22 เมษายน 2556 1 0
912 BKK-10260002-2017-4-0772 อาคารชุด 52026.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน บริษัท สิงห์แลนด์ ริเวอร์ไซด์ จำกัด 23 เมษายน 2556 2 0
913 BKK-10260002-2017-3-0773 สำนักงาน 2059.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท ซีวิค แคปปิตอล จำกัด 24 เมษายน 2556 1 0
914 BKK-10260002-2017-9-0774 ศูนย์การค้า 9981.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 29 เมษายน 2556 2 0
915 BKK-10260002-2017-4-0775 อาคารชุด 3460.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย บริษัท แองกรี เบิร์ด จำกัด 30 เมษายน 2556 1 0
916 BKK-10260002-2017-4-0776 อาคารชุด 70893.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท เอเชี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2 พฤษภาคม 2556 1 0
917 BKK-10260002-2017-4-0777 อาคารชุด 9328.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด 7 พฤษภาคม 2556 1 0
918 BKK-10260002-2017-4-0778 อาคารชุด 9259.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ลิฟวิ่ง แมทเธอร์ จำกัด 14 พฤษภาคม 2556 1 0
919 BKK-10260002-2017-3-0779 สำนักงาน 35254.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 พฤษภาคม 2556 2 0
920 BKK-10260002-2017-4-0780 อาคารชุด 5775.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง นายพิสัย กิจเจริญ และ นางศศิธร กิจเจริญ 16 พฤษภาคม 2556 2 0
921 BKK-10260002-2017-4-0781 อาคารชุด 30186.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 16 พฤษภาคม 2556 1 0
922 BKK-10260002-2017-4-0782 อาคารชุด 3822.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท เลิศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 16 พฤษภาคม 2556 1 0
923 BKK-10260002-2017-10-0783 Mixed use 8550.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายนิธิโรจน์ อัครธนกุลกิตติ์ 22 พฤษภาคม 2556 1 0
924 BKK-10260002-2017-10-0784 Mixed use 7336.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำกัด 23 พฤษภาคม 2556 2 0
925 BKK-10260002-2017-4-0785 อาคารชุด 29963.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท โชตยากร จำกัด 27 พฤษภาคม 2556 2 0
926 BKK-10260002-2017-4-0786 อาคารชุด 2850.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น นางสาวณฐมน ยงสุวรรณกุล 4 มิถุนายน 2556 1 0
927 BKK-10260002-2017-4-0787 อาคารชุด 31868.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด 3 มิถุนายน 2556 1 0
928 BKK-10260002-2017-4-0788 อาคารชุด 3805.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท กีรธนา เรสซิเด็นซ จำกัด 10 มิถุนายน 2556 2 0
929 BKK-10260002-2017-4-0789 อาคารชุด 9534.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น บริษัท กรปภา จำกัด 24 มิถุนายน 2556 1 0
930 BKK-10260002-2017-4-0790 อาคารชุด 2965.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นายเทียน-นางสาวพรรณนิภา อินศิริพิมล และพวก 24 มิถุนายน 2556 1 0
931 BKK-10260002-2017-3-0791 สำนักงาน 4714.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 24 มิถุนายน 2556 1 0
932 BKK-10260002-2017-4-0792 อาคารชุด 3060.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท เฟิร์นวูด เรสิเดนส์ จำกัด 24 มิถุนายน 2556 1 0
933 BKK-10260002-2017-4-0793 อาคารชุด 3460.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย บริษัท แองกรี้ เบิร์ด จำกัด 24 มิถุนายน 2556 1 0
934 BKK-10260002-2017-4-0794 อาคารชุด 5465.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท บ้านนำวงศ์ จำกัด 27 มิถุนายน 2556 1 0
935 BKK-10260002-2017-10-0795 Mixed use 3725.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง มูลนิธิการกุศล ยงไทซัน แห่งประเทศไทย 2 กรกฎาคม 2556 1 0
936 BKK-10260002-2017-10-0796 Mixed use 5419.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท แอบบรา จำกัด 2 กรกฎาคม 2556 1 0
937 BKK-10260002-2017-4-0797 อาคารชุด 2933.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม นายสะกลกิจ ใจบางยาง 4 กรกฎาคม 2556 1 0
938 BKK-10260002-2017-7-0798 โรงแรม 3956.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท ยู.ซี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9 กรกฎาคม 2556 1 0
939 BKK-10260002-2017-4-0799 อาคารชุด 15850.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน 9 กรกฎาคม 2556 1 0
940 BKK-10260002-2017-4-0800 อาคารชุด 8045.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว บริษัท พรพลาซ่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 16 กรกฎาคม 2556 1 0
941 BKK-10260002-2017-4-0801 อาคารชุด 5790.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว บริษัท พรพลาซ่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 16 กรกฎาคม 2556 1 0
942 BKK-10260002-2017-4-0802 อาคารชุด 8406.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว บริษัท พรพลาซ่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 16 กรกฎาคม 2556 1 0
943 BKK-10260002-2017-3-0803 สำนักงาน 9973.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ นายอำพล จิระวัมน์พงศา 11 กรกฎาคม 2556 2 0
944 BKK-10260002-2017-4-0804 อาคารชุด 3761.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ บริษัท วาร์ซอณ จำกัด 15 กรกฎาคม 2556 1 0
945 BKK-10260002-2017-4-0805 อาคารชุด 26719.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 7 มีนาคม 2557 1 0
946 BKK-10260002-2017-4-0806 อาคารชุด 7609.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท ฮองอัน ยาลาย (กรุงเทพ ) จำกัด 10 มีนาคม 2557 2 0
947 BKK-10260002-2017-3-0807 สำนักงาน 42905.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน 12 มีนาคม 2557 2 0
948 BKK-10260002-2017-2-0808 สถานศึกษา 8380.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 17 มีนาคม 2557 2 0
949 BKK-10260002-2017-4-0809 อาคารชุด 25247.26 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 19 มีนาคม 2557 2 0
950 BKK-10260002-2017-10-0810 Mixed use 34085.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท อาร์ต วิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 20 มีนาคม 2557 2 0
951 BKK-10260002-2017-10-0811 Mixed use 9333.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเลล็อปเมนท์ จำกัด 20 มีนาคม 2557 2 0
952 BKK-10260002-2017-4-0812 อาคารชุด 9994.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเลล็อปเมนท์ จำกัด 20 มีนาคม 2557 2 0
953 BKK-10260002-2017-3-0813 สำนักงาน 6279.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 24 มีนาคม 2557 2 0
954 BKK-10260002-2017-10-0814 Mixed use 26157.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท ฟินิกซ์ เพาเวอร์ จำกัด 26 มีนาคม 2557 1 0
955 BKK-10260002-2017-4-0815 อาคารชุด 3113.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นายเจริญ เลิศคัมภีร์ศีล 21 มีนาคม 2557 2 0
956 BKK-10260002-2017-10-0816 Mixed use 31374.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด 26 มีนาคม 2557 1 0
957 BKK-10260002-2017-4-0817 อาคารชุด 3776.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง นางสาวนิภาวรรณ มานิตวงศ์เจริญ 26 มีนาคม 2557 2 0
958 BKK-10260002-2017-10-0818 Mixed use 24780.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด 31 มีนาคม 2557 1 0
959 BKK-10260002-2017-4-0819 อาคารชุด 109026.50 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2 เมษายน 2557 1 0
960 BKK-10260002-2017-10-0820 Mixed use 61849.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2 เมษายน 2557 2 0
961 BKK-10260002-2017-4-0821 อาคารชุด 79133.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2 เมษายน 2557 2 0
962 BKK-10260002-2017-4-0822 อาคารชุด 2847.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด นายปภาวิน วัฒนสุนทร 4 เมษายน 2557 2 0
963 BKK-10260002-2017-10-0823 Mixed use 427771.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 10 เมษายน 2557 2 0
964 BKK-10260002-2017-4-0824 อาคารชุด 49315.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร บริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด 11 เมษายน 2557 1 0
965 BKK-10260002-2017-10-0825 Mixed use 2846.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 22 เมษายน 2557 2 0
966 BKK-10260002-2017-10-0826 Mixed use 5028.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 22 เมษายน 2557 2 0
967 BKK-10260002-2017-0-0827 NULL 6942.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 22 เมษายน 2557 2 0
968 BKK-10260002-2017-4-0828 อาคารชุด 50164.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 28 เมษายน 2557 1 0
969 BKK-10260002-2017-10-0829 Mixed use 4082.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว นายณัฐพงศ์ วิเศษศิริ 28 เมษายน 2557 2 0
970 BKK-10260002-2017-10-0830 Mixed use 4846.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เจมส์ โมโร่ จำกัด 30 เมษายน 2557 2 0
971 BKK-10260002-2017-10-0831 Mixed use 135914.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2 พฤษภาคม 2557 2 0
972 BKK-10260002-2017-4-0832 อาคารชุด 3700.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท เวลลตี้แลนด์ จำกัด 6 พฤษภาคม 2557 2 0
973 BKK-10260002-2017-3-0833 สำนักงาน 43274.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2557 2 0
974 BKK-10260002-2017-10-0834 Mixed use 80246.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสาทรา เจ้าพระยา 7 พฤษภาคม 2557 2 0
975 BKK-10260002-2017-4-0835 อาคารชุด 46365.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2557 2 0
976 BKK-10260002-2017-8-0836 สถานบริการ 9343.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2557 2 0
977 BKK-10260002-2017-4-0837 อาคารชุด 2690.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท นิว แอมบาสเตอร์ แอนด์ สมาร์ท แฟชั่น จำกัด 8 พฤษภาคม 2557 2 0
978 BKK-10260002-2017-10-0838 Mixed use 30512.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 12 พฤษภาคม 2557 1 0
979 BKK-10260002-2017-4-0839 อาคารชุด 29929.82 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด 14 พฤษภาคม 2557 1 0
980 BKK-10260002-2017-5-0840 อาคารชุมนุมคน 5139.16 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด 14 พฤษภาคม 2557 1 0
981 BKK-10260002-2017-10-0841 Mixed use 62637.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) 15 พฤษภาคม 2557 1 0
982 BKK-10260002-2017-4-0842 อาคารชุด 2690.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ดี.เรสซิเด้นท์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2557 2 0
983 BKK-10260002-2017-4-0843 อาคารชุด 2750.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว นางสาวปรางศิริ เฆษะมาน 19 พฤษภาคม 2557 2 0
984 BKK-10260002-2017-10-0844 Mixed use 91448.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด 22 พฤษภาคม 2557 2 0
985 BKK-10260002-2017-10-0845 Mixed use 46146.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี สำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง 22 พฤษภาคม 2557 2 0
986 BKK-10260002-2017-10-0846 Mixed use 9587.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท อีสเทิร์น ซัน (2011) จำกัด 28 พฤษภาคม 2557 2 0
987 BKK-10260002-2017-4-0847 อาคารชุด 29712.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 9 มิถุนายน 2557 1 0
988 BKK-10260002-2017-3-0848 สำนักงาน 40429.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัทไท่ฮั่งไท่ กรุ๊ป จำกัด 16 มิถุนายน 2557 2 0
989 BKK-10260002-2017-10-0849 Mixed use 5808.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ นางสุปราณี บุญพจนสุนทร 17 มิถุนายน 2557 2 0
990 BKK-10260002-2017-10-0850 Mixed use 9983.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เฮ้าส์ คอลเลคชั่น จำกัด 18 มิถุนายน 2557 0 0
991 BKK-10260002-2017-3-0851 สำนักงาน 4997.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เฮ้าส์ คอลเลคชั่น จำกัด 18 มิถุนายน 2557 1 0
992 BKK-10260002-2017-3-0852 สำนักงาน 12172.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล บริษัท วัชรพล จำกัด 27 มิถุนายน 2557 1 0
993 BKK-10260002-2017-10-0853 Mixed use 52993.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 3 กรกฎาคม 2557 2 0
994 BKK-10260002-2017-10-0854 Mixed use 28240.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท วี.สุขุมวิท 43 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 9 กรกฎาคม 2557 2 0
995 BKK-10260002-2017-3-0855 สำนักงาน 60758.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด 17 กรกฎาคม 2557 2 0
996 BKK-10260002-2017-3-0856 สำนักงาน 8548.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท สหมงคลฟิล็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17 กรกฎาคม 2557 2 0
997 BKK-10260002-2017-5-0857 อาคารชุมนุมคน 40158.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ บริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด 25 กรกฎาคม 2557 1 0
998 BKK-10260002-2017-10-0858 Mixed use 274304.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด 30 กรกฎาคม 2557 2 0
999 BKK-10260002-2017-4-0859 อาคารชุด 22342.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 4 สิงหาคม 2557 1 0
1000 BKK-10260002-2017-4-0860 อาคารชุด 14067.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 8 สิงหาคม 2557 1 0
1001 BKK-10260002-2017-4-0861 อาคารชุด 11948.00 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 18 สิงหาคม 2557 1 0
1002 BKK-10260002-2017-4-0862 อาคารชุด 24550.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18 สิงหาคม 2557 1 0
1003 BKK-10260002-2017-10-0863 Mixed use 39619.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 20 สิงหาคม 2557 1 0
1004 BKK-10260002-2017-7-0864 โรงแรม 15114.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท ไพโอเนียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 22 สิงหาคม 2557 1 0
1005 BKK-10260002-2017-3-0865 สำนักงาน 9370.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ไทยเรียลเตอร์ จำกัด 28 สิงหาคม 2557 2 0
1006 BKK-10260002-2017-4-0866 อาคารชุด 14415.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 28 สิงหาคม 2557 1 0
1007 BKK-10260002-2017-4-0867 อาคารชุด 61120.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำกัด 1 กันยายน 2557 1 0
1008 BKK-10260002-2017-4-0868 อาคารชุด 22971.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด 1 กันยายน 2557 2 0
1009 BKK-10260002-2017-4-0869 อาคารชุด 56932.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล บริกษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด 3 กันยายน 2557 1 0
1010 BKK-10260002-2017-10-0870 Mixed use 3609.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บริษัท ดิไอดีล ปาร์ค จำกัด 3 กันยายน 2557 2 0
1011 BKK-10260002-2017-4-0871 อาคารชุด 22445.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 4 กันยายน 2557 2 0
1012 BKK-10260002-2017-3-0872 สำนักงาน 102733.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 4 กันยายน 2557 2 0
1013 BKK-10260002-2017-10-0873 Mixed use 34235.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4 กันยายน 2557 1 0
1014 BKK-10260002-2017-4-0874 อาคารชุด 44268.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล บริษัท อัลไบร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด 8 กันยายน 2557 1 0
1015 BKK-10260002-2017-4-0875 อาคารชุด 9900.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 8 กันยายน 2557 2 0
1016 BKK-10260002-2017-10-0876 Mixed use 9368.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท ชลเจิญ จำกัด และพวก 5 สิงหาคม 2556 1 0
1017 BKK-10260002-2017-4-0877 อาคารชุด 9171.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท สตาร์เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5 สิงหาคม 2556 1 0
1018 BKK-10260002-2017-8-0878 สถานบริการ 4150.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายสุวิทย์ โอศิริพันธุ์ 5 สิงหาคม 2556 1 0
1019 BKK-10260002-2017-4-0879 อาคารชุด 2690.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท นิว แอมบาสเดอร์ แอนด์ สมาร์ท แฟชั่น จำกัด 7 สิงหาคม 2556 1 0
1020 BKK-10260002-2017-4-0880 อาคารชุด 6774.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เอ.เอ.แรปปิตอลเทรดดิ้ง จำกัด 13 สิงหาคม 2556 1 0
1021 BKK-10260002-2017-3-0881 สำนักงาน 8609.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิโรจน์ พัฒนกิจ (1989 ) 13 สิงหาคม 2556 1 0
1022 BKK-10260002-2017-4-0882 อาคารชุด 38744.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 16 สิงหาคม 2556 1 0
1023 BKK-10260002-2017-4-0883 อาคารชุด 3493.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 19 สิงหาคม 2556 1 0
1024 BKK-10260002-2017-4-0884 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 19 สิงหาคม 2556 2 0
1025 BKK-10260002-2017-6-0885 โรงมหรสพ 4449.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด 22 สิงหาคม 2556 1 0
1026 BKK-10260002-2017-4-0886 อาคารชุด 2957.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท มโนชัย แมนชั่น จำกัด 22 สิงหาคม 2556 1 0
1027 BKK-10260002-2017-4-0887 อาคารชุด 3550.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เพ็ญบุญธนาภิวัฒน์ จำกัด 22 สิงหาคม 2556 1 0
