การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 3) ปี 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดการสัมมนา “สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลักดัน ขับเคลื่อนกฎกระทรวง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยท่านผู้ว่าราชจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายเมธี พัฒนกันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และกล่าวรายงานโดย นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า 170 คน ทั้งจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

โดยมีหัวข้อการบรรยาย 4 หัวข้อ

 1. “สาระสาคัญของกฎกระทรวงเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) และวิธีการปฏิบัติ”
  โดย ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง หัวหน้ากลุ่มกาหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่ กองกากับและอนุรักษ์พลังงาน
 2. “การอนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารกับการนาเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานมาบังคับใช้”
  โดย นายอนวัช บูรพาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ ด้านการขุดดิน และถมดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง
 3. “แนวทางการการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์ BEC และกรณีตัวอย่าง”
  โดย รศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. “ระบบฐานข้อมูลอนุญาตก่อสร้างอาคาร (Building Energy Code; BEC) และวิธีการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลอนุญาตก่อสร้างอาคาร”
  โดย นายสรญา แสงเย็นพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่กระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับการขออนุญาตเพื่อดำเนินการก่อสร้าง หรือการดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีประกาศให้นำกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับกับการควบคุม อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565

Message us