Logo
ข้อมูลอาคารตามภูมิภาค

ภาคเหนือ

จำนวน

832

อาคาร
ID ประเภทอาคาร ขนาดพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เจ้าของอาคาร ลักษณะอาคาร เกณฑ์การผ่าน
DLA-50190002-2017-2-0001 สถานศึกษา 5950.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง มูลนิธิช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทยา 1 1
DLA-50120001-2017-10-0001 Mixed use 4696.71 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง บ.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น จำกัด 1 2
DLA-50120001-2017-10-0003 Mixed use 2066.00 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง บ.เอี่ยมกสิกิจ จำกัด 1 2
DLA-50190002-2017-2-0002 สถานศึกษา 5563.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง นางอัมพร กมลโกมุท 1 1
DLA-50190002-2017-5-0003 อาคารชุมนุมคน 8534.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง บ.มาศด้า เชียงใหม่ จำกัด 1 1
DLA-50190002-2017-2-0004 สถานศึกษา 4322.00 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง มูลนิธิช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วิทยา 1 1
DLA-50010008-2020-4-0001 อาคารชุด 1582.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. เคย์ลาร์ไพรเวทเอคควิทิ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2020-4-0002 อาคารชุด 1200.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นิติบุคคลอาคารชุด เฮือนป้อเลี้ยง 1 0
DLA-50010008-2020-4-0003 อาคารชุด 4474.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นิติบุคคลอาคารชุดฮิลล์ไซด์คอนโดมิเนียม 1 1 0
DLA-50010008-2020-4-0004 อาคารชุด 6781.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. เคียงมอคอนโดมิเนียม จำกัด 1 0
DLA-50010008-2020-4-0005 อาคารชุด 9809.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นิติบุคคลอาคารชุดธารทิพย์การเดนท์เพลส 1 0
DLA-50010008-2020-4-0006 อาคารชุด 1980.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บมจ. ควอลิตี้เฮาท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2020-4-0007 อาคารชุด 1980.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก.กัสโต้ วิลลาเลจ 1 0
DLA-50010008-2020-4-0008 อาคารชุด 3979.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. ถาวรเจริญทรัพย์ 2 0
DLA-50010008-2020-7-0009 โรงแรม 1950.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. อายตนะ 2 0
DLA-50010008-2020-4-0010 อาคารชุด 3896.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาวนงค์เญาว์ ภักดี 1 0
DLA-50010008-2020-4-0011 อาคารชุด 8220.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บมจ.แสนสิริ 1 0
DLA-50010008-2020-4-0012 อาคารชุด 22513.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. สตาร์บิวเตอร์ 1 0
DLA-50010008-2020-7-0013 โรงแรม 4000.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. เบญจรัตน์พัฒนกรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-50010008-2020-3-0014 สำนักงาน 1520.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. แสนสิริ 1 0
DLA-50010008-2020-7-0015 โรงแรม 3912.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายชาตรี เต็มธนารักษ์ 1 0
DLA-50010008-2020-3-0016 สำนักงาน 16745.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก. ซีอาร์ซีเพาเวอร์ รีเทล จำกัด 1 0
DLA-50010008-2020-4-0017 อาคารชุด 5373.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ หจก. นวศิริพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2020-7-0018 โรงแรม 2363.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายพิษณุ สว่างเนตร 1 0
DLA-50010008-2020-4-0019 อาคารชุด 2988.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก.แลนด์แอนด์เอ้าส์ จำกัด 1 0
DLA-50010002-2020-3-0001 สำนักงาน 1220.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บริษัท พฤกษา เรียลอลาตา จำกัด 1 0
DLA-50010002-2020-3-0002 สำนักงาน 24674.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ การเคหะแห่งชาติ 1 0
DLA-50010002-2020-3-0003 สำนักงาน 1251.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ นายอบกุล มาเทพ 1 0
DLA-50130001-2020-3-0001 สำนักงาน 1425.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-50130001-2020-10-0002 Mixed use 1285.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท ดิ เอสตีม เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-3-0003 สำนักงาน 1810.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท โฮมซิตี้ จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-10-0004 Mixed use 1360.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท โฮมซิตี้ื จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-3-0005 สำนักงาน 1814.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท เชียงใหม่ ทูบ เทรค วอเตอร์พาร์ค จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-3-0006 สำนักงาน 759.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นางสาวชญาน์นันท์ ตรีภูวพฤทธิ์ 1 0
DLA-50130001-2020-2-0008 สถานศึกษา 1368.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นางปาริฉัตร ไพโรจน์ 1 0
DLA-50130001-2020-10-0009 Mixed use 1603.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท รอยัล สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-7-0011 โรงแรม 1858.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ 1 0
DLA-50130001-2020-7-0012 โรงแรม 2577.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท โฮม ซิตี้ จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-10-0013 Mixed use 1993.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา บริษัท เฮอร์บาล แลบ จำกัด 1 0
DLA-50130001-2020-3-0014 สำนักงาน 1457.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นางสาวชญานันท์ ตรีภูวพฤทธิ์ 1 0