1028 BKK-10260002-2017-4-0888 อาคารชุด 3448.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 29 สิงหาคม 2556 2 0
1029 BKK-10260002-2017-4-0889 อาคารชุด 5853.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 29 สิงหาคม 2556 1 0
1030 BKK-10260002-2017-4-0890 อาคารชุด 2460.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เคที เรสซิเดนส์ จำกัด 30 สิงหาคม 2556 1 0
1031 BKK-10260002-2017-4-0891 อาคารชุด 3448.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1032 BKK-10260002-2017-4-0892 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1033 BKK-10260002-2017-4-0893 อาคารชุด 3448.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1034 BKK-10260002-2017-4-0894 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1035 BKK-10260002-2017-4-0895 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1036 BKK-10260002-2017-4-0896 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1037 BKK-10260002-2017-7-0897 โรงแรม 3500.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท ส.สุวรรณธาดา จำกัด 30 สิงหาคม 2556 1 0
1038 BKK-10260002-2017-4-0898 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1039 BKK-10260002-2017-4-0899 อาคารชุด 2575.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นางเอมอร พิบูลธรรม 30 สิงหาคม 2556 2 0
1040 BKK-10260002-2017-3-0900 สำนักงาน 2049.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท พาวเว่อร์ สเตชั่น มอเตอร์ปอร์ต จำกัด 3 กันยายน 2556 1 0
1041 BKK-10260002-2017-4-0901 อาคารชุด 11300.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท ปัณฐิญา จำกัด 3 กันยายน 2556 2 0
1042 BKK-10260002-2017-4-0902 อาคารชุด 9921.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ณุศาศิริ จำกัด 3 กันยายน 2556 1 0
1043 BKK-10260002-2017-4-0903 อาคารชุด 8693.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ณุศาศิริ จำกัด 3 กันยายน 2556 1 0
1044 BKK-10260002-2017-4-0904 อาคารชุด 9550.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ณุศาศิริ จำกัด 3 กันยายน 2556 1 0
1045 BKK-10260002-2017-4-0905 อาคารชุด 9965.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ณุศาศิริ จำกัด 3 กันยายน 2556 1 0
1046 BKK-10260002-2017-4-0906 อาคารชุด 9925.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ณุศาศิริ จำกัด 3 กันยายน 2556 1 0
1047 BKK-10260002-2017-4-0907 อาคารชุด 9944.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท ณุศาศิริ จำกัด 3 กันยายน 2556 1 0
1048 BKK-10260002-2017-10-0908 Mixed use 592029.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด 9 กันยายน 2557 2 0
1049 BKK-10260002-2017-4-0909 อาคารชุด 7513.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท ริเวอร์ตัน จำกัด 11 กันยายน 2557 2 0
1050 BKK-10260002-2017-4-0910 อาคารชุด 113815.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12 กันยายน 2557 1 0
1051 BKK-10260002-2017-1-0911 สถานพยาบาล 61595.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 12 กันยายน 2557 2 0
1052 BKK-10260002-2017-4-0912 อาคารชุด 29979.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง บริษัท เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จำกัด 15 กันยายน 2557 1 0
1053 BKK-10260002-2017-10-0913 Mixed use 17054.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 กันยายน 2557 2 0
1054 BKK-10260002-2017-2-0914 สถานศึกษา 2145.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายเกษม มะแก้ว 24 กันยายน 2557 2 0
1055 BKK-10260002-2017-3-0915 สำนักงาน 43939.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด 25 กันยายน 2557 1 0
1056 BKK-10260002-2017-7-0916 โรงแรม 49920.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด 29 กันยายน 2557 1 0
1057 BKK-10260002-2017-4-0917 อาคารชุด 49896.00 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1 ตุลาคม 2557 1 0
1058 BKK-10260002-2017-4-0918 อาคารชุด 16475.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 1 ตุลาคม 2557 1 0
1059 BKK-10260002-2017-9-0919 ศูนย์การค้า 19780.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท สราญรัตน์พัฒนา จำกัด 1 ตุลาคม 2557 2 0
1060 BKK-10260002-2017-4-0920 อาคารชุด 60688.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 9 ตุลาคม 2557 1 0
1061 BKK-10260002-2017-3-0921 สำนักงาน 38673.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10 ตุลาคม 2557 2 0
1062 BKK-10260002-2017-10-0922 Mixed use 28222.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด 13 ตุลาคม 2557 2 0
1063 BKK-10260002-2017-4-0923 อาคารชุด 64278.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด 14 ตุลาคม 2557 1 0
1064 BKK-10260002-2017-4-0924 อาคารชุด 68329.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 16 ตุลาคม 2557 1 0
1065 BKK-10260002-2017-7-0925 โรงแรม 2362.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท สุขุมวิท 15 เพลส จำกัด 17 ตุลาคม 2557 2 0
1066 BKK-10260002-2017-4-0926 อาคารชุด 3210.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ฉลิตรา จำกัด 16 กันยายน 2556 1 0
1067 BKK-10260002-2017-7-0927 โรงแรม 12935.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 17 ตุลาคม 2557 1 0
1068 BKK-10260002-2017-3-0928 สำนักงาน 25520.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ตุลาคม 2557 1 0
1069 BKK-10260002-2017-4-0929 อาคารชุด 7452.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นางสาวศุภสร โชคชัยณรงค์ 16 กันยายน 2556 2 0
1070 BKK-10260002-2017-4-0930 อาคารชุด 74215.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 22 ตุลาคม 2557 1 0
1071 BKK-10260002-2017-4-0931 อาคารชุด 21090.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท เอพี เอ็นอี (อโศก) จำกัด 22 ตุลาคม 2557 1 0
1072 BKK-10260002-2017-4-0932 อาคารชุด 7920.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัทเมล่า แกรนด์ จำกัด 17 กันยายน 2556 1 0
1073 BKK-10260002-2017-4-0933 อาคารชุด 17403.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เฟรเกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 22 ตุลาคม 2557 1 0
1074 BKK-10260002-2017-1-0934 สถานพยาบาล 3625.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน บริษัท เอกชัย-บางเขนการแพทย์ จำกัด 27 ตุลาคม 2557 2 0
1075 BKK-10260002-2017-4-0935 อาคารชุด 3906.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ทีจี เพลส จำกัด 16 กันยายน 2556 1 0
1076 BKK-10260002-2017-10-0936 Mixed use 7377.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท ระยอง โอเชี่ยนวิว คอนโดมิเนียม จำกัด 27 ตุลาคม 2557 2 0
1077 BKK-10260002-2017-4-0937 อาคารชุด 54275.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 29 ตุลาคม 2557 2 0
1078 BKK-10260002-2017-4-0938 อาคารชุด 7360.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท สิทธรินทร์ พัฒนา จำกัด 17 กันยายน 2556 1 0
1079 BKK-10260002-2017-10-0939 Mixed use 26352.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3 พฤศจิกายน 2557 1 0
1080 BKK-10260002-2017-7-0940 โรงแรม 2393.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท สุขุมวิท 15 เพลส จำกัด 19 กันยายน 2556 1 0
1081 BKK-10260002-2017-3-0941 สำนักงาน 62366.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เกษรแอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 10 พฤศจิกายน 2557 1 0
1082 BKK-10260002-2017-10-0942 Mixed use 30366.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัท แลมป์ตั้น โฮลดิ้ง จำกัด 11 พฤศจิกายน 2557 2 0
1083 BKK-10260002-2017-1-0943 สถานพยาบาล 29584.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) 20 กันยายน 2556 2 0
1084 BKK-10260002-2017-9-0944 ศูนย์การค้า 4843.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัท แลมป์ตั้น โฮลดิ้ง จำกัด 11 พฤศจิกายน 2558 1 0
1085 BKK-10260002-2017-4-0945 อาคารชุด 44785.95 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2557 1 0
1086 BKK-10260002-2017-4-0946 อาคารชุด 7926.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ลูกาไน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 20 กันยายน 2556 1 0
1087 BKK-10260002-2017-4-0947 อาคารชุด 34843.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13 พฤศจิกายน 2557 0 0
1088 BKK-10260002-2017-3-0948 สำนักงาน 16500.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 24 พฤศจิกายน 2557 1 0
1089 BKK-10260002-2017-4-0949 อาคารชุด 4638.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แมรี่แลนด์ จำกัด 25 กันยายน 2556 1 0
1090 BKK-10260002-2017-4-0950 อาคารชุด 7320.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท วัฒนามาร์ท คอมเพล็กซ์ จำกัด 26 พฤศจิกายน 2557 2 0
1091 BKK-10260002-2017-4-0951 อาคารชุด 28716.50 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท อิน สไตล์ เอสเตท เอกมัย จำกัด 26 พฤศจิกายน 2557 2 0
1092 BKK-10260002-2017-4-0952 อาคารชุด 9956.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท แมรี่แลนด์ จำกัด 25 กันยายน 2556 1 0
1093 BKK-10260002-2017-4-0953 อาคารชุด 28716.50 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท อิน สไตล์ เอสเตท เอกมัย จำกัด 26 พฤศจิกายน 2557 2 0
1094 BKK-10260002-2017-10-0954 Mixed use 20709.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สี่พระยา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 27 พฤศจิกายน 2557 2 0
1095 BKK-10260002-2017-7-0955 โรงแรม 3593.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท โนวา โฮเท็ล แบงคอค จำกัด 25 กันยายน 2556 2 0
1096 BKK-10260002-2017-3-0956 สำนักงาน 8384.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายนเรศ รุ่งรัตนประเสริฐ และนายภานุมาส รุ่งรัตนประเสริฐ 27 กันยายน 2556 1 0
1097 BKK-10260002-2017-3-0957 สำนักงาน 7827.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ นายนเรศ รุ่งรัตนประเสริฐ และนายภานุมาส รุ่งรัตนประเสริฐ 27 กันยายน 2556 1 0
1098 BKK-10260002-2017-4-0958 อาคารชุด 7839.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท เวลตี้แลนด์ จำกัด 4 ตุลาคม 2556 1 0
1099 BKK-10260002-2017-4-0959 อาคารชุด 2257.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำกัด 4 ตุลาคม 2556 1 0
1100 BKK-10260002-2017-4-0960 อาคารชุด 3991.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท แอล เค เอช ดีเลลอปเม้นท์ จำกัด 4 ตุลาคม 2556 1 0
1101 BKK-10260002-2017-4-0961 อาคารชุด 9979.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 4 ตุลาคม 2556 1 0
1102 BKK-10260002-2017-4-0962 อาคารชุด 9953.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 4 ตุลาคม 2556 1 0
1103 BKK-10260002-2017-4-0963 อาคารชุด 9970.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 4 ตุลาคม 2556 1 0
1104 BKK-10260002-2017-4-0964 อาคารชุด 3240.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง นางเรียม สุขถาวร 8 ตุลาคม 2556 1 0
1105 BKK-10260002-2017-9-0965 ศูนย์การค้า 10010.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท อันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 28 พฤศจิกายน 2557 1 0
1106 BKK-10260002-2017-10-0966 Mixed use 14969.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 1 ธันวาคม 2557 2 0
1107 BKK-10260002-2017-4-0967 อาคารชุด 8285.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 8 ตุลาคม 2556 2 0
1108 BKK-10260002-2017-4-0968 อาคารชุด 39490.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 ธันวาคม 2557 1 0
1109 BKK-10260002-2017-0-0969 NULL 13155.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 2 ธันวาคม 2557 1 0
1110 BKK-10260002-2017-2-0970 สถานศึกษา 26398.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา 3 ธันวาคม 2557 2 0
1111 BKK-10260002-2017-4-0971 อาคารชุด 64891.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3 ธันวาคม 2557 1 0
1112 BKK-10260002-2017-4-0972 อาคารชุด 30210.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 9 ธันวาคม 2557 1 0
1113 BKK-10260002-2017-4-0973 อาคารชุด 52853.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 9 ธันวาคม 2557 1 0
1114 BKK-10260002-2017-4-0974 อาคารชุด 8285.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 8 ตุลาคม 2556 2 0
1115 BKK-10260002-2017-7-0975 โรงแรม 24955.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท สินเจริญธุรกิจ จำกัด 15 ธันวาคม 2557 2 0
1116 BKK-10260002-2017-10-0976 Mixed use 20489.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ทีเอส แหมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด 17 ธันวาคม 2557 2 0
1117 BKK-10260002-2017-4-0977 อาคารชุด 3752.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม กองทุนรวมแอสเสทโกรท 8 ตุลาคม 2556 2 0
1118 BKK-10260002-2017-4-0978 อาคารชุด 3024.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นายภวัต ศิครินทร์ 19 ธันวาคม 2557 2 0
1119 BKK-10260002-2017-4-0979 อาคารชุด 24537.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 24 ธันวาคม 2557 1 0
1120 BKK-10260002-2017-4-0980 อาคารชุด 85829.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 25 ธันวาคม 2557 1 0
1121 BKK-10260002-2017-4-0981 อาคารชุด 2870.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นายเทียน-นางสาวพรรณนิภา อินศิริพิมล และพวก 10 ตุลาคม 2556 1 0
1122 BKK-10260002-2017-10-0982 Mixed use 268052.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด 25 ธันวาคม 2557 2 0
1123 BKK-10260002-2017-3-0983 สำนักงาน 31197.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 26 ธันวาคม 2557 2 0
1124 BKK-10260002-2017-4-0984 อาคารชุด 8461.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท กรีน พอยท์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 10 ตุลาคม 2556 1 0
1125 BKK-10260002-2017-4-0985 อาคารชุด 151479.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ บริษัท คอนคอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 26 ธันวาคม 2557 2 0
1126 BKK-10260002-2017-4-0986 อาคารชุด 2529.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท สราสิน เพลส จำกัด 14 ตุลาคม 2556 1 0
1127 BKK-10260002-2017-2-0987 สถานศึกษา 2996.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก มูลนิธิพระกุมารเยซู 7 มกราคม 2556 1 0
1128 BKK-10260002-2017-4-0988 อาคารชุด 3989.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ซี แอล อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 7 มกราคม 2556 1 0
1129 BKK-10260002-2017-4-0989 อาคารชุด 3895.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด 7 มกราคม 2556 1 0
1130 BKK-10260002-2017-4-0990 อาคารชุด 167.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน การเคหะแห่งชาติ 7 มกราคม 2556 1 0
1131 BKK-10260002-2017-4-0991 อาคารชุด 5970.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน การเคหะแห่งชาติ 7 มกราคม 2556 1 0
1132 BKK-10260002-2017-4-0992 อาคารชุด 8881.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 15 มกราคม 2556 1 0
1133 BKK-10260002-2017-4-0993 อาคารชุด 8793.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บรัท เคเอสเอเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 15 มกราคม 2556 1 0
1134 BKK-10260002-2017-10-0994 Mixed use 6173.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เฮ้าส์ คอลเลคชั่น จำกัด 17 มกราคม 2556 1 0
1135 BKK-10260002-2017-10-0995 Mixed use 2742.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท เฮ้าส์ คอลเลคชั่น จำกัด 17 มกราคม 2556 1 0
1136 BKK-10260002-2017-4-0996 อาคารชุด 2689.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง นางสาวพัชธร กิตินุกูบศิลป์ 17 มกราคม 2556 2 0
1137 BKK-10260002-2017-10-0997 Mixed use 3981.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท เอฟเอฟ 35 บิสิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 17 มกราคม 2556 1 0
1138 BKK-10260002-2017-3-0998 สำนักงาน 41420.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท เกษร เรียลตี้ จำกัด 18 มกราคม 2556 2 0
1139 BKK-10260002-2017-4-0999 อาคารชุด 3055.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอรบราเดอร์ สูท 6 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
1140 BKK-10260002-2017-4-1000 อาคารชุด 2031.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา บริษัท วิไลพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
1141 BKK-10260002-2017-4-1001 อาคารชุด 3757.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน นายอดิศักดิ์ อัมพลเสถียร 7 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
1142 BKK-10260002-2017-4-1002 อาคารชุด 3925.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง นางสุพัตรา กรกิตติชัย 11 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
1143 BKK-10260002-2017-4-1003 อาคารชุด 2159.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท นายมานิตย์ บุหงาแดง 12 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
1144 --2022-4-0001 อาคารชุด 2045.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงไทย รุ่งเรือง 1 มกราคม 2513 1 3
1145 BKK-10260002-2017-4-1005 อาคารชุด 2045.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงไทย รุ่งเรือง 18 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
1146 BKK-10260002-2017-3-1006 สำนักงาน 7286.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 26 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
1147 BKK-10260002-2017-3-1007 สำนักงาน 13235.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัท คาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด 1 มีนาคม 2556 1 0
1148 BKK-10260002-2017-3-1008 สำนักงาน 82125.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัยพ์ไทย 14 พฤศจิกายน 2556 2 0
1149 BKK-10260002-2017-4-1009 อาคารชุด 3992.00 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี บริษัท แบงค์คอด ไพร์ม เอสเตท จำกัด 18 ตุลาคม 2556 2 0
1150 BKK-10260002-2017-10-1010 Mixed use 121837.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท ซัน ไชน์ ซิตี้ จำกัด 25 ตุลาคม 2556 2 0
1151 BKK-10260002-2017-10-1011 Mixed use 63649.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 25 ตุลาคม 2556 1 0
1152 BKK-10260002-2017-4-1012 อาคารชุด 2430.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน วัดบวรนิเวชวิหาร 29 ตุลาคม 2556 1 0
1153 BKK-10260002-2017-10-1013 Mixed use 316128.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา กองทุนรวมรีเจนท์โกรลด์พร็อพเพอรตี้ฟันด์ 29 ตุลาคม 2556 2 0
1154 BKK-10260002-2017-4-1014 อาคารชุด 2864.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว นางสรัญธณ ตรีวิศวเวทย์ 29 ตุลาคม 2556 1 0
1155 BKK-10260002-2017-4-1015 อาคารชุด 8891.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท วิทูรธนากร จำกัด 4 พฤศจิกายน 2556 2 0
1156 BKK-10260002-2017-4-1016 อาคารชุด 3825.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ลาซาล ปาร์ค จำกัด 4 พฤศจิกายน 2556 1 0
1157 BKK-10260002-2017-7-1017 โรงแรม 13779.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7 พฤศจิกายน 2556 2 0
1158 BKK-10260002-2017-3-1018 สำนักงาน 9940.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน บริษัท ทรัพย์สมุทร จำกัด 7 พฤศจิกายน 2556 1 0
1159 BKK-10260002-2017-4-1019 อาคารชุด 3440.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท วาณิชยาธวาส จำกัด 8 พฤศจิกายน 2556 2 0
1160 BKK-10260002-2017-4-1020 อาคารชุด 29984.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท วินโปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด 12 พฤศจิกายน 2556 1 0
1161 BKK-10260002-2017-4-1021 อาคารชุด 2271.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ นายจุติพงศ์ - นายจุติพัทธ์ - นายจุติพันธ์ บุญสูง 14 พฤศจิกายน 2556 1 0
1162 BKK-10260002-2017-3-1022 สำนักงาน 5803.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง บริษัท มูตซู พีพีเอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 22 พฤศจิกายน 2556 1 0
1163 BKK-10260002-2017-4-1023 อาคารชุด 3856.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ นางนภา สุภานุรัตน์ 22 พฤศจิกายน 2556 1 0
1164 BKK-10260002-2017-4-1024 อาคารชุด 3400.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท สุรวงศ์ การ์เด้น จำกัด 25 พฤศจิกายน 2556 1 0
1165 BKK-10260002-2017-4-1025 อาคารชุด 9.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท เอส.ที.เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ จำกัด 26 พฤศจิกายน 2556 2 0
1166 BKK-10260002-2017-4-1026 อาคารชุด 9996.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ บริษัท เอส.ที.เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ จำกัด 26 พฤศจิกายน 2556 2 0
1167 BKK-10260002-2017-4-1027 อาคารชุด 3020.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว นายวิศรุต ไทยเจริญพร 27 พฤศจิกายน 2556 1 0
1168 BKK-10260002-2017-4-1028 อาคารชุด 2179.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์ บริษัท บ้านอำนวยทิพย์ จำกัด 27 พฤศจิกายน 2556 1 0
1169 BKK-10260002-2017-7-1029 โรงแรม 6958.00 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ บริษัท เบคร็อก ดีเวลลอปเม้นทส์ จำกัด 29 พฤศจิกายน 2556 2 0
1170 BKK-10260002-2017-10-1030 Mixed use 262100.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด 29 พฤศจิกายน 2556 1 0
1171 BKK-10260002-2017-4-1031 อาคารชุด 9936.95 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 4 ธันวาคม 2556 2 0
1172 BKK-10260002-2017-4-1032 อาคารชุด 9936.95 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 4 ธันวาคม 2556 2 0
1173 BKK-10260002-2017-4-1033 อาคารชุด 3958.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ศิริราช นายพรชัย เรืองปัญญาวิทย์ 4 ธันวาคม 2556 1 0
1174 BKK-10260002-2017-4-1034 อาคารชุด 3775.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 4 ธันวาคม 2556 1 0
1175 BKK-10260002-2017-3-1035 สำนักงาน 6246.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด 4 ธันวาคม 2556 1 0
1176 BKK-10260002-2017-4-1036 อาคารชุด 2563.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด 13 ธันวาคม 2556 1 0
1177 BKK-10260002-2017-4-1037 อาคารชุด 3962.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17 ธันวาคม 2556 1 0
1178 BKK-10260002-2017-4-1038 อาคารชุด 24869.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง บริษัท เดลวี เพลส จำกัด 17 ธันวาคม 2556 1 0
1179 BKK-10260002-2017-4-1039 อาคารชุด 17423.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 17 ธันวาคม 2556 1 0
1180 BKK-10260002-2017-4-1040 อาคารชุด 7459.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 18 ธันวาคม 2556 2 0
1181 BKK-10260002-2017-4-1041 อาคารชุด 7459.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 18 ธันวาคม 2556 2 0
1182 BKK-10260002-2017-4-1042 อาคารชุด 7684.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 18 ธันวาคม 2556 2 0
1183 BKK-10260002-2017-4-1043 อาคารชุด 3859.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท แฮนด์ อิน ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 20 ธันวาคม 2556 1 0
1184 BKK-10260002-2017-4-1044 อาคารชุด 3143.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม นางสาวรัตนา ใจบางยาง และนางสาวพันนี ตีรถานนท์ 20 ธันวาคม 2556 1 0
1185 BKK-10260002-2017-4-1045 อาคารชุด 2604.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม นางยุพิน บุญเกิดทรัพย์สิน 20 ธันวาคม 2556 1 0
1186 BKK-10260002-2017-3-1046 สำนักงาน 8126.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง บริษัท สยาม ไอ.บี.ออโตโมบิล จำกัด 27 ธันวาคม 2556 1 0
1187 BKK-10260002-2017-4-1047 อาคารชุด 3291.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ทรี เอ็น พลัส จำกัด 1 มีนาคม 2556 1 0
1188 BKK-10260002-2017-2-1048 สถานศึกษา 5780.00 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี ราชินีมูลนิธิ 6 มีนาคม 2556 1 0
1189 BKK-10260002-2017-3-1049 สำนักงาน 7791.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน บริษัท รามอินทรา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 6 มีนาคม 2556 1 0
1190 BKK-10260002-2017-4-1050 อาคารชุด 3979.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 8 มีนาคม 2556 1 0
1191 BKK-10260002-2017-4-1051 อาคารชุด 5850.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. มีทรัพย์ 27 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
1192 BKK-10260002-2017-4-1052 อาคารชุด 18472.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เคเอเอสซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 8 มีนาคม 2556 1 0
1193 BKK-10260002-2017-4-1053 อาคารชุด 29039.00 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน บริษัท ไซมิส แอสเสทส จำกัด 12 มีนาคม 2556 1 0
1194 BKK-10260002-2017-4-1054 อาคารชุด 11888.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท โฮมควิก จำกัด 12 มีนาคม 2556 1 0
1195 BKK-10260002-2017-4-1055 อาคารชุด 2310.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท ที.พี.พี.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 18 มีนาคม 2556 1 0
1196 BKK-10260002-2017-4-1056 อาคารชุด 3941.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน บริษัท แอล.บี.เอ็ม.แมนชั่น จำกัด 18 มีนาคม 2556 1 0
1197 BKK-10260002-2017-4-1057 อาคารชุด 2562.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม นายอรรถ - นายปกรณ์ โชติสุขวัตน์ 18 มีนาคม 2556 1 0
1198 BKK-10260002-2017-4-1058 อาคารชุด 2542.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน บริษัท เพิร์ล เรสซิเดนท์ จำกัด 19 มีนาคม 2556 1 0
1199 BKK-10260002-2017-10-1059 Mixed use 3004.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด 25 มีนาคม 2556 1 0
1200 BKK-10260002-2017-4-1060 อาคารชุด 2377.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก นายกันตินันท์ รุ่งเรืองโรจน์ และนางสาวกานต์ รุ่งเรืองโรจน์ 29 มีนาคม 2556 1 0
1201 BKK-10260002-2017-4-1061 อาคารชุด 39920.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน การเคหะแห่งชาติ 4 เมษายน 2556 1 0
1202 BKK-10260002-2017-4-1062 อาคารชุด 18403.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 11 เมษายน 2556 1 0
1203 BKK-10260002-2017-4-1063 อาคารชุด 12094.00 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ บริษัท บี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11 เมษายน 2556 2 0
1204 BKK-10260002-2017-4-1064 อาคารชุด 3224.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง น.ส. ช่อทิพย์ นายกนิน และ น.ส. อมรรัตน์ วิทยานนท์ 18 เมษายน 2556 1 0
1205 BKK-10260002-2017-3-1065 สำนักงาน 4026.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 18 เมษายน 2556 1 0
1206 BKK-10260002-2017-4-1066 อาคารชุด 9427.00 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก บริษัท เซนเดอร์ พอยท์ ทาวเวอร์ จำกัด 18 เมษายน 2556 1 0
1207 BKK-10260002-2017-3-1067 สำนักงาน 5446.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด 2 พฤษภาคม 2556 1 0
1208 BKK-10260002-2017-4-1068 อาคารชุด 3948.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 9 พฤษภาคม 2556 1 0
1209 BKK-10260002-2017-3-1069 สำนักงาน 2925.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี นายคณุตม์ กิติวัฒนศักดิ์ 10 พฤษภาคม 2556 1 0
1210 BKK-10260002-2017-4-1070 อาคารชุด 3968.00 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู นางสาวสุภมาศ ธรรมมงคล 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1211 BKK-10260002-2017-4-1071 อาคารชุด 2384.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม น.ส.จรินทร์ ชาติรุ่ง นายณรงค์-นายอภิญา และนายนิธินันท์ ดำรงค์ศิลป์ 16 พฤษภาคม 2556 1 0
1212 BKK-10260002-2017-4-1072 อาคารชุด 8169.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด 21 พฤษภาคม 2556 1 0
1213 BKK-10260002-2017-4-1073 อาคารชุด 9670.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด 21 พฤษภาคม 2556 1 0
1214 BKK-10260002-2017-4-1074 อาคารชุด 5075.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด 21 พฤษภาคม 2556 1 0
1215 BKK-10260002-2017-3-1075 สำนักงาน 6190.00 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 21 พฤษภาคม 2556 1 0
1216 BKK-10260002-2017-4-1076 อาคารชุด 2968.00 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม บริษัท เทเวศร์ ๒ จำกัด 21 พฤษภาคม 2556 1 0
1217 BKK-10260002-2017-4-1077 อาคารชุด 3957.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก บริษัท วัฒนามาร์ท คอมเพล็กซ์ จำกัด 22 พฤษภาคม 2556 1 0
1218 DLA-13030001-2017-10-0001 Mixed use 4019.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท ไอเอ็มอีไอ จำกัด 12 เมษายน 2560 1 0
1219 DLA-13030001-2017-2-0002 สถานศึกษา 4325.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท ก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ จำกัด 22 สิงหาคม 2559 0 0
1220 DLA-13030001-2017-4-0003 อาคารชุด 3072.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  น.ส.จิราพัชร ขาวเขียว 28 ธันวาคม 2558 1 0
1221 DLA-13030001-2017-7-0004 โรงแรม 2688.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท พิชานันท์คอม 23 พฤศจิกายน 2559 0 0
1222 DLA-13030001-2017-4-0005 อาคารชุด 7970.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  นางประสพศรี มนต์สว่า 25 พฤศจิกายน 2559 0 0
1223 DLA-13030001-2017-4-0006 อาคารชุด 2583.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  นายจรัญ ฉีตรโพธิ์ และ นางอำนวย ฉีตรโพธิ์ 15 ตุลาคม 2558 0 0
1224 DLA-13030001-2017-3-0007 สำนักงาน 5320.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท ชิยา จำกัด 2 กันยายน 2558 0 0
1225 DLA-13030001-2017-4-0008 อาคารชุด 3072.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท คาซ่าวิลล์ จำกัด 27 มกราคม 2559 0 0
1226 DLA-13030001-2017-4-0009 อาคารชุด 2002.50 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  น.ส.วิราวรรณ เนตiทิพวัลย์ 8 พฤษภาคม 2557 0 0
1227 DLA-13030001-2017-4-0010 อาคารชุด 4697.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  นส.ณัฏฐวดี งามวัฒนาเจริญ 27 ตุลาคม 2557 0 0
1228 DLA-13030001-2017-5-0011 อาคารชุมนุมคน 3250.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด 19 กันยายน 2557 0 0
1229 DLA-13030001-2017-4-0012 อาคารชุด 2248.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บริษัท เอส.ทีแลนดี้ฯ 24 พฤศจิกายน 2559 0 0
1230 DLA-13030001-2017-4-0013 อาคารชุด 2002.50 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บจก.บางกอก เฟอร์ 8 มกราคม 2557 0 0
1231 DLA-13030001-2017-10-0014 Mixed use 2272.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  นางจินตนา วิบูลย์ธนากุล 10 เมษายน 2556 2 0
1232 DLA-13030001-2017-4-0015 อาคารชุด 3252.69 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บจก.สัมมากร โดยนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 12 ธันวาคม 2556 0 0
1233 DLA-13030001-2017-3-0016 สำนักงาน 3213.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  นางประไพศรี พรรณประสาธน์,นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล,นางฉายศรี สุพรศิลป์ชัย,นางปรีมล แผ่แพทยคุณ,นางดารณี ศรีสำราญ 1 มีนาคม 2555 0 0
1234 DLA-13030001-2017-4-0017 อาคารชุด 4946.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  บ.คาซ่าวิลล์ จก. 14 มีนาคม 2555 2 0
1235 DLA-13030001-2017-4-0018 อาคารชุด 3184.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  น.ส.ปราณี ต่ออุดม 11 กรกฎาคม 2555 0 0
1236 DLA-13030001-2017-4-0019 อาคารชุด 3184.00 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต  น.ส.จำเนียร ต่ออุดม 11 กรกฎาคม 2555 0 0
1237 DLA-22010006-2017-9-00001 ศูนย์การค้า 32188.00 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด บริษัท บิกซี ซูปเปอรื เซ็นเตอร์ 17 สิงหาคม 2560 1 1
1238 DLA-22010006-2017-9-00002 ศูนย์การค้า 21982.00 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 1
1239 DLA-22010006-2017-1-00003 สถานพยาบาล 7623.00 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ บริษัท วัฒนเวช จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 1
1240 DLA-22010006-2017-7-00004 โรงแรม 9224.00 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด นายเจริญ จิรังบุญกุล 17 สิงหาคม 2560 1 1
1243 BKK-10380001-2017-1-0036 สถานพยาบาล 2292.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท สยามการแพทย์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1244 BKK-10380001-2017-3-0037 สำนักงาน 6645.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1245 BKK-10380001-2017-4-0038 อาคารชุด 2823.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท สไปซ์ แมนชั่น จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1246 BKK-10380001-2017-4-0039 อาคารชุด 18778.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท สิราลัย จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1247 BKK-10380001-2017-4-0040 อาคารชุด 18648.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท สิราลัย จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1248 BKK-10380001-2017-3-0041 สำนักงาน 3399.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท พรพลาซ่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1249 BKK-10380001-2017-5-0042 โรงแรม 2400.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท ราม สวีท จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1250 BKK-10380001-2017-4-0043 อาคารชุด 18581.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 2 0
1251 BKK-10380001-2017-4-0044 อาคารชุด 18319.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 2 0
1252 BKK-10380001-2017-4-0045 อาคารชุด 3763.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1253 BKK-10380001-2017-4-0046 อาคารชุด 4980.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1254 BKK-10380001-2017-4-0048 อาคารชุด 18325.85 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 17 สิงหาคม 2560 1 0
1255 BKK-10380001-2017-4-0049 อาคารชุด 14243.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) 17 สิงหาคม 2560 1 0