DLA-50130001-2020-7-0016 โรงแรม 1414.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นายชวลิต เก่งพูลทรัพย์ 1 0
DLA-50130001-2020-10-0017 Mixed use 1602.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นายเอื้อน ทองหนัก 2 0
DLA-50130001-2020-7-0018 โรงแรม 1149.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ 1 0
DLA-50130001-2020-7-0019 โรงแรม 1042.00 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา นายบุญช่วย แซ่ตั้ง 1 0
DLA-50010001-2020-10-0001 Mixed use 49221.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต ษริษัท ทีซีซี แจลูโฮเทลส์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-10-0002 Mixed use 29305.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวทรายทอง ชัยรัต 1 0
DLA-50010001-2020-10-0003 Mixed use 532.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นางสาวพรฤดี พุทธศรี 1 0
DLA-50010001-2020-3-0005 สำนักงาน 5518.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย นางสาวทิวาพร อินทรวงศ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0006 อาคารชุด 11251.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บจก.อาณาจักรพระเจ้า 1 0
DLA-50010001-2020-4-0007 อาคารชุด 29305.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวทรายทอง ชัยรัต 1 0
DLA-50010001-2020-3-0008 สำนักงาน 4290.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย นายจักรี เชิดสกุล 1 0
DLA-50010001-2020-10-0009 Mixed use 19642.00 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย นายสุรินทร์ รัตนเศวตกุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0010 อาคารชุด 7582.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายวสุ มาตระกูล 1 0
DLA-50010001-2020-10-0011 Mixed use 17513.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ.เชียงรายหล่อตระกูล 2005 จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0012 อาคารชุด 25635.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางอรพัน และนางสาวสุภาวดี พลูทาจันทร์ 1 0
DLA-50010001-2020-2-0013 สถานศึกษา 87570.00 เชียงใหม่ แม่แตง สันป่ายาง นางสาววนารัตน์ ยะอนันต์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0014 อาคารชุด 76835.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางวันทนีย์ ธรรมดุจพินิจ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0015 Mixed use 12767.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางสาวชลิดา อำนาจพิทักษ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0016 อาคารชุด 7669.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บ. ช้อยท์ มิน สโตร์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0017 อาคารชุด 10420.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายไมตรี วีระนิติกุล 1 0
DLA-50010001-2020-7-0018 โรงแรม 41857.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ.เบสเตอร์เดย์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-10-0019 Mixed use 94230.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บ.สวีทตี้โฮม จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0021 อาคารชุด 10577.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางศิรินพร พงศ์พรรณสาร 1 0
DLA-50010001-2020-2-0022 สถานศึกษา 2666.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน หจก.ซี.เอ.เอส มาร์เก็ตเพลส 1 0
DLA-50010001-2020-4-0023 อาคารชุด 31274.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายศิริชัย ศิริธร 1 0
DLA-50010001-2020-4-0024 อาคารชุด 10286.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก ร.ต.ต.เอนกพงศ์ เชวรสถิตย์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0025 อาคารชุด 84847.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางยุพิน เลิศพรพิสิฐ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0026 Mixed use 79675.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บ.ร่มเย็นเพลส จำกัด 2 0
DLA-50010001-2020-4-0027 อาคารชุด 22357.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย นางสมหมาย เรือนงาม 1 0
DLA-50010001-2020-4-0029 อาคารชุด 93128.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวชมพู ตระการกมล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0030 อาคารชุด 389.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ.เวียงบัว จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0031 อาคารชุด 21769.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายอนุชาติ บูรณะพิมพ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0032 อาคารชุด 95310.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางสาวอิสรีย์ บริจินดากุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0033 อาคารชุด 13955.00 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน นายอัศวิน เสโลห์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0034 อาคารชุด 96230.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวิโรจน์ สุวรัตนานนท์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0035 อาคารชุด 11246.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นางวิภาดา ศรีอำพร 1 0
DLA-50010001-2020-10-0036 Mixed use 12092.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ.บันนาเดเวลล็อปเมนท์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-10-0037 Mixed use 2565.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นายวิทยา ศิรินิรันดร์ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0038 Mixed use 4433.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายเอกชัย อินทวงศ์ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0039 Mixed use 42526.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายณัฐ เบ้าสกุล 1 0