1256 BKK-10380001-2017-4-0050 อาคารชุด 9995.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท วัน ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1257 BKK-10380001-2017-8-0051 สถานบริการ 3982.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว บริษัท พระนคร มอเตอร์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1258 BKK-10380001-2017-3-0052 สำนักงาน 5339.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด(มหาชน) 17 สิงหาคม 2560 1 0
1259 BKK-10380001-2017-5-0053 อาคารชุมนุมคน 2120.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท แฮปปี้ฮับ สปอร์ตส์ แอนด์ รีครีเอชั่น จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1260 BKK-10380001-2017-5-0054 อาคารชุมนุมคน 2610.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว บริษัท สแมช ยิม จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1261 BKK-10380001-2017-4-0055 อาคารชุด 19882.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) 17 สิงหาคม 2560 1 0
1262 BKK-10380001-2017-4-0056 อาคารชุด 3978.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท กรีนโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1263 BKK-10380001-2017-4-0057 อาคารชุด 3916.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท ไอ-เซน ไพรม ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1264 BKK-10380001-2017-4-0058 อาคารชุด 3419.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว บริษัท สุภา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 17 สิงหาคม 2560 1 0
1265 DLA-11010003-2017-5-00001 อาคารชุมนุมคน 4673.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ นางสาวสุธีรา สิงห์รื่นรมย์ 18 สิงหาคม 2560 1 0
1266 DLA-11010003-2017-4-00002 อาคารชุด 2240.00 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชวณัฐวินท์ 18 สิงหาคม 2560 1 0
1267 DLA-11010003-2017-4-00003 อาคารชุด 2140.00 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญ สองณัฐ 18 สิงหาคม 2560 1 0
1268 BKK-10240001-2017-4-0004 อาคารชุด 3712.89 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตรท จำกัด (มหาชน) 26 พฤษภาคม 2557 1 0
1269 BKK-10240001-2017-4-0007 อาคารชุด 3242.00 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด 4 กรกฎาคม 2557 1 0
1270 BKK-10240001-2017-4-0008 อาคารชุด 3219.00 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 4 กรกฎาคม 2557 1 0
1271 BKK-10240001-2017-4-0009 อาคารชุด 5380.00 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ บริษัท ไอคลิ๊ก เรียบ เอสเตท จำกัด 23 พฤษภาคม 2559 1 0
1272 DLA-11010003-2017-4-00004 อาคารชุด 3382.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท พีรญา เพลลส จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1273 DLA-11010003-2017-4-00005 อาคารชุด 2987.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้าน บริษัท ศิราริน (2012) จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1274 DLA-11010003-2017-4-00006 อาคารชุด 3879.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ นายเอกรัตน์ หิรัณย์ปรีชา 18 สิงหาคม 2560 1 0
1275 DLA-11010003-2017-4-00007 อาคารชุด 2523.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1276 DLA-11010003-2017-3-00008 สำนักงาน 2388.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท ประพันธ์โลหะกิจ จำกัด 18 สิงหาคม 2560 2 0
1277 DLA-11010003-2017-4-00009 อาคารชุด 2240.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ นางสาวณิชา สาบุตร์ 18 สิงหาคม 2560 1 0
1278 DLA-11010003-2017-4-00010 อาคารชุด 2190.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ นางสาวพรสุรวงค์ จัมปาสุด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1279 DLA-11010003-2017-7-00011 โรงแรม 3118.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท พนานนท์พัฒนา จำกัด 18 สิงหาคม 2560 2 0
1280 DLA-11010003-2017-4-00012 อาคารชุด 2308.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท ประภาวดี พร็อพเพอตี้ จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1281 DLA-11010003-2017-4-00013 อาคารชุด 3506.00 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว บริษัท ไฮ-คลาส เรสซิเดนซ์ จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1282 DLA-11010003-2017-4-00014 อาคารชุด 2357.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท ศิริ ลิฟวิ่ง จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1283 DLA-11010003-2017-4-00015 อาคารชุด 3695.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท ธัญญ แกรนด์ จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1284 DLA-11010003-2017-4-00016 อาคารชุด 35226.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 สิงหาคม 2560 1 0
1286 DLA-11010003-2017-4-00017 อาคารชุด 2400.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ นางสาวญาณินท์ ยงค์สงวนชัย 18 สิงหาคม 2560 2 0
1287 DLA-20010007-2017-4-00018 อาคารชุด 2910.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นายวีรวัฒน์ อภิชลติ 23 ธันวาคม 2556 1 0
1288 DLA-11010003-2017-4-00019 อาคารชุด 2369.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ นางน้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล 18 สิงหาคม 2560 2 0
1289 DLA-20010007-2017-4-00001 อาคารชุด 2910.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นายวรพรต อภิชลติ 16 ธันวาคม 2556 1 0
1290 DLA-11010003-2017-10-00020 Mixed use 2112.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ นายสุเมธ ธรรมพานิชวงค์ 18 สิงหาคม 2560 1 0
1291 DLA-11010003-2017-4-00021 อาคารชุด 4216.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท ไตรกรุ๊ปรัชดา จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1292 DLA-20010007-2017-4-00002 อาคารชุด 4594.50 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท ซี แอนด์ พี มิราเคิล แลนด์ จำกัด 8 มิถุนายน 2559 1 0
1293 DLA-11010003-2017-4-00022 อาคารชุด 3868.00 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ บริษัท เอ็มบาสซี่ เพลลส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 18 สิงหาคม 2560 1 0
1294 BKK-10480001-2017-10-0006 Mixed use 3189.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา นายวิทยา ตั้งศิริวัฒนกุล 5 เมษายน 2559 1 0
1295 DLA-20010007-2017-4-00003 อาคารชุด 3055.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นายโกวิท อารีวิจิตร 25 มกราคม 2556 1 0
1296 DLA-20010007-2017-4-00004 อาคารชุด 2805.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท ณัฐวัฒน์ เพลส จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1297 DLA-20010007-2017-4-00005 อาคารชุด 2954.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นางสาวชาลิสา อารีวิจิตร 21 ธันวาคม 2558 1 0
1298 DLA-20010007-2017-4-00006 อาคารชุด 5303.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท ดิ อาร์โรซ คอนโดมิเนียม จำกัด 4 พฤศจิกายน 2558 1 0
1299 DLA-20010007-2017-4-00007 อาคารชุด 2490.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรมงคลนิวาส 29 เมษายน 2558 1 0
1300 DLA-20010007-2017-4-00008 อาคารชุด 9945.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท บ้านดี (1999) จำกัด 18 ธันวาคม 2557 1 0
1301 DLA-20010007-2017-4-00009 อาคารชุด 3000.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นางจามรี ฉายาวัฒนะ 13 ตุลาคม 2557 1 0
1302 DLA-20010007-2017-4-00010 อาคารชุด 3917.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท ซี เอ็ม ทีวี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 13 ตุลาคม 2557 1 0
1303 DLA-20010007-2017-4-00011 อาคารชุด 8092.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท เบสตั้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5 กันยายน 2557 1 0
1304 DLA-20010007-2017-4-00012 อาคารชุด 12474.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท บ้านดี (1999) จำกัด 27 สิงหาคม 2557 1 0
1305 BKK-10480001-2017-8-0011 สถานบริการ 9240.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา นางบังอร เบ็ญจาธิกุล 15 กรกฎาคม 2558 1 0
1306 BKK-10480001-2017-8-0012 สถานบริการ 9969.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา นางบังอร เบ็ญจาธิกุล 21 มีนาคม 2557 1 0
1307 BKK-10480001-2017-10-0013 Mixed use 6240.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด 14 มีนาคม 2557 1 0
1308 BKK-10480001-2017-2-0014 สถานศึกษา 9743.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1309 BKK-10480001-2017-2-0015 สถานศึกษา 9743.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1310 BKK-10480001-2017-2-0017 สถานศึกษา 9600.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1311 BKK-10480001-2017-2-0018 สถานศึกษา 9773.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยลัยกรุงเทพธนบุรี 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1312 BKK-10480001-2017-2-0019 สถานศึกษา 9911.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1313 BKK-10480001-2017-2-0020 สถานศึกษา 8161.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1314 BKK-10260001-2017-4-0060 อาคารชุด 9043.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท พร้อม เรียลเอสเตท จำกัด 24 ธันวาคม 2559 1 0
1315 BKK-10260001-2017-4-0062 อาคารชุด 3384.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง นายสมชัย วิจิตรนุกูลประดิษฐ์ 17 พฤษภาคม 2560 1 0
1316 BKK-10260001-2017-4-0064 อาคารชุด 2760.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง นายกมล ชัยวัฒนเมธิน และ นางอรุณี ชัยวัฒนเมธิน 27 กรกฎาคม 2560 1 0
1317 BKK-10260001-2017-7-0065 โรงแรม 3326.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เดอะ รัช ไนน์ทีน โฮเต้ล จำกัด โดย นายบรรเจิด ตั้งคารวคุณ 10 มิถุนายน 2560 1 0
1318 BKK-10260001-2017-7-0067 โรงแรม 4589.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท ไดมอนด์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนทื จำกัด โดย นายณัฎฐ์ มีมณี 25 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1319 BKK-10260001-2017-7-0068 โรงแรม 3326.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เดอะ รัช ไนน์ทีน โฮเต็ล จำกัด โดย นายบรรเจิด ตั้งคารวคุณ 10 มิถุนายน 2559 1 0
1320 BKK-10260001-2017-4-0069 อาคารชุด 2874.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท กิจเจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดย นายพิสัย กิจเจริญ และ นายชุติพล กิจเจริญ 6 กรกฎาคม 2559 1 0
1321 BKK-10260001-2017-4-0070 อาคารชุด 2760.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง นายกมล ชัยวัฒนเมธิน และ นางอรุณี ชัยวัฒเนธิน 27 กรกฎาคม 2559 1 0
1322 BKK-10260001-2017-3-0071 สำนักงาน 7616.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท มิลเลียนแนร์ บิลดิ้ง จำกัด โดย นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล 15 ตุลาคม 2559 1 0
1323 BKK-10260001-2017-4-0072 อาคารชุด 3065.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด โดย นายสงวน อัศวโรจน์พาณิช และ นายอภิชัย อัศวโรจน์พาณิช 26 ธันวาคม 2559 1 0
1324 BKK-10260001-2017-4-0073 อาคารชุด 4430.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท มิลเลียนแนร์ บิลดิ้ง จำกัด โดย นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล 15 ตุลาคม 2558 1 0
1325 BKK-10260001-2017-4-0075 อาคารชุด 3996.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ และ นางสาวนิธิดา รัชตารมย์ 3 ตุลาคม 2558 1 0
1326 BKK-10260001-2017-4-0076 อาคารชุด 3819.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท เอส วี แมนชั่น จำกัด โดย นายศราวุธ ธัญวิญู 15 กันยายน 2558 1 0
1327 BKK-10260001-2017-4-0077 อาคารชุด 9043.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท พร้อม เรียลเอสเตท จำกัด 24 ธันวาคม 2558 1 0
1328 BKK-10260001-2017-7-0078 โรงแรม 2549.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท อาร์วินี จำกัด 25 ธันวาคม 2558 1 0
1329 BKK-10260001-2017-2-0080 สถานศึกษา 5300.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รศ.ดร.เสาวณียื ไทยรุ่งโรจน์ 17 กันยายน 2557 1 0
1330 DLA-52080001-2017-2-00001 สถานศึกษา 2043.00 ลำปาง เถิน ล้อมแรด หจก.ธีรกิจเจริญ 22 สิงหาคม 2560 1 0
1331 BKK-10260001-2017-4-0081 อาคารชุด 3949.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ 3 ตุลาคม 2557 1 0
1332 BKK-10260001-2017-4-0082 อาคารชุด 4430.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท พร้อม เรียลเอสเตท จำกัด โดย นายสุดเขต นพรัตน์ 17 ตุลาคม 2557 1 0
1333 BKK-10260001-2017-4-0083 อาคารชุด 7711.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) โดย นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร และ นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ 9 สิงหาคม 2556 1 0
1334 BKK-10260001-2017-4-0084 อาคารชุด 3494.00 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง นายสมยศ อ่าวสมบัติกุล และ นางปิยวดี อ่าวสมบัติกุล 21 ตุลาคม 2556 1 0
1335 DLA-52080001-2017-9-0001 ศูนย์การค้า 4805.00 ลำปาง เถิน ล้อมแรด นายวรวุฒิ บุปผาเจริญสุข 22 สิงหาคม 2560 1 0
1336 BKK-10120001-2017-3-0003 สำนักงาน 4820.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง นายศุภวัฒน์ อัศววรชัย 22 สิงหาคม 2560 1 2
1337 BKK-10120001-2017-3-0004 สำนักงาน 5158.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด 22 สิงหาคม 2560 2 2
1338 BKK-10120001-2017-4-0005 อาคารชุด 8080.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท สุพรีมทีม จำกัด 22 สิงหาคม 2560 1 2
1339 BKK-10120001-2017-4-0009 อาคารชุด 9979.22 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท เอสพี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 22 สิงหาคม 2560 1 2
1340 BKK-10120001-2017-4-0010 อาคารชุด 3515.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท เพ็ชรสรรสร้าง จำกัด 22 สิงหาคม 2560 1 2
1341 BKK-10120001-2017-4-0011 อาคารชุด 3110.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง นางส่วน ศรีสง่าบริบูรณ์ 22 สิงหาคม 2560 1 2
1342 BKK-10120001-2017-4-0012 อาคารชุด 5592.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมใจ จำกัด 22 สิงหาคม 2560 1 2
1343 BKK-10120001-2017-3-0013 สำนักงาน 3954.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท เชียน จำกัด 22 สิงหาคม 2560 2 2
1344 BKK-10120001-2017-2-0014 สถานศึกษา 6668.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง 22 สิงหาคม 2560 1 2
1345 BKK-10120001-2017-3-0015 สำนักงาน 3646.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 22 สิงหาคม 2560 1 2
1346 BKK-10120001-2017-3-0016 สำนักงาน 3380.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง นายสิทธิชัย เจริญขจรกุล 22 สิงหาคม 2560 1 2
1347 BKK-10120001-2017-4-0017 อาคารชุด 19053.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ซิตี้ รีสอร์ท ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด 23 สิงหาคม 2560 1 2
1349 BKK-10120001-2017-4-0018 อาคารชุด 8076.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท ภัทราโฮม จำกัด 23 สิงหาคม 2560 1 2
1350 BKK-10120001-2017-2-0019 สถานศึกษา 3756.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท เทอร์ราพอร์ม จำกัด 23 สิงหาคม 2560 1 2
1352 BKK-10120001-2017-3-0020 สำนักงาน 5150.33 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 23 สิงหาคม 2560 2 2
1353 BKK-10120001-2017-4-0021 อาคารชุด 2665.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท เอส แอนด์ ซี สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด 23 สิงหาคม 2560 1 2
1354 BKK-10430001-2017-4-0007 อาคารชุด 17581.00 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 กันยายน 2558 1 0
1355 BKK-10120001-2017-4-0022 อาคารชุด 7400.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท สมวงศ์ จำกัด 23 สิงหาคม 2560 1 2
1356 BKK-10120001-2017-3-0024 สำนักงาน 2550.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด 23 สิงหาคม 2560 1 2
1357 DLA-50190002-2017-2-0001 สถานศึกษา 5950.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง มูลนิธิช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทยา 25 เมษายน 2560 1 1
1358 BKK-10120001-2017-3-0025 สำนักงาน 9972.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 23 สิงหาคม 2560 1 2
1359 BKK-10120001-2017-3-0026 สำนักงาน 9746.00 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 23 สิงหาคม 2560 1 2
1360 DLA-20050002-2017-10-0001 Mixed use 4575.00 ชลบุรี พานทอง หนองกะขะ บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด 15 ธันวาคม 2559 1 0
1361 DLA-20050002-2017-10-0002 Mixed use 2000.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นายเสกสรร แตงแก้ว 30 มิถุนายน 2559 1 0
1362 DLA-20050002-2017-10-0004 Mixed use 3828.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นายสรรเสริญ ชลอำนวย 4 มิถุนายน 2558 1 0
1363 DLA-20050002-2017-10-0005 Mixed use 2191.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นางสมใจ ตู้ประทุม 20 มกราคม 2558 1 0
1364 DLA-20050002-2017-4-0007 อาคารชุด 2705.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง หจก. ญาณิศา วิลเวล 29 สิงหาคม 2557 1 0
1365 DLA-20050002-2017-10-0008 Mixed use 3240.00 ชลบุรี พานทอง มาบโป่ง นายพชระ แซ่โง้ว 4 มีนาคม 2553 1 0
1366 DLA-20050002-2017-10-0009 Mixed use 2560.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นายสามารถ จิตมั่น 24 มิถุนายน 2554 1 0
1367 DLA-20050002-2017-5-0011 อาคารชุมนุมคน 2940.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง บริษัท อีเทค จำกัด 2 ธันวาคม 2554 1 0
1368 DLA-20050002-2017-10-0012 Mixed use 3400.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง น.ส.สมใจ กานต์สินี 11 มกราคม 2555 1 0
1369 DLA-20050002-2017-10-0013 Mixed use 2230.00 ชลบุรี พานทอง หนองกะขะ นางมยุรี ดวงชื่น 5 กันยายน 2555 1 0
1370 DLA-20050002-2017-2-0014 สถานศึกษา 3930.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง บริษัท อีเทค จำกัด 10 กันยายน 2555 1 0
1371 DLA-20050002-2017-10-0015 Mixed use 3016.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นายนิรุตดิ์ เขื่อนเพชร 5 ตุลาคม 2555 1 0
1372 DLA-20050002-2017-10-0016 Mixed use 3906.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นางบังอร หอมเสียง 16 ตุลาคม 2555 1 0
1373 DLA-20050002-2017-10-0017 Mixed use 3422.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นายสรรเสริญ ชลอำนวย 15 พฤษภาคม 2556 1 0
1374 DLA-20050002-2017-10-0018 Mixed use 3158.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง บริษัท กานต์สินี เพลส จำกัด 17 กรกฎาคม 2556 1 0
1375 DLA-20050002-2017-10-0019 Mixed use 3422.00 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง นายสรรเสริญ ชลอำนวย 17 ตุลาคม 2556 1 0
1376 DLA-50120001-2017-10-0001 Mixed use 4696.71 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง บ.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น จำกัด 14 มิถุนายน 2555 1 2
1377 DLA-50120001-2017-10-0003 Mixed use 2066.00 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง บ.เอี่ยมกสิกิจ จำกัด 28 มีนาคม 2557 1 2
1378 DLA-50190002-2017-2-0002 สถานศึกษา 5563.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง นางอัมพร กมลโกมุท 9 กุมภาพันธ์ 2560 1 1
1379 DLA-50190002-2017-5-0003 อาคารชุมนุมคน 8534.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง บ.มาศด้า เชียงใหม่ จำกัด 18 ตุลาคม 2556 1 1
1380 DLA-50190002-2017-2-0004 สถานศึกษา 4322.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง มูลนิธิช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทยา 7 กุมภาพันธ์ 2555 1 1
1381 DLA-21010002-2017-3-0001 สำนักงาน 3168.00 ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด บริษัท ดีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4 มีนาคม 2559 1 1
1382 DLA-21010002-2017-10-0002 Mixed use 9000.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 13 พฤษภาคม 2559 2 1
1383 DLA-21010002-2017-3-0003 สำนักงาน 2985.00 ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด บริษัท เอ็กซิออน (ประเทศไทย) จำกัด 30 พฤษภาคม 2559 1 1
1384 DLA-21010002-2017-3-0004 สำนักงาน 2446.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท เมกก้าแมกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 29 กรกฎาคม 2559 1 1
1385 DLA-21010002-2017-10-0005 Mixed use 4061.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท เจ แอล แอล ที จำกัด 9 กันยายน 2559 1 0
1386 DLA-21010002-2017-10-0006 Mixed use 2265.00 ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 20 กันยายน 2559 2 0
1387 DLA-21010002-2017-8-0007 สถานบริการ 2330.00 ระยอง เมืองระยอง ทับมา บริษัท โค้วยู่ฮะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 20 กันยายน 2559 1 0
1388 DLA-21010002-2017-8-0008 สถานบริการ 3310.00 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ บริษัท เดอะ เฮอคิวลิส จำกัด 11 ตุลาคม 2559 1 0
1389 DLA-21010002-2017-3-0010 สำนักงาน 2618.00 ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด บรษัท ศิวะเทสดิ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลดิ้ง จำกัด 26 ตุลาคม 2559 1 0
1390 DLA-21010002-2017-10-0011 Mixed use 3900.00 ระยอง นิคมพัฒนา มาบข่า บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 22 ธันวาคม 2559 1 0
1391 DLA-21010002-2017-10-0012 Mixed use 16514.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท ห่าว เรน ไมนิ่ง จำกัด 8 มีนาคม 2560 1 0
1392 DLA-21010002-2017-10-0013 Mixed use 4911.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท ภักดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15 มีนาคม 2560 1 0
1393 DLA-21010002-2017-10-0014 Mixed use 2747.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท ยู-การผลิต จำกัด 25 พฤษภาคม 2560 1 0
1394 DLA-21010002-2017-10-0015 Mixed use 3160.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 31 พฤษภาคม 2560 2 0
1395 DLA-21010002-2017-10-0016 Mixed use 8960.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 31 พฤษภาคม 2560 1 0
1396 DLA-21010002-2017-10-0017 Mixed use 3780.00 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ บริษัท อาร์.เอส.พี.ซี. ซัพพลาย จำกัด 20 มิถุนายน 2560 1 0
1397 DLA-21010002-2017-10-0018 Mixed use 2880.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 13 กรกฎาคม 2560 1 0
1398 DLA-21010002-2017-10-0019 Mixed use 2870.00 ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 25 ธันวาคม 2558 1 0
1399 DLA-21010002-2017-10-0020 Mixed use 20500.00 ระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 23 ธันวาคม 2558 1 0
1400 DLA-21010002-2017-3-0021 สำนักงาน 2700.00 ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 12 ตุลาคม 2558 1 0
1401 DLA-57070005-2017-9-0001 ศูนย์การค้า 6728.00 เชียงราย แม่จัน แม่จัน บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 15 สิงหาคม 2550 1 0
1402 DLA-57010001-2017-4-0001 อาคารชุด 2184.00 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง นางสาวชื่นสุคนธ์ ชาญพงศ์ปรัชญา 14 มีนาคม 2559 1 0
1403 DLA-57070005-2017-10-0002 Mixed use 2238.00 เชียงราย แม่จัน แม่จัน นายสุนทร วุฒิศิริศาสตร์ 21 สิงหาคม 2558 1 0
1404 DLA-57010001-2017-4-0002 อาคารชุด 2527.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นายวิชากร นันต์ธนะ 7 เมษายน 2559 1 0
1405 DLA-57010001-2017-1-0003 สถานพยาบาล 3103.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์ 28 กรกฎาคม 2559 1 0
1406 DLA-57010001-2017-7-0004 โรงแรม 2427.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง หจก.อาร์เอ็ม เรสซิเดนซ์ 29 กรกฎาคม 2559 1 0
1407 DLA-57010001-2017-7-0005 โรงแรม 2429.00 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง นายมานิต ทิวเจริญ 16 กรกฎาคม 2559 1 0
1408 DLA-57010001-2017-7-0006 โรงแรม 3549.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.กลูดซ่า 29 สิงหาคม 2559 1 0
1409 DLA-57010001-2017-7-0007 โรงแรม 2592.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นางจันทนา ราชชมภู 20 กันยายน 2559 1 0
1410 DLA-57010001-2017-7-0008 โรงแรม 2313.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.เอราวัณ ฮ็อบอินน์ 14 กันยายน 2559 1 0
1411 DLA-57010001-2017-7-0009 โรงแรม 3838.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 9 มกราคม 2560 1 0
1412 DLA-57010001-2017-7-0010 โรงแรม 27208.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.แฮบปี้ฮิลล์ฟาร์ม 31 มกราคม 2560 2 0
1413 DLA-57010001-2017-7-0011 โรงแรม 2150.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นายณรงค์ชัย อินศิริ 14 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1415 DLA-57010001-2017-7-0012 โรงแรม 2373.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ส.สุดดี 3 เมษายน 2560 1 0
1416 DLA-57010001-2017-7-0013 โรงแรม 3702.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 3 กรกฎาคม 2560 1 0
1417 DLA-57010001-2017-5-0014 อาคารชุมนุมคน 2401.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นายอนุรัตน์ อินทร 1 สิงหาคม 2560 1 0
1418 BKK-10490001-2017-3-0002 สำนักงาน 5382.00 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด นายพิศิษฐ์ อริยะอมรกุล 24 สิงหาคม 2560 1 0
1419 BKK-10250001-2017-4-0002 อาคารชุด 4040.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน *ทุ่งสองห้อง บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด 24 สิงหาคม 2560 2 2
1420 BKK-10490001-2017-4-0003 อาคารชุด 2487.00 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด บริษัท สยามสมาร์ทแลนด์ จำกัด โดยนางไสว ทรวงศิริสุนทร 24 สิงหาคม 2560 1 0
1421 BKK-10250001-2017-4-0003 อาคารชุด 9592.00 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ดาวคะนอง บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 24 สิงหาคม 2560 1 2
1422 BKK-10490001-2017-10-0004 Mixed use 2496.00 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด บริษัท เอพีวาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนายเอนก ลลิตนันท์วัฒน์ 24 สิงหาคม 2560 1 0
1423 BKK-10250001-2017-4-0004 อาคารชุด 5877.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด บริษัท เสฐวุฒิ บ้านและคอนโด จำกัด 24 สิงหาคม 2560 1 2
1424 BKK-10490001-2017-4-0005 อาคารชุด 7400.00 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด บริษัท ดิเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยนายนุชิต นาคเพ็ชรพูล และนายศุภกิจ วรีอร่ามวงศ์ 24 สิงหาคม 2560 1 0
1425 BKK-10490001-2017-4-0006 อาคารชุด 2463.00 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด บริษัท ธรรมนำสุข จำกัด โดยนายเสรี ทรวงศิริสุนทร 24 สิงหาคม 2560 1 0
1426 BKK-10490001-2017-4-0007 อาคารชุด 9357.00 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด บริษัท นอร์มมาร์ค จำกัด โดยนายภควัฒน์ สุวรรณทวีโชติ 24 สิงหาคม 2560 1 0
1427 BKK-10250001-2017-4-0005 อาคารชุด 8828.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท เบล็ส แอทเสท จำกัด 24 สิงหาคม 2560 1 2
1428 BKK-10250001-2017-4-0006 อาคารชุด 2736.00 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สี่แยกมหานาค นางสาวกมลวรรณ กัมปนาทโกศล 24 สิงหาคม 2560 1 1
1429 BKK-10250001-2017-4-0007 อาคารชุด 3303.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน บริษัท วิไลธวัช จำกัด 24 สิงหาคม 2560 1 2
1430 DLA-11040003-2017-3-0009 สำนักงาน 5930.21 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด 14 กรกฎาคม 2560 1 0
1431 DLA-20090003-2017-4-0008 อาคารชุด 2955.00 ชลบุรี สัตหีบ (สาขาตำบลบางเสร่)* บางเสร่ บริษัท เดอะ เซนเตอร์วิว จำกัด 23 สิงหาคม 2560 1 0
1434 DLA-20010007-2017-4-0013 อาคารชุด 8092.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท เบสตั้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14 สิงหาคม 2557 1 0
1435 DLA-20010007-2017-4-0014 อาคารชุด 2450.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นางจรรยาและนายพัชรพล พิพัฒน์พงศา 11 มิถุนายน 2557 1 0
1436 DLA-20010007-2017-4-0015 อาคารชุด 3878.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นายชาญวิทย์ อารีวิจิตร 11 มีนาคม 2557 1 0
1437 DLA-20010007-2017-4-0016 อาคารชุด 3772.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท ซี เอ็ม ที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 24 ธันวาคม 2556 1 0
1438 DLA-57010001-2017-7-0015 โรงแรม 3541.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ลักษวรรณ 22 กันยายน 2559 1 0
1439 DLA-20010007-2017-4-0017 อาคารชุด 3130.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ ว่าที่ รท.ประเสริฐทรัพย์ ถาวรพินิจกุล 19 พฤษภาคม 2557 1 0
1440 DLA-57010001-2017-7-0016 โรงแรม 3927.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 7 พฤศจิกายน 2559 1 0
1441 DLA-57010001-2017-1-0017 สถานพยาบาล 5935.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.วัชระศิริเวช 25 พฤศจิกายน 2559 1 0
1442 DLA-57010001-2017-7-0018 โรงแรม 3755.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 14 ธันวาคม 2559 1 0
1443 DLA-57010001-2017-7-0019 โรงแรม 2989.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ไฮซ์ซิ่งเรสซิเดนซ์ 8 ธันวาคม 2559 1 0
1444 DLA-20010007-2017-4-0018 อาคารชุด 2514.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ บริษัท แกรนด์ คอนโดพาร์ค จำกัด 17 กุมภาพันธ์ 2557 1 0
1445 DLA-20010007-2017-4-0019 อาคารชุด 2910.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ นางหรูหรา อภิชลติ 12 กันยายน 2556 1 0
1446 DLA-20010001-2017-1-0001 สถานพยาบาล 4440.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด 28 เมษายน 2558 1 0
1447 DLA-20010001-2017-5-0002 อาคารชุมนุมคน 2802.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย บริษัท สามลูกหมู จำกัด โดย นางสาวปาลิดา ชวนะเวช 6 ตุลาคม 2549 1 0
1448 DLA-20010001-2017-10-0003 Mixed use 12960.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี มะขามหย่ง นายมานพ เตพละกุล 27 กรกฎาคม 2549 1 0
1450 DLA-20010001-2017-10-0005 Mixed use 2726.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย นายชัยพร ศิริตรานนท์ และ นายณัฐดนัย อริยวิริยะนนท์ 29 มิถุนายน 2549 1 0
1451 DLA-20010001-2017-9-0006 ศูนย์การค้า 29996.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย บริษัท โพธิ์ทอง(2005) จำกัด โดย นายธวัชชัย ผลิตวานนท์ ผู้รับมอบอำนาจ 8 พฤษภาคม 2550 1 0
1452 DLA-20010001-2017-5-0007 อาคารชุมนุมคน 3437.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย นายเจนยงค์ เทพาวัฒนาสุข 25 ตุลาคม 2550 1 0
1453 BKK-10210001-2017-3-0001 สำนักงาน 8983.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม บริษัท ทริป - เอ็ม โปรดักส์ จำกัด 4 เมษายน 2560 1 0
1454 BKK-10210001-2017-4-0002 อาคารชุด 4712.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายกิตติเดช ไตรสวัสดิ์พานิช 4 เมษายน 2560 1 0
1455 BKK-10210001-2017-4-0003 อาคารชุด 3939.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม นายวีระพล ประยูรโภคานันต์ 10 เมษายน 2560 1 0
1456 BKK-10210001-2017-4-0004 อาคารชุด 2514.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 9 พฤษภาคม 2560 1 0
1457 BKK-10210001-2017-5-0005 อาคารชุมนุมคน 2809.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท กรุงเทพจ๊อบเบอร์ จำกัด 11 พฤษภาคม 2560 1 0
1458 BKK-10210001-2017-2-0006 สถานศึกษา 3270.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด 18 พฤษภาคม 2560 1 0
1459 BKK-10210001-2017-4-0007 อาคารชุด 3992.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด 19 เมษายน 2560 1 0
1460 BKK-10210001-2017-4-0008 อาคารชุด 3962.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท ม.อมรกรุ๊ป จำกัด 14 พฤศจิกายน 2559 1 1
1461 BKK-10210001-2017-5-0009 อาคารชุมนุมคน 4690.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 21 ธันวาคม 2559 1 0
1462 BKK-10210001-2017-3-0010 สำนักงาน 6087.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม นายมิตร เฉลิมชัยชาญ 26 ธันวาคม 2559 1 0
1463 BKK-10210001-2017-4-0011 อาคารชุด 4634.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายชูเกียรติ รวยเจริญทรัพย์ 21 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1464 BKK-10440001-2017-10-0004 Mixed use 2222.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท สยาม คลีนิค เซล จำกัด 8 เมษายน 2559 1 0
1465 BKK-10440001-2017-10-0005 Mixed use 1304.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4 มกราคม 2559 1 0
1466 BKK-10440001-2017-2-0006 สถานศึกษา 1863.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท แอสคอต อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1467 BKK-10440001-2017-2-0007 สถานศึกษา 1800.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง มูลนิธิอิกเราะอฺ (กรุงเทพฯ) 29 มีนาคม 2560 1 0
1468 BKK-10440001-2017-10-0008 Mixed use 1284.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด 22 เมษายน 2559 1 0
1469 BKK-10440001-2017-10-0009 Mixed use 1163.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง นายอานนท์ ทรงปัญญา 22 กรกฎาคม 2559 1 0
1470 BKK-10440001-2017-10-0010 Mixed use 1010.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท ที.เอส.เจ็น จำกัด 1 สิงหาคม 2559 1 0
1471 BKK-10440001-2017-10-0011 Mixed use 1588.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 26 กันยายน 2559 1 0
1472 BKK-10440001-2017-2-0012 สถานศึกษา 9093.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท ดับบลิวซีไอบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1473 DLA-73070001-2017-10-0001 Mixed use 7749.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท กู๊ดโพรดักส์ จำกัด 30 ตุลาคม 2558 1 0
1474 DLA-73070001-2017-4-0002 อาคารชุด 17410.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท อิลิสพลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 31 มีนาคม 2558 1 0
1475 DLA-73070001-2017-5-0003 อาคารชุมนุมคน 3033.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา ร้อยตำรวจตรี ปณม ยงใจยุทธ และ นางวันจุรีย์ ยงใจยุทธ 26 มิถุนายน 2558 1 0
1476 DLA-73070001-2017-10-0004 Mixed use 3429.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา นางสาวณัฐวรรณ จรรยาชัยเลิศ , นางบังอร จรรยาชัยเลิศ 6 กรกฎาคม 2558 1 0
1477 DLA-73070001-2017-10-0005 Mixed use 2951.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา นางฐิติมนต์ วลัยอักษรลิขิต 21 กรกฎาคม 2558 1 0
1478 BKK-10220001-2017-3-0006 สำนักงาน 908.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า นายสมชาย อรุณนำโชค 29 สิงหาคม 2560 1 0