DLA-50010001-2020-10-0040 Mixed use 99959.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายนิวัตร ฉัตรวรารัตน์ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0041 Mixed use 10484.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสุปธาณี จารุสวัสดิ์ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0042 Mixed use 4632.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายสถาพร โพธิ์ศรี 1 0
DLA-50010001-2020-10-0043 Mixed use 11246.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นางวิภาดา ศรีอำพร 1 0
DLA-50010001-2020-5-0044 อาคารชุมนุมคน 15312.00 เชียงใหม่ ฝาง แม่งอน นางกมลทิพย์ แก้วพรหมมา 1 0
DLA-50010001-2020-4-0045 อาคารชุด 31372.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่ 1 0
DLA-50010001-2020-7-0046 โรงแรม 1909.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ.พรเวียงพิงค์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0047 อาคารชุด 60187.00 เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้ นายกมล ศรีวิชัย 1 0
DLA-50010001-2020-10-0048 Mixed use 10577.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางศิรินพร พงศ์พรรณสาร 1 0
DLA-50010001-2020-10-0049 Mixed use 37337.00 เชียงใหม่ แม่ออน ออนกลาง นางสาวพรนภา กันตีมูล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0050 อาคารชุด 44651.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางวัชรี สุพวรณ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0051 อาคารชุด 4689.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม นางอรมา ตันติพงษ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0052 อาคารชุด 59881.00 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองนะ นายวิทวัส ก๋าแก่น 1 0
DLA-50010001-2020-7-0053 โรงแรม 9794.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ.บีทูศิริธร จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0054 อาคารชุด 22962.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด นางสุเนตร ไชยวงศ์ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0055 Mixed use 4556.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บ.สยาม เทอรา โนรา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0056 อาคารชุด 4556.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บ.สยาม เทอรา โนรา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0057 อาคารชุด 17578.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ.ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0058 อาคารชุด 36454.00 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองงาย นายนพคุณ โกฎแก่ว 1 0
DLA-50010001-2020-4-0059 อาคารชุด 10588.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสุพิน ศิลปเทพ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0060 อาคารชุด 49145.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาวจารุดา วรรณสถิตย์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0061 อาคารชุด 1940.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางวรดา ผดุงเกียรติ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0062 อาคารชุด 3116.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม นายทวีวัฒน์ ทิพย์เดโช 1 0
DLA-50010001-2020-5-0063 อาคารชุมนุมคน 10923.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นางสาวอนรรมวี จำรัสวุฒิกุล 1 0
DLA-50010001-2020-5-0064 อาคารชุมนุมคน 43477.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายริบดี คันธวิวรณ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0065 อาคารชุด 50542.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายเจริญพงศ์ เลื่อนประไพ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0066 อาคารชุด 12295.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางพิกุลทอง อินทีจันต๊ะ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0067 อาคารชุด 42746.00 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน นายสาธิต โกสลาภิรมณ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0068 อาคารชุด 8530.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บ.ธารา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0069 อาคารชุด 1940.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นางวรพดา ผดุง 1 0
DLA-50010001-2020-4-0070 อาคารชุด 15955.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นางสาวอรดา ขันชัย 1 0
DLA-50010001-2020-10-0071 Mixed use 3981.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด นายเดชา พรึงลำภู 1 0
DLA-50010001-2020-4-0072 อาคารชุด 2985.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด นายเดชา พรึงลำภู 2 0
DLA-50010001-2020-4-0073 อาคารชุด 2234.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ.ปันนาดีเวลลอปเมนท์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0074 อาคารชุด 90440.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายสมบูรณ์ บุญเมือง 1 0
DLA-50010001-2020-4-0075 อาคารชุด 5732.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์มสปิงส์เพลซ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0076 อาคารชุด 4450.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางสาวอัมพร พงศ์ศิริพัฒน์ 1 0
DLA-50010001-2020-5-0077 อาคารชุมนุมคน 9439.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด นายวีระศักดิ์ วิวัฒน์ชัยกุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0078 อาคารชุด 1360.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บริษัท รวีวารีเรลซิเดนท์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-10-0079 Mixed use 9800.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายกิจจา ตั้งทรงธรรม 1 0
DLA-50010001-2020-5-0080 อาคารชุมนุมคน 2784.00 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว นายภูดิส - นางกฤษติกา ทิพย์ดำ 1 0
DLA-50010001-2020-3-0081 สำนักงาน 10525.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายธนากร เสรียุรี 1 0