1479 BKK-10220001-2017-4-0007 อาคารชุด 961.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า นายสรัณ สุภัทรพันธ์ุ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1480 BKK-10220001-2017-4-0011 อาคารชุด 728.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ นางสิริพร แซ่ล้อ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1481 BKK-10210001-2017-3-0012 สำนักงาน 2268.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายอมรวิทย์ จารุเธียร 8 สิงหาคม 2560 1 0
1482 BKK-10210001-2017-4-0013 อาคารชุด 4096.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เหล็กลีลา จำกัด 30 มิถุนายน 2558 1 0
1483 BKK-10210001-2017-3-0014 สำนักงาน 8055.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด 24 สิงหาคม 2558 1 0
1484 BKK-10210001-2017-3-0015 สำนักงาน 3096.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เสรีชัยบิวตี้เซ็นเตอร์ จำกัด 4 กันยายน 2558 1 0
1485 BKK-10210001-2017-3-0016 สำนักงาน 3880.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายวุฒิชัย รุ่งโรจน์ พัฒนเสรี 23 กันยายน 2558 1 0
1486 BKK-10210001-2017-3-0017 สำนักงาน 3376.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท บางบอนพลาสติด กรุ๊ป จำกัด 3 ตุลาคม 2558 0 0
1487 BKK-10210001-2017-5-0018 อาคารชุมนุมคน 2584.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายศักดิ์ จริยาวรเมท 17 พฤศจิกายน 2558 1 0
1488 BKK-10210001-2017-4-0019 อาคารชุด 9363.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท กีโต้ จำกัด 1 ธันวาคม 2558 1 0
1489 BKK-10210001-2017-3-0020 สำนักงาน 7272.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 18 ธันวาคม 2558 1 0
1490 BKK-10220001-2017-4-0012 อาคารชุด 680.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า นายภูดล แขเกษม 29 สิงหาคม 2560 1 0
1491 BKK-10270001-2017-3-0003 สำนักงาน 3534.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ศรณรงค์ คาร์ จำกัด โดยนายเกรียงไกร เดชไพรขลา 29 สิงหาคม 2560 1 0
1492 BKK-10270001-2017-3-0004 สำนักงาน 9034.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด โดยนางสาวปพิชญา ทองจินดาวงศ์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1493 BKK-10270001-2017-3-0005 สำนักงาน 1971.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ดิอายส์ จำกัด โดย นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1494 BKK-10270001-2017-3-0006 สำนักงาน 3939.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด โดยนายชัยพงษ์ วงษ์ศราพันธ์ชัย นายสุรชัย ช้างเขียว 29 สิงหาคม 2560 2 0
1495 BKK-10270001-2017-3-0007 สำนักงาน 2514.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม นายสันต์ สินธุฉัตร 29 สิงหาคม 2560 1 0
1496 BKK-10270001-2017-3-0008 สำนักงาน 1328.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด โดยนายสุรพล ชัยตระกูลทอง 29 สิงหาคม 2560 1 0
1497 BKK-10270001-2017-9-0009 สำนักงาน 2218.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท เพนต้า พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยนายปรีชาพล หริตวร นางอำพัน หริตวร 29 สิงหาคม 2560 1 0
1498 BKK-10270001-2017-3-0011 สำนักงาน 6000.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ปัณณ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนางสาวอัจฉรา ศรีรัตนอารักษ์ ฯ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1499 BKK-10270001-2017-7-0012 โรงแรม 2560.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม นายศรีนันต์ กันตวีระกุล 29 สิงหาคม 2560 2 0
1500 BKK-10220001-2017-3-0014 สำนักงาน 908.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า นายสมชาย อรุณนำโชค 29 สิงหาคม 2560 1 0
1501 BKK-10220001-2017-4-0015 อาคารชุด 961.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า นายเสริม สุภัทรพันธิ์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1502 BKK-10270001-2017-7-0013 โรงแรม 3346.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท นวมินทร์ สวีท จำกัด โดย นายสุรชัย ศุภบัณฑิต 29 สิงหาคม 2560 2 0
1503 BKK-10220001-2017-4-0017 อาคารชุด 504.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง นายอภิชาติ บรรพลิมาวิชญา 29 สิงหาคม 2560 1 0
1504 BKK-10220001-2017-4-0018 อาคารชุด 542.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน บ.ซี.เอ็ม.เอ ซัพพลาย แอนด์ เทรด จำกัด 29 สิงหาคม 2560 1 0
1505 BKK-10270001-2017-9-0014 สำนักงาน 9988.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด โดยนายอัศวิน แซ่หลิ่มฯ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1506 BKK-10270001-2017-9-0015 สำนักงาน 6140.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ฮอนด้า ลักซ์ ออโตโมบิล จำกัด โดยนายประสิทธิ์ ชัยเรืองจิตจรัส 29 สิงหาคม 2560 1 0
1507 BKK-10270001-2017-3-0016 สำนักงาน 1904.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด โดยนายพิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1508 BKK-10220001-2017-4-0020 อาคารชุด 888.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า นางสรวีย์ อดิศรวรกิจ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1509 BKK-10270001-2017-3-0017 สำนักงาน 4218.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด โดยนายวสุ วงษ์ศราพันธ์ชัย 29 สิงหาคม 2560 2 0
1510 BKK-10220001-2017-4-0021 อาคารชุด 860.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน นางสาวจันทร์ทิพย์ ภาคย์วิศาล 29 สิงหาคม 2560 1 0
1511 BKK-10220001-2017-4-0022 อาคารชุด 697.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางจาก นางสมทรง เครือไชย 29 สิงหาคม 2560 1 0
1512 BKK-10220001-2017-4-0023 อาคารชุด 588.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บ.กัสโต้ วิลเลจ จำกัด 29 สิงหาคม 2560 1 0
1514 BKK-10220001-2017-4-0027 อาคารชุด 850.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง นายอภิเดช บุญสุภากร 29 สิงหาคม 2560 1 0
1515 BKK-10220001-2017-3-0029 สำนักงาน 995.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด 29 สิงหาคม 2560 1 0
1516 BKK-10100001-2017-4-0001 อาคารชุด 3454.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท ชัชวลัย จำกัด 24 มีนาคม 2560 1 2
1517 BKK-10220001-2017-4-0030 อาคารชุด 961.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า นายสรัณ สุภัทรพันธ์ุ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1518 BKK-10220001-2017-4-0031 อาคารชุด 520.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า บ.ครีเอท เกรท ดีไซน์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1519 BKK-10220001-2017-4-0032 อาคารชุด 590.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง นางสาวนวพร จิรานุภาพ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1520 BKK-10220001-2017-4-0033 อาคารชุด 504.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก นางดวงใจ ชาตอร์ด 29 สิงหาคม 2560 1 0
1521 BKK-10270001-2017-3-0018 สำนักงาน 2383.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท เวนเจอร์ แค็ป จำกัด โดย นายชาญชัย กุลถาวรากร 29 สิงหาคม 2560 1 0
1522 BKK-10220001-2017-4-0034 อาคารชุด 540.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1523 BKK-10220001-2017-4-0035 อาคารชุด 802.00 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน นายวิศาล รัตนารังสรรค์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1524 BKK-10270001-2017-9-0019 สำนักงาน 1040.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม นายไกรสิทธิ ทารมย์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1525 BKK-10270001-2017-3-0020 สำนักงาน 1414.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท อัศวยนต์ จำกัด โดย นายบรรเจิด อัศวานุชิตฯ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1526 BKK-10270001-2017-3-0021 สำนักงาน 1972.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท กิเลน การพิมพ์ จำกัด โดย นางโมฬี วนรัตนานนท์ 29 สิงหาคม 2560 1 0
1527 BKK-10270001-2017-3-0022 สำนักงาน 1988.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม นายวีระเดช จิตศักดานนท์ 30 สิงหาคม 2560 1 0
1529 BKK-10270001-2017-3-0023 สำนักงาน 13568.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ภัทรา ซิตี้ จำกัด โดย นาย พรชัย กฤษฎาวรกุลฯ 30 สิงหาคม 2560 1 0
1530 BKK-10270001-2017-3-0024 สำนักงาน 4194.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม บริษัท ศูนย์รวมรถยนต์ ออโต้ โซน จำกัด โดยนายชนาธิป ศิริผดุงธรรม 30 สิงหาคม 2560 1 0
1531 BKK-10270001-2017-3-0025 สำนักงาน 2746.00 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม นายคมน์จิรันตน์ หงวนศิริ 30 สิงหาคม 2560 2 0
1532 BKK-10050001-2017-4-0001 อาคารชุด 8172.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 17 มกราคม 2560 1 1
1533 BKK-10050001-2017-4-0002 อาคารชุด 9048.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 22 กุมภาพันธ์ 2560 1 1
1534 BKK-10050001-2017-3-0003 สำนักงาน 2766.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ จำกัด 9 มิถุนายน 2560 1 0
1535 BKK-10050001-2017-4-0004 อาคารชุด 7074.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 23 มิถุนายน 2560 1 1
1536 BKK-10050001-2017-10-0005 Mixed use 3342.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท พิธานพาณิชาย์ จำกัด 4 เมษายน 2559 1 1
1537 BKK-10050001-2017-4-0006 อาคารชุด 2488.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท ชิดกมล(2016) จำกัด 6 กันยายน 2559 1 1
1538 BKK-10050001-2017-4-0007 อาคารชุด 2304.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท ภูมิศุภนนท์ จำกัด 30 กันยายน 2559 1 1
1539 BKK-10050001-2017-4-0008 อาคารชุด 3917.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท รอยัล เรสซิเด้นท์ จำกัด 21 ธันวาคม 2559 1 1
1540 BKK-10050001-2017-4-0009 อาคารชุด 3512.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 6 มีนาคม 2558 1 1
1541 BKK-10050001-2017-4-0010 อาคารชุด 2147.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 23 มิถุนายน 2558 1 1
1542 BKK-10050001-2017-4-0011 อาคารชุด 3624.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 9 พฤศจิกายน 2558 1 1
1543 BKK-10050001-2017-4-0012 อาคารชุด 3362.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เปรมเทพ จำกัด 18 พฤศจิกายน 2558 2 1
1544 BKK-10050001-2017-4-0013 อาคารชุด 3771.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ นางสาวจิรัฐ ตีรถานนท์ 13 กุมภาพันธ์ 2557 1 1
1545 BKK-10050001-2017-4-0014 อาคารชุด 3532.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 17 เมษายน 2557 1 1
1546 BKK-10050001-2017-4-0015 อาคารชุด 3653.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 17 เมษายน 2557 1 1
1547 BKK-10050001-2017-4-0016 อาคารชุด 3884.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด 21 สิงหาคม 2557 1 1
1548 BKK-10050001-2017-4-0018 อาคารชุด 3282.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ บริษัท เอส.ซี.พัฒนาการ จำกัด 19 กันยายน 2557 1 1
1549 BKK-10440001-2017-10-0013 Mixed use 3164.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
1550 BKK-10440001-2017-10-0014 Mixed use 1660.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง นายนพดล พงษ์เพียรสกุล 13 สิงหาคม 2558 1 0
1551 BKK-10440001-2017-10-0015 Mixed use 2742.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 25 สิงหาคม 2558 1 0
1554 BKK-10290001-2017-4-0019 อาคารชุด 3273.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 21 มีนาคม 2556 1 0
1555 BKK-10290001-2017-4-0020 อาคารชุด 15360.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 4 มิถุนายน 2556 1 0
1556 BKK-10290001-2017-4-0021 อาคารชุด 4402.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 7 สิงหาคม 2556 1 0
1557 BKK-10290001-2017-4-0022 อาคารชุด 2126.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ น.ส.รัชนีกร สุทธิพันธุ์ 10 กันยายน 2556 1 0
1559 BKK-10290001-2017-4-0024 อาคารชุด 3852.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท นพรัตนา เรียลเอสเตท จำกัด 16 ตุลาคม 2556 1 0
1560 BKK-10290001-2017-4-0025 อาคารชุด 2699.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ นายณรงค์ศักดิ์ ใหม่จันทร์ 26 ธันวาคม 2556 1 0
1561 DLA-73070001-2017-10-0006 Mixed use 3875.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท แอท โฮม ศาลายา จำกัด 27 พฤศจิกายน 2556 2 0
1562 DLA-73070001-2017-5-0007 อาคารชุมนุมคน 9916.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) 17 ธันวาคม 2556 1 0
1563 DLA-73070001-2017-4-0008 อาคารชุด 39585.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 1 กรกฎาคม 2557 1 0
1564 DLA-73070001-2017-10-0009 Mixed use 3990.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท เคพีเอ็น เพลส จำกัด 18 กรกฎาคม 2557 1 0
1565 BKK-10290001-2017-4-0026 อาคารชุด 3828.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2557 1 0
1566 DLA-55010001-2017-2-0001 สถานศึกษา 3511.80 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 11 กันยายน 2556 1 0
1567 DLA-73070001-2017-10-0010 Mixed use 8029.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 31 ตุลาคม 2555 1 0
1568 DLA-55010001-2017-2-0002 สถานศึกษา 4309.70 น่าน เมืองน่าน ในเวียง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 พฤษภาคม 2560 1 0
1569 DLA-73070001-2017-10-0011 Mixed use 4961.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา นายโชคดี บุญ-หลง 5 กุมภาพันธ์ 2556 2 0
1570 BKK-10290001-2017-4-0027 อาคารชุด 3388.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท แปดทิศพัฒนา จำกัด 5 มิถุนายน 2557 1 0
1571 DLA-73070001-2017-10-0012 Mixed use 2424.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท สุวิมลและบุตร แมนชั่น จำกัด 23 ธันวาคม 2554 1 0
1572 BKK-10290001-2017-4-0028 อาคารชุด 3267.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท ก้าวหน้าอสังหา จำกัด 5 มิถุนายน 2557 1 0
1573 BKK-10290001-2017-8-0029 สถานบริการ 3364.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เรส แอเรีย จำกัด 12 มกราคม 2558 1 0
1574 BKK-10290001-2017-4-0030 อาคารชุด 4360.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท สินสุข จำกัด 11 มีนาคม 2558 1 0
1575 DLA-73070001-2017-10-0013 Mixed use 2424.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท แฮปปี้ทรี อพาร์ทเมนต์ จำกัด 23 ธันวาคม 2554 1 0
1576 DLA-73070001-2017-9-0014 ศูนย์การค้า 7228.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บมจ. พรพรหมเม็ททอล 11 กรกฎาคม 2555 1 0
1577 DLA-12010001-2017-10-0092 Mixed use 10928.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย บ.บ้านนนน์ จำกัด 25 มกราคม 2558 1 0
1578 DLA-12010001-2017-4-0093 อาคารชุด 8943.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บ.ออริจิ้น พร็อตเพอร์ตี้ จำกัด 30 เมษายน 2558 1 0
1579 BKK-10290001-2017-4-0031 อาคารชุด 7941.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ สถาบันพัฒนาองศ์กรชุมชน (องศ์การมหาชน) 19 ตุลาคม 2558 1 0
1580 BKK-10290001-2017-4-0032 อาคารชุด 2255.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัสอู๊ด 18 พฤศจิกายน 2558 1 0
1581 BKK-10290001-2017-3-0033 สำนักงาน 8102.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) 15 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1582 BKK-10290001-2017-3-0034 สำนักงาน 4198.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 27 กันยายน 2559 1 0
1583 DLA-73070001-2017-10-0015 Mixed use 6045.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท บัณฑิตอพารืทเม้นท์ 3 จำกัด 26 กันยายน 2555 1 0
1584 DLA-12010001-2017-4-0094 อาคารชุด 5006.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บ.คอนเน็กชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ 17 กรกฎาคม 2558 1 0
1585 DLA-73070001-2017-10-0016 Mixed use 8976.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท บัณฑิตซิตี้ จำกัด 26 กันยายน 2555 1 0
1586 BKK-10290001-2017-3-0035 สำนักงาน 4300.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เฟิรสท วู้ด จำกัด 11 ตุลาคม 2558 1 0
1587 DLA-12010001-2017-4-0095 อาคารชุด 71554.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จก. มหาชน 24 กรกฎาคม 2558 0 0
1588 BKK-10290001-2017-3-0036 สำนักงาน 4875.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท รุ่งสมบัติ (2528) จำกัด 31 มกราคม 2560 1 0
1589 DLA-73070001-2017-10-0017 Mixed use 8976.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท บัณฑิตอพาร์ทเม้นท์ 1 จำกัด 26 กันยายน 2555 1 0
1590 BKK-10290001-2017-4-0037 อาคารชุด 7437.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เอส.ที.เอ. แมเนจเม้นท์ จำกัด 9 มิถุนายน 2560 1 0
1591 DLA-12010001-2017-7-0096 โรงแรม 3400.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บ.เค.พี.เอ เรียลเอสเตท จก. 14 สิงหาคม 2558 0 0
1592 DLA-73070001-2017-10-0018 Mixed use 8976.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท บัณฑิตอพาร์ทเม้นท์ 2 จำกัด 26 กันยายน 2555 1 0
1593 DLA-12010001-2017-4-0097 อาคารชุด 71528.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จก. 28 กรกฎาคม 2558 0 0
1594 DLA-12010001-2017-4-0098 อาคารชุด 55772.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บ.เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำกัด 3 ธันวาคม 2558 0 0