DLA-50010001-2020-5-0082 อาคารชุมนุมคน 11386.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสุมลเฑียร ทองคำกูล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0083 อาคารชุด 3250.00 เชียงใหม่ ไชยปราการ ศรีดงเย็น นายศรายุทธ ใจคำปัน 1 0
DLA-50010001-2020-5-0084 อาคารชุมนุมคน 1800.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางพลอย เขื่อนคำ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0085 อาคารชุด 9274.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เคทีพี พัฒนา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-5-0086 อาคารชุมนุมคน 842.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายสุทธิศํกดิ์ สุขรรม 1 0
DLA-50010001-2020-4-0087 อาคารชุด 3445.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวิชัย พฤกธิวิวัฒนากุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0088 อาคารชุด 3986.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บจก. กาญจน์กนกพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-5-0089 อาคารชุมนุมคน 1650.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางโหย่ง กันทหมื่น 1 0
DLA-50010001-2020-7-0090 โรงแรม 3568.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางลีนา ศรีวิบูลย์วัฒนา 1 0
DLA-50010001-2020-5-0091 อาคารชุมนุมคน 1250.00 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ นางสาวโสทิดา ดิสโร 1 0
DLA-50010001-2020-4-0092 อาคารชุด 1200.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นางสาวศณีลัย พงหมู 1 0
DLA-50010001-2020-4-0093 อาคารชุด 3048.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นายกนก จีรวุฒิ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0094 อาคารชุด 1580.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางสาวกุลธิดาพร สีฟ้าแปง 1 0
DLA-50010001-2020-4-0095 อาคารชุด 8400.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวสน สง่าศิลป์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0096 อาคารชุด 1591.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายยุคพัฒนา อินเตจ้ะ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0097 อาคารชุด 1320.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายองอาจ ฉันทวานิช 1 0
DLA-50010001-2020-4-0098 อาคารชุด 1920.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายสุทธิพงษ์ จินดาศิลป์ 1 0
DLA-50010001-2020-5-0099 อาคารชุมนุมคน 1653.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางธิดา องค์พันธ์กุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0100 อาคารชุด 4160.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บริษัท เอสอาร์ซี เชัยงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0101 อาคารชุด 3333.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นายสันติ ส้อนรักษาเวศ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0102 อาคารชุด 3953.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นายสันติ สัธนรักษาเวศ 1 0
DLA-50010001-2020-7-0103 โรงแรม 90245.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ก.แกลลอรี่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-3-0104 สำนักงาน 3617.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายเสียนจง หจง 1 0
DLA-50010001-2020-4-0105 อาคารชุด 7417.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวอุมา จินโนวาส 1 0
DLA-50010001-2020-10-0106 Mixed use 1198.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางคำแหลง ชาญวัฒนกิจ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0107 อาคารชุด 1560.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0108 อาคารชุด 3883.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0109 อาคารชุด 2462.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางสาวราพร-นางสาวชุมพร-นางสาวศิริพร วงศ์รวีวงศา 1 0
DLA-50010001-2020-3-0110 สำนักงาน 3022.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัทวิชคอมเสเปช 1 0
DLA-50010001-2020-4-0111 อาคารชุด 1500.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางเนาวรัตน์ วงยา 1 0
DLA-50010001-2020-7-0112 โรงแรม 7761.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย นายชัชวาลย์ ทักษอุดม 1 0
DLA-50010001-2020-4-0113 อาคารชุด 6837.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวหทัยรัตน์ - นางสาวสุวิทรา 1 0
DLA-50010001-2020-4-0114 อาคารชุด 9727.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นายรัตน์กมล บวรวรรฒน์ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0115 Mixed use 2303.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางอรอมล เอสโอพรัท 1 0
DLA-50010001-2020-10-0116 Mixed use 8272.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัทกุสยาม ลิฟวิ่ง จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0117 อาคารชุด 1438.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางสุพัตรา แย้มนิ่มนวล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0118 อาคารชุด 1435.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวชลษพร อภิจงษ์งาม 1 0
DLA-50010001-2020-4-0119 อาคารชุด 1297.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย หจก.เอสพีธุรกิจ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0120 อาคารชุด 5900.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม นางศิริพร ศิริลานต์ 1 0
DLA-50010001-2020-10-0121 Mixed use 9900.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวรุ่งรัตน์ เฉลิมพูนทรัพย์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0122 อาคารชุด 1250.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นางสาวกิมเหลียง แหล่มประวัติ 1 0
DLA-50010001-2020-3-0123 สำนักงาน 3608.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางเสียนจง หวง 1 0