1595 DLA-20040005-2017-2-0006 สถานศึกษา 2890.40 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท อี.เอฟ.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด 10 กันยายน 2558 1 0
1596 DLA-73070001-2017-10-0019 Mixed use 8976.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท บัณฑิตทาวน์ จำกัด 26 กันยายน 2555 1 0
1597 DLA-12010001-2017-3-0099 สำนักงาน 3250.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จก. 9 มีนาคม 2560 0 0
1598 DLA-73070001-2017-10-0020 Mixed use 28584.00 นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บริษัท เบตเตอร์โฮม เอสเตท จำกัด 27 กันยายน 2555 1 0
1599 DLA-12010001-2017-4-0100 อาคารชุด 3884.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บ.ปริญเวนเจอร์ จก. 23 มิถุนายน 2560 0 0
1600 DLA-12010001-2017-3-0101 สำนักงาน 2122.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บ.คิว ไบโอซายน์ จก. 4 เมษายน 2559 1 0
1601 DLA-12010001-2017-4-0102 อาคารชุด 2968.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บ.เอพลัส เรียลเอสเตท จก. 12 กรกฎาคม 2559 1 0
1602 DLA-12010001-2017-4-0103 อาคารชุด 3558.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บ.พี36 ดีเวลลอปเม้นท์ 7 กันยายน 2559 0 0
1603 DLA-12010001-2017-4-0104 อาคารชุด 21927.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จก. 4 ตุลาคม 2559 0 0
1604 DLA-12010001-2017-10-0105 Mixed use 35535.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บ.รื่นฤดี ดีเวลล็อปเม้นท์ จก. 16 ธันวาคม 2559 1 0
1605 DLA-12010001-2017-10-0106 Mixed use 2920.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บ.ไอพลัส คิว จก. 14 มีนาคม 2559 1 0
1606 DLA-12010001-2017-4-0107 อาคารชุด 6079.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บ.อดามัส เรียล เอสเตท จก. 30 เมษายน 2558 0 0
1607 DLA-12010001-2017-4-0108 อาคารชุด 16507.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน บ.โกลเด้นท์ แลนด์ เรสซิเด้นท์ จก. 22 เมษายน 2558 0 0
1608 DLA-12010001-2017-4-0109 อาคารชุด 3915.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บ.ศรีนนท์วัฒนา จก. 23 พฤษภาคม 2559 1 0
1609 DLA-12010001-2017-10-0110 Mixed use 39538.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ บ.นารายณ์พร๊อพเพอตี้ จก. 2 ตุลาคม 2558 1 0
1610 DLA-20040005-2017-5-0008 อาคารชุมนุมคน 3150.00 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท สยามเวิลด์อาร์ต จำกัด 3 กันยายน 2555 1 0
1611 DLA-12010001-2017-4-0111 อาคารชุด 2661.00 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ บ.แมคทริค จก. 24 กรกฎาคม 2558 1 0
1612 BKK-10450001-2017-10-0001 Mixed use 8360.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท โชคชัย พลาซ่า จำกัด โดย นายบุญชัย หงส์วิเศษชัย 7 สิงหาคม 2558 2 0
1613 BKK-10330001-2017-7-0005 โรงแรม 2824.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย บริษัท อินเซป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 4 เมษายน 2560 2 0
1614 BKK-10450001-2017-10-0002 Mixed use 15845.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 16 กรกฎาคม 2551 1 0
1615 BKK-10450001-2017-2-0003 สถานศึกษา 6390.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง นายราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ 15 มีนาคม 2559 1 0
1616 BKK-10450001-2017-7-0004 โรงแรม 4606.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัด โดย นายเกษม พูลวรลักษณ์ 7 กรกฎาคม 2559 1 0
1617 BKK-10450001-2017-10-0005 Mixed use 9085.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท โตโยต้า แอทยูไนเต็ด จำกัด โดย นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 8 กรกฎาคม 2559 2 0
1618 BKK-10450001-2017-10-0006 Mixed use 8360.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท โชคชัย พลาซ่า จำกัด โดย นายบุญชัย หงส์วิเศษชัย 29 ธันวาคม 2559 2 0
1619 BKK-10450001-2017-4-0007 อาคารชุด 13458.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท ไพร์ซ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 11 พฤษภาคม 2560 1 0
1620 BKK-10450001-2017-10-0008 Mixed use 5906.00 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง บริษัท สื่อสากล จำกัด โดย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ 22 มิถุนายน 2560 1 0
1621 DLA-20070003-2017-5-0003 อาคารชุมนุมคน 9915.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัทไซเบอร์พาราไดซ์ จำกัด 26 พฤษภาคม 2560 1 0
1622 DLA-20070003-2017-7-0007 โรงแรม 23212.43 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท อาร์ ซี เค โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด 17 พฤษภาคม 2560 1 0
1623 DLA-20070003-2017-1-0011 สถานพยาบาล 2839.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด(มหาชน) 3 มีนาคม 2560 1 0
1624 DLA-20070003-2017-7-0015 โรงแรม 4287.25 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ศิริราชา จำกัด 19 มิถุนายน 2560 1 0
1625 DLA-20070003-2017-7-0016 โรงแรม 19765.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 15 กรกฎาคม 2559 1 0
1626 DLA-21020001-2017-7-0004 โรงแรม 2158.00 ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง นางลิซ่า ชีวิตดีกุล 28 สิงหาคม 2560 1 1
1627 DLA-20070003-2017-4-0017 อาคารชุด 4418.50 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ศิริราชา จำกัด 30 สิงหาคม 2560 1 0
1628 DLA-20070003-2017-4-0018 อาคารชุด 14213.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ลัดดา แกรนด์ จำกัด โดย นายสมมาตร วัจนลักษณ์ 1 กันยายน 2557 1 0
1629 DLA-20070003-2017-4-0019 อาคารชุด 25463.58 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 9 ตุลาคม 2557 1 0
1630 DLA-20070003-2017-4-0020 อาคารชุด 3350.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท เดอะ เพรสทีจ กรุ๊ป จำกัด 16 ตุลาคม 2557 1 0
1631 DLA-20070003-2017-4-0021 อาคารชุด 3954.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท เจ.เอส.ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด 27 ธันวาคม 2559 1 0
1632 DLA-20070003-2017-4-0022 อาคารชุด 29442.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ลัดดา แกรนด์ จำกัด โดย นายสมมาตร วัจนลักษณ์ 1 กันยายน 2557 1 0
1633 DLA-20070003-2017-4-0024 อาคารชุด 1837.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ครีเอเบิล จำกัด 29 มิถุนายน 2559 1 0
1634 DLA-20070003-2017-9-0025 ศูนย์การค้า 2822.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด 29 สิงหาคม 2560 2 0
1635 DLA-20070003-2017-4-0026 อาคารชุด 9218.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท พาราไดซ์เพลส จำกัด 3 ธันวาคม 2555 1 0
1636 DLA-20070003-2017-4-0027 อาคารชุด 2825.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท สมิติเวชศรีราชา จำกัด 28 มีนาคม 2556 2 0
1637 BKK-10440001-2017-10-0016 Mixed use 1695.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด 11 เมษายน 2557 1 0
1638 BKK-10440001-2017-10-0017 Mixed use 1100.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด 30 ธันวาคม 2557 1 0
1639 DLA-20070003-2017-7-0028 โรงแรม 9492.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท เอส ซีอาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 20 มิถุนายน 2556 1 0
1640 BKK-10440001-2017-10-0018 Mixed use 1217.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด 29 ธันวาคม 2557 1 0
1641 DLA-20070003-2017-4-0029 อาคารชุด 3940.89 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท เฮ้าส์ ไลค์ โฮม จำกัด 19 พฤศจิกายน 2557 1 0
1642 BKK-10440001-2017-10-0019 Mixed use 1353.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 27 ธันวาคม 2556 1 0
1643 DLA-20070003-2017-2-0030 สถานศึกษา 16371.20 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร โดย บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต 18 พฤศจิกายน 2557 2 0
1644 BKK-10440001-2017-10-0020 Mixed use 1713.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง นายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ 10 ตุลาคม 2556 1 0
1645 BKK-10440001-2017-10-0021 Mixed use 1746.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท สตูดิโอ 28 จำกัด 9 มกราคม 2556 1 0
1646 DLA-20070003-2017-4-0031 อาคารชุด 4286.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ศรีสุรศักดิ์ จำักด โดย นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม 13 ธันวาคม 2556 2 0
1647 BKK-10440001-2017-10-0022 Mixed use 1344.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
1648 BKK-10440001-2017-10-0023 Mixed use 1499.00 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง บริษัท วิส-อาร์ต จำกัด 6 กุมภาพันธ์ 2556 1 0
1649 DLA-20070003-2017-4-0032 อาคารชุด 3988.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ศรีราชภูมิ จำกัด โดย นายมีชัย ชุนหรักษ์โชติ 27 ธันวาคม 2556 1 0
1650 DLA-20070003-2017-4-0033 อาคารชุด 21625.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด 29 ธันวาคม 2558 1 0
1651 DLA-20070003-2017-1-0034 สถานพยาบาล 25133.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด 29 ธันวาคม 2558 1 0
1652 DLA-20070003-2017-4-0035 อาคารชุด 3849.70 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท ศิริราชา จำกัด 31 สิงหาคม 2558 1 0
1653 DLA-20070003-2017-7-0036 โรงแรม 74811.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1654 DLA-20070003-2017-4-0037 อาคารชุด 52024.00 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา บริษัท เศรษฐีวรรณพัฒนาการ จำกัด 8 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1655 BKK-10340001-2017-5-0001 อาคารชุมนุมคน 6520.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ซอคเก้อร์โปร จำกัด 20 มกราคม 2559 1 0
1656 BKK-10340001-2017-10-0002 Mixed use 9347.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ 25 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1657 BKK-10340001-2017-10-0003 Mixed use 3630.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง นายเลิสพงษ์ ศรีวงศ์ทอง 22 มีนาคม 2559 1 0
1658 BKK-10340001-2017-10-0004 Mixed use 2400.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง นายสรยิตซิงห์ จาวลา 30 มีนาคม 2559 1 0
1659 BKK-10340001-2017-10-0005 Mixed use 3810.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาขน) 31 มีนาคม 2559 1 0
1660 BKK-10340001-2017-4-0006 อาคารชุด 3366.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ซีเอ็มเอ็นเฮ้าส์ จำกัด 30 กันยายน 2559 1 0
1661 BKK-10100001-2017-4-0002 อาคารชุด 2468.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท บ้านลูกหมู จำกัด 15 กุมภาพันธ์ 2560 1 2
1662 BKK-10100001-2017-4-0003 อาคารชุด 29005.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท 39 เอสเตท จำกัด 5 มกราคม 2560 0 2
1663 BKK-10100001-2017-4-0004 อาคารชุด 2177.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท ดิออลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6 มิถุนายน 2559 1 2
1664 BKK-10100001-2017-4-0005 อาคารชุด 4529.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี นายอมร สงค์สมบัติ 11 พฤศจิกายน 2559 2 2
1665 BKK-10100001-2017-4-0007 อาคารชุด 2436.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี นายสุวัฒน์ ตั้งไชยวงศ์ 9 ธันวาคม 2559 2 2
1666 BKK-10100001-2017-4-0008 อาคารชุด 3489.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ บริษัท เดอะไดมอนด์ 789 จำกัด 16 ธันวาคม 2559 1 2
1667 BKK-10100001-2017-4-0009 อาคารชุด 25683.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด 16 ธันวาคม 2559 2 2
1668 BKK-10100001-2017-4-0010 อาคารชุด 2775.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท เรือนสวยริมน้ำ จำกัด 28 ธันวาคม 2559 2 2
1669 BKK-10100001-2017-4-0011 อาคารชุด 14553.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 29 ธันวาคม 2559 1 2
1670 BKK-10100001-2017-4-0012 อาคารชุด 4000.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี นายกิตติพงษ์ จันทเรศ 8 มิถุนายน 2558 1 2
1671 BKK-10100001-2017-4-0013 สำนักงาน 2486.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด 27 สิงหาคม 2558 1 2
1672 BKK-10100001-2017-4-0014 อาคารชุด 9660.00 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี บริษํท เอสทีซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด 17 ธันวาคม 2557 1 2
1673 BKK-10340001-2017-4-0008 อาคารชุด 29416.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 20 ตุลาคม 2559 0 0
1674 DLA-20040005-2017-10-0009 Mixed use 2834.50 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท แฮงคี้ แพงคี้ ทอยส์ ประเทศไทย จำกัด 24 เมษายน 2556 1 0
1675 BKK-10300001-2017-4-0001 อาคารชุด 8680.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท เอสทีพี เอสเตท จำกัด โดย นายกฤช สิทธิสวัสดิกุล 24 มกราคม 2560 1 0
1676 DLA-20040005-2017-10-0010 Mixed use 10605.00 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท เทรเซอร์ โปรดักส์ จำกัด 8 มีนาคม 2560 1 0
1677 BKK-10300001-2017-4-0002 อาคารชุด 3409.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท ธีรนาถ เรสซิเดนซ์ จำกัด 27 มกราคม 2560 0 0
1678 DLA-20040005-2017-10-0011 Mixed use 3036.75 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท สมบัติพลาสติก จำกัด 8 กันยายน 2559 1 0
1679 BKK-10300001-2017-4-0003 อาคารชุด 9565.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด 30 มกราคม 2560 1 0
1680 DLA-20040005-2017-10-0012 Mixed use 2649.00 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ นางสมหมาย เนินทราย คอจแลน 6 ตุลาคม 2559 1 0
1681 BKK-10340001-2017-10-0009 Mixed use 2275.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง นายรภัสสิทธิ์ วัจนประภาศักดิ์ 21 ตุลาคม 2559 0 0
1682 BKK-10300001-2017-4-0005 อาคารชุด 3120.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม บริษัท เอสเค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 8 มีนาคม 2560 1 0
1683 DLA-20040005-2017-10-0013 Mixed use 2612.00 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท ฟีนิกซ์ เรย์ จำกัด 24 สิงหาคม 2559 1 0
1684 DLA-20040005-2017-10-0014 Mixed use 2087.50 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ บริษัท สยาม เอสเอ็ม กรุ๊ป จำกัด 23 ธันวาคม 2558 1 0
1685 BKK-10300001-2017-4-0006 อาคารชุด 2960.00 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว บริษัท ทองกิ่งแก้ว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 19 พฤษภาคม 2560 1 0
1686 BKK-10370001-2017-7-0004 โรงแรม 3549.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท เอส.ที.บิสเนส จำกัด โดย นางสาวสรัลพร ธนไพศาลพิพัฒน์ 2 มีนาคม 2559 1 0
1687 BKK-10370001-2017-3-0005 สำนักงาน 3035.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี บริษัท สมบัติทองจินดาวงศ์ จำกัด โดย นายธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ 7 มีนาคม 2559 2 0
1688 BKK-10370001-2017-7-0006 โรงแรม 2676.91 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท สเปญซ่า 38 จำกัด โดย นายวีรศักดิ์ อังกรุนาค 16 มีนาคม 2559 2 0
1689 BKK-10340001-2017-10-0011 Mixed use 2815.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท ซอคเก้อร์โปร จำกัด 22 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1690 BKK-10370001-2017-7-0007 โรงแรม 6281.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด โดย นายทรงวิทย์ ฐิติบุญญา 25 มีนาคม 2559 1 0
1691 BKK-10340001-2017-2-0012 สถานศึกษา 2052.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง มูลนิธิอิสลามอนุสรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2560 0 0
1692 BKK-10370001-2017-7-0008 โรงแรม 3378.50 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท สิริเพชรพิมาน จำกัด โดย นายพิมาน แพรวพรายกุล, นางเอกสิริ บิณฑะรุจิ 16 พฤษภาคม 2559 2 0
1693 BKK-10370001-2017-7-0009 โรงแรม 6185.97 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท เอสเอส เอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด 24 มิถุนายน 2559 1 0
1694 BKK-10340001-2017-10-0013 Mixed use 9967.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง บริษัท พรอสเพคท์ เอสเตทส์ จำกัด 30 มีนาคม 2560 1 0
1695 BKK-10370001-2017-7-0010 โรงแรม 9094.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท บริษัท แบงค็อกมิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด 5 กรกฎาคม 2559 2 0
1696 BKK-10340001-2017-4-0014 อาคารชุด 2544.00 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง น.ส. อรอุษา จารุสมบัติ 21 มิถุนายน 2560 1 0
1697 BKK-10370001-2017-7-0011 โรงแรม 8824.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เวลคัม อีโดเท็ล เมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายธนาฤทธิ์ กัปปิยานนท์ 9 มกราคม 2560 2 0
1698 BKK-10370001-2017-7-0012 โรงแรม 3266.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท ประตูน้ำวัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นางนุชจรินทร์ อิทธิผลภูมิ, นายศรายุทธ เชี่ยวชาญสุวรรณ 7 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1699 BKK-10370001-2017-7-0013 โรงแรม 2440.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท นพพร แอนด์ ซันส์ จำกัด โดย นางจุไรรัตน์ ดีมั่นคงวณิช 16 มีนาคม 2560 2 0
1700 BKK-10370001-2017-7-0014 โรงแรม 3471.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท แชงชัวรี่ ลิฟวิ่ง จำกัด โดย นายปัญจนินทร มงคลรัตนวงศ์, นายประสิทธิ์ มงคลรัตนวงศ์ 30 มีนาคม 2560 2 0
1701 BKK-10370001-2017-7-0015 โรงแรม 3284.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน บริษัท เมโทรลิงค์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 21 มีนาคม 2560 2 0
1702 BKK-10370001-2017-7-0016 โรงแรม 3983.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท 33 ดรีมทาวน์ จำกัด 21 มีนาคม 2560 2 0
1703 BKK-10370001-2017-7-0017 โรงแรม 3042.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท พี.เอส. แกรนด์ จำกัด โดย นายญาณากร อมรชัยนนท์ 21 มีนาคม 2560 2 0
1704 BKK-10370001-2017-7-0018 โรงแรม 4602.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท กรุงทองยูเนี่ยน จำกัด โดย นายยุทธพล ตันติวงษากิจ, นางรุ่งรัตน์ ตันติวงษากิจ 19 เมษายน 2560 2 0
1705 BKK-10370001-2017-7-0019 โรงแรม 2200.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท ภัทรา เรสซิเดนท์ จำกัด โดยนายวรงค์ ภัทรชัยกุล 21 เมษายน 2560 2 0
1706 BKK-10370001-2017-7-0021 โรงแรม 2637.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท เจพี แกรนด์ จำกัด โดย นางสาวพรวลัชญ์ ธีรพัฒน์พร 24 พฤษภาคม 2560 1 0
1707 BKK-10370001-2017-7-0022 โรงแรม 2408.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี นางสาวสันธนา ฟุ้งเกียรติ 12 มิถุนายน 2560 2 0
1708 BKK-10370001-2017-7-0023 โรงแรม 9991.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท เมโทร แฟชั่น จำกัด 16 มิถุนายน 2560 2 0
1709 BKK-10370001-2017-7-0024 โรงแรม 2768.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี นางสาวกัลยาภา เลขะวณิชธรรมวิทักษ์ 7 กรกฎาคม 2560 2 0
1710 BKK-10370001-2017-7-0025 โรงแรม 8860.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท ร่มรื่นเคหะ จำกัด โดย นางลูกอินทร์ เจียมจิราวัฒน์ 18 กรกฎาคม 2560 2 0
1711 BKK-10370001-2017-7-0026 โรงแรม 3685.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท สุขสิทธิ์ แมนชั่น จำกัด โดย นางสาวปราณี เหลืองธาดา 4 สิงหาคม 2560 1 0
1712 BKK-10370001-2017-7-0027 โรงแรม 2004.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี บริษัท โกเบ สเต็กเฮ้าส์ กรุ๊ป จำกัด โดย นายวุฒิชาย หงส์ลำพอง, นางสาวรุจินันท์ วสันตกิจกำจร 4 สิงหาคม 2560 2 0
1713 BKK-10370001-2017-7-0028 โรงแรม 3930.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท นางจิตตวิไล กอบพัชระ 4 สิงหาคม 2560 2 0
1714 BKK-10370001-2017-7-0029 โรงแรม 5052.30 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท บริษัท กรีนสเปส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด โดย นายศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ 21 เมษายน 2560 2 0
1715 BKK-10420001-2017-4-0001 อาคารชุด 3159.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน บริษัท กู๊ดโฮม เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด โดยนายวีระชัย วิวัฒนวานิชกุล 23 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1716 BKK-10420001-2017-3-0002 สำนักงาน 3072.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม นางสาววราลักษณ์ พิชยผดุงกิจ 29 ตุลาคม 2558 1 0
1717 BKK-10420001-2017-4-0003 อาคารชุด 3950.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน บริษัท ชาติธิปัตย์ จำกัด โดยนายสมชาย จุฬาวไลวงศ์ 14 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1718 BKK-10420001-2017-5-0004 อาคารชุมนุมคน 2890.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน นายบุญศักดิ์ พลสนะ 9 พฤศจิกายน 2559 1 0
1719 BKK-10420001-2017-4-0005 อาคารชุด 12644.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน บริษัท เอสเตท คิว จำกัด โดย นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 7 กันยายน 2559 1 0
1720 BKK-10420001-2017-4-0006 อาคารชุด 3750.00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน พลตรีหญิง สุกานดา หาญชนะ 1 เมษายน 2559 1 0
1721 DLA-20010006-2017-8-0003 สถานบริการ 4110.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางทราย บริษัท ปตท.จำกัด 28 ตุลาคม 2557 1 0
1725 DLA-20010010-2017-7-0001 โรงแรม 3980.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท ไทย-เจ แอสโซซิเอทสท์ จำกัด 9 มีนาคม 2559 1 0
1726 DLA-20010010-2017-5-0002 อาคารชุมนุมคน 2325.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท ไทย-เจ แอสโซซิเอทสท์ จำกัด 4 ธันวาคม 2556 1 0
1727 DLA-20010010-2017-4-0003 อาคารชุด 3287.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท มาย พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด 17 ตุลาคม 2556 1 0
1728 DLA-20010010-2017-4-0004 อาคารชุด 3890.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท ดลฤดี 2555 ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 23 พฤศจิกายน 2558 1 0
1729 DLA-20010010-2017-4-0005 อาคารชุด 3890.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท เดอะนายย์ 999 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 18 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1730 DLA-20010010-2017-4-0006 อาคารชุด 3840.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท ศรีราชา ลีฟวิ่ง จำกัด 26 กันยายน 2557 1 0
1731 DLA-20010010-2017-4-0007 อาคารชุด 3622.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท ศรีราชา ลีฟวิ่ง จำกัด 29 กรกฎาคม 2557 1 0
1732 DLA-20010006-2017-2-0004 สถานศึกษา 5000.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางทราย โรงเรียนชลบุรีสุขบท 3 ตุลาคม 2555 1 0
1733 DLA-20010010-2017-4-0008 อาคารชุด 3056.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า บริษัท อมตะ555 ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 31 มกราคม 2556 1 0
1734 DLA-11040003-2017-3-0026 สำนักงาน 14497.50 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้ บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด 4 สิงหาคม 2560 2 0
1737 DLA-11040003-2017-3-0030 สำนักงาน 4560.00 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้ บริษัท บางกอกแลมป์ จำกัด 23 พฤษภาคม 2560 1 0
1738 DLA-11040003-2017-3-0031 สำนักงาน 13395.79 สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด 18 เมษายน 2560 2 0
1739 DLA-11040003-2017-3-0032 สำนักงาน 5576.00 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรง น.ส.รัญชนา ทรัพย์เครือญาติ, นายณัฐสิทธิ์ ทรัพย์เครือญาติ, น.ส.นวินดา ทรัพย์เครือญาติ 2 มิถุนายน 2559 1 0
1740 DLA-11040003-2017-4-0033 อาคารชุด 9969.80 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) 2 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1741 DLA-11040003-2017-4-0034 อาคารชุด 8143.68 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) 2 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1742 DLA-11040003-2017-4-0035 อาคารชุด 9728.78 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) 2 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1743 DLA-11040003-2017-3-0036 สำนักงาน 216.21 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรง บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลล์(ประเทศไทย) จำกัด 24 กรกฎาคม 2560 2 0
1744 DLA-11040003-2017-3-0037 สำนักงาน 1446.00 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรง นายประสงค์ โภคผลเจริญดี 11 กรกฎาคม 2560 1 0
1745 DLA-11040003-2017-3-0038 สำนักงาน 147.00 สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 27 มิถุนายน 2560 1 0
1746 DLA-11040003-2017-3-0039 สำนักงาน 1060.00 สมุทรปราการ พระประแดง บางหัวเสือ บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด 30 พฤษภาคม 2560 1 0
1747 DLA-11040003-2017-4-0040 อาคารชุด 616.00 สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก นางบุญส่ง รัตนอำภา 18 พฤษภาคม 2560 1 0
1748 DLA-11040003-2017-3-0041 สำนักงาน 438.62 สมุทรปราการ พระประแดง บางหัวเสือ นายสุรินทร์ ส่งทานินทร์ 2 พฤษภาคม 2560 1 0
1749 DLA-11040003-2017-3-0042 สำนักงาน 317.50 สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด 2 พฤษภาคม 2560 1 0
1750 DLA-11040003-2017-3-0043 สำนักงาน 797.00 สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด 2 พฤษภาคม 2560 0 0
1751 DLA-11040003-2017-3-0044 สำนักงาน 1481.00 สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก บริษัท ดีโอเค จำกัด 30 ธันวาคม 2559 1 0
1752 DLA-11040003-2017-3-0045 สำนักงาน 2176.00 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง บริษัท ซุ่นหลี สำโรง จำกัด 9 พฤศจิกายน 2559 1 0
1753 DLA-11040003-2017-3-0046 สำนักงาน 625.00 สมุทรปราการ พระประแดง บางหัวเสือ บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด 17 ตุลาคม 2559 1 0
1754 DLA-11040003-2017-3-0047 สำนักงาน 3431.94 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้ บริษัท แสสงไทผลิตยาง จำกัด 9 กันยายน 2559 1 0
1755 DLA-11040003-2017-3-0048 สำนักงาน 1422.00 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด 29 สิงหาคม 2560 1 0
1756 BKK-10180001-2017-5-0001 อาคารชุมนุมคน 3823.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด โดย นายสมเลิศ เมธาภาคย์ 2 สิงหาคม 2556 1 0
1758 BKK-10180001-2017-5-0003 อาคารชุมนุมคน 9989.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหานคร) โดย นายวิเชียร แพทยานันท์ และ ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ 4 กรกฎาคม 2557 1 0
1759 BKK-10180001-2017-5-0004 อาคารชุมนุมคน 2080.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด โดย นายประจักษ์ อัศวพลังพรหม 15 ธันวาคม 2558 1 0
1760 BKK-10180001-2017-5-0005 อาคารชุมนุมคน 3493.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง บริษัท ทรัพย์วัฒนา พร็อพเพอรืตี้ จำกัด โดย นายวัฒน์ เหลืองภูมิยุทธ 9 เมษายน 2558 1 0
1761 BKK-10180001-2017-5-0006 อาคารชุมนุมคน 2836.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา บริษัท ตรงรัตนวงศ์ จำกัด โดย นางสาวกมลรัตน์ ตรงรัตนวงศ์ และ นางสมทรง ตรงรัตนวงศ์ 20 มิถุนายน 2559 1 0
1762 BKK-10180001-2017-3-0007 สำนักงาน 8760.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด โดย นางสาวสุทรรศนีย์ ภาณุประภา และ นายคาร์ล ออพเพนบอร์น 6 กรกฎาคม 2559 1 0
1763 BKK-10180001-2017-5-0008 อาคารชุมนุมคน 3984.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง บริษัท บ้านสุขเจริญ เจริญนคร จำกัด โดย นายบุญสม ไชยจรูญโชติ 28 กันยายน 2559 1 0
1764 BKK-10180001-2017-5-0009 อาคารชุมนุมคน 3052.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน นาง มาลากุล สุขพรชัยรัก 3 พฤศจิกายน 2559 1 0
1765 BKK-10180001-2017-3-0010 สำนักงาน 4858.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน บริษัท เอส ที แมเนจเม้นท์ (2013) จำกัด โดย นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง 7 พฤศจิกายน 2559 1 0
1766 BKK-10180001-2017-5-0011 อาคารชุมนุมคน 3134.00 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง นายเกียรติ์ ดีขจร 25 พฤศจิกายน 2559 1 0
1781 DLA-30010004-2018-3-0001 สำนักงาน 19229.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด บริษัทแฟกซ์ไลท์จำกัด 9 มีนาคม 2559 1 2
1783 DLA-41010001-2018-7-0001 โรงแรม 8000.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง การะเกด วิสารวาจา 25 เมษายน 2561 1 2
1788 DLA-40010004-2018-8-0001 สถานบริการ 1256.00 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า นางวีณา ประเสริฐเวศยากร 10 เมษายน 2561 1 0
1789 DLA-40040003-2018-7-0001 โรงแรม 6224.00 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ น.ส.กมลรัตน์ สีดาคุณ 24 มกราคม 2561 1 0
1791 DLA-40040003-2018-7-0003 โรงแรม 359.66 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ นางกัลยา ดีงาม 2 เมษายน 2561 1 0
1792 DLA-47160001-2018-3-0001 สำนักงาน 36.00 สกลนคร เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ น.ส.วจีพร แก้วก่า 16 มกราคม 2561 1 0
1793 DLA-47160001-2018-7-0002 โรงแรม 421.85 สกลนคร เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ นายสมยศ โพธิ์คำ 12 กุมภาพันธ์ 2561 1 0
1794 DLA-47160001-2018-7-0003 โรงแรม 450.00 สกลนคร เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ นางเพ็ญประภา สุจริต 13 มีนาคม 2561 2 0
1796 DLA-40010001-2018-3-0002 สำนักงาน 1317.70 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง บริษัท อพอลโล โซลาร์ จำกัด 31 กรกฎาคม 2557 2 0
1797 DLA-80090005-2018-4-0001 อาคารชุด 1206.00 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง กะปาง นายอินทร์อิศม์กร รักษาแก้ว 21 ตุลาคม 2558 1 0
1798 DLA-80090005-2018-8-0002 สถานบริการ 499.50 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง กะปาง บริษัท แซง-โกแบ็ง จำกัด 13 ตุลาคม 2558 2 0
1799 DLA-80090005-2018-8-0003 สถานบริการ 889.00 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง กะปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวรินทร์ 16 กรกฎาคม 2558 1 0
1800 DLA-84130001-2018-7-0001 โรงแรม 660.00 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม บ้านนา น.ส.วลัยลักษณ์ ทองดี 27 มีนาคม 2560 1 0
1801 DLA-34010001-2018-2-0001 สถานศึกษา 1861.00 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง มูลนิธิ คริสตจักร์เซเว่นส์เดย์แอ็ดเวนติสแห่งประเทศไทย (โรงเรียนมิสชั่นอุบลฯ) 31 มกราคม 2560 1 0
1802 DLA-34010001-2018-7-0002 โรงแรม 3811.00 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง บริษัท นิรันดา จำกัด 7 ตุลาคม 2559 1 0
1803 DLA-34010001-2018-4-0003 อาคารชุด 17000.00 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง บริษัท ซี พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) 24 ตุลาคม 2557 1 0
1808 DLA-39050002-2018-2-0001 สถานศึกษา 480.00 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา นาสี นายจงดี เพชรสิงคูณ 19 มิถุนายน 2560 1 0
1809 DLA-39050002-2018-3-0002 สำนักงาน 282.00 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา ว่าที่ร้อยตรีปองพล ยาตรา 25 พฤศจิกายน 2560 1 0
1810 DLA-39050002-2018-3-0003 สำนักงาน 196.50 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ลำภู หจก.พิชชานันท์ 94 1 กันยายน 2560 2 0
1813 DLA-40100001-2018-9-0001 ศูนย์การค้า 12852.00 ขอนแก่น บ้านไผ่ หัวหนอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 5 กุมภาพันธ์ 2559 1 0
1814 DLA-40100001-2018-7-0002 โรงแรม 3483.00 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง นายสมศักดิ์ ยืนนาน 10 กุมภาพันธ์ 2560 1 0
1815 DLA-49030007-2018-3-0001 สำนักงาน 952.00 มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล นายสุวัฒน์ ชัยสันติตกุล 2 ตุลาคม 2559 1 0
1819 DLA-70050001-2018-2-0001 สถานศึกษา 6882.00 ราชบุรี บ้านโป่ง บ้านโป่ง น.ส.ลลิดา วังตาล 9 เมษายน 2561 1 0
1820 DLA-93010001-2018-7-0001 โรงแรม 3633.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นางอำนวยพร เชาวกุล 3 กุมภาพันธ์ 2554 1 0
1821 DLA-93010001-2018-7-0002 โรงแรม 1776.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นายธีรศักดิ์ ซื่อวณิชกุล 8 เมษายน 2554 2 0
1822 DLA-93010001-2018-4-0003 อาคารชุด 1800.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ ห.จ.ก.จงดี ดีเวลลอปเมนต์ 6 พฤษภาคม 2554 1 0
1823 DLA-93010001-2018-7-0004 โรงแรม 605.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นางอิงอร เตชะมา 11 มกราคม 2555 1 0
1824 DLA-93010001-2018-2-0005 สถานศึกษา 1255.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นางบุษกร ตรงซื่อสัตย์ 15 กุมภาพันธ์ 2555 2 0
1825 DLA-93010001-2018-3-0006 สำนักงาน 1625.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ บริษัท สิงห์ภัทร จำกัด 17 พฤษภาคม 2555 1 0
1826 DLA-93010001-2018-7-0007 โรงแรม 3787.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ หจก. เอไอบี พรอมเบอร์ตี้ 2009 5 มิถุนายน 2555 1 0
1827 DLA-93010001-2018-2-0008 สถานศึกษา 1608.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 25 มิถุนายน 2555 1 0
1828 DLA-93010001-2018-4-0009 อาคารชุด 613.60 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ นางอรศิริ ทองพูล 25 ตุลาคม 2555 1 0
1829 DLA-93010001-2018-2-0010 สถานศึกษา 125.00 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ น.ส.เอมอร โชตินุกูล 21 มกราคม 2556 1 0
1830 DLA-91010001-2018-7-0001 โรงแรม 5680.00 สตูล เมืองสตูล พิมาน โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 1 0
1831 DLA-84010001-2018-1-0001 สถานพยาบาล 9725.00 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย บริษัท บรรยง การแพทย์ จำกัด 27 กรกฎาคม 2558 1 0
1832 DLA-84010001-2018-7-0002 โรงแรม 3786.00 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด บริษัท สายชล เฮอริเทจ จำกัด 11 ธันวาคม 2557 2 0
1833 DLA-84010001-2018-3-0003 สำนักงาน 1270.00 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง นายนิพนธ์ ยินดีอนันต์ 29 มกราคม 2559 1 0
1834 DLA-83020001-2018-7-0001 โรงแรม 3428.00 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง นางสุขราชกอร์ สัจจะเดว์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 1 0
1835 DLA-83020001-2018-4-0002 อาคารชุด 2399.00 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง บริษัท วิมานภูเก็ต จำกัด 8 กันยายน 2560 2 0
1836 DLA-83020001-2018-4-0003 อาคารชุด 10108.00 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง บริษัท อินฟินิตี้ 9 เดเวลลอปเมนท์ จำกัด 14 ธันวาคม 2560 1 0
1837