DLA-50010001-2020-3-0124 สำนักงาน 4500.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย นางสาวนันทนา ตันตาดม 1 0
DLA-50010001-2020-5-0125 อาคารชุมนุมคน 9274.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท เคทีพี พัฒนา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-3-0126 สำนักงาน 4220.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ.แปซิฟิก โดเท็ล เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-3-0127 สำนักงาน 4220.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ.แปซิฟิก โดเท็ล เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0128 อาคารชุด 1785.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายไพศาล วิไลลักษณ์เลิศ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0129 อาคารชุด 1652.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายศรีทน ตนหมื่น 1 0
DLA-50010001-2020-4-0130 อาคารชุด 5208.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท เบนทอน จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-7-0131 โรงแรม 3990.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ก. แกลลอรี่ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0132 อาคารชุด 2933.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บริษัท เอส อาร์ ซี เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0133 อาคารชุด 2250.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท เคทีพี พัฒนา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0134 อาคารชุด 9273.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัท เคทีพีพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-7-0135 โรงแรม 3197.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายสุรัตน์ ลีนะผสิริมากุึล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0136 อาคารชุด 4680.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางนวลจันทร์ บนทสูตร 1 0
DLA-50010001-2020-4-0137 อาคารชุด 5999.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นายชาญชัย ศิริพลวุฒิชัย 1 0
DLA-50010001-2020-2-0138 สถานศึกษา 1008.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายไพศาล สุขเจริญ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0139 อาคารชุด 8351.00 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย นางเกียมใจ ดาวรัตน์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0140 อาคารชุด 4231.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางรจนา แสงเฟือง 1 0
DLA-50010001-2020-4-0141 อาคารชุด 2582.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัท จศ.1370 จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-10-0142 Mixed use 2392.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวปริศนา แซ่โง้ว 1 0
DLA-50010001-2020-4-0143 อาคารชุด 3094.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางกันตนา เถียรยางกูร 1 0
DLA-50010001-2020-4-0144 อาคารชุด 3948.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม นายนพดล อานนทวิลาศ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0145 อาคารชุด 3451.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม นายธนันนท์ อานนทวิลาศ 0 0
DLA-50010001-2020-4-0146 อาคารชุด 704.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ศุภาลัย จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0147 อาคารชุด 24560.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางพรพิไล พันธ์อำไพ 1 0
DLA-50010001-2020-3-0148 สำนักงาน 1600.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ นายธุสิน ศีลพัทธ์กุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0149 อาคารชุด 5416.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก. เชียงใหม่พัฒนา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0150 อาคารชุด 1350.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นา่ยนพดล เขื่อนงาม 1 0
DLA-50010001-2020-4-0151 อาคารชุด 3356.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม นางสุทธิดา อินทราวุธ 1 0
DLA-50010001-2020-5-0152 อาคารชุมนุมคน 4200.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางสาวสมจิตต์ ไพธแสนสุข 1 0
DLA-50010001-2020-4-0153 อาคารชุด 753.00 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร นางชฎาพร ฟูเต็มวงศ์ 1 0
DLA-50010001-2020-5-0154 อาคารชุมนุมคน 629.00 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย นางจันทร์ฉาย อุบลนุช 1 0
DLA-50010001-2020-4-0155 อาคารชุด 4042.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ นายชูสิน สีสพัทธ์กุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0156 อาคารชุด 3282.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัท พีม ซิตี้ เดลี่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0157 อาคารชุด 1188.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม นายสุรพงษ์ อัมพร 1 0
DLA-50010001-2020-4-0158 อาคารชุด 2500.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม นายนพดล อานนทวิลาศ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0159 อาคารชุด 1648.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายกานต์ ฐิติจำเริญพร 1 0
DLA-50010001-2020-10-0160 Mixed use 7129.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายวิภาส ยาวุฒิ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0161 อาคารชุด 4367.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นางผกาแก้ว สมหวัง และนายบุญพร้อม วิบุญสันติ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0162 อาคารชุด 3618.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ สหกรณ์เคหะสภาเยาวนารี จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0163 อาคารชุด 1206.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายปริญญา อานนทวิลาศ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0164 อาคารชุด 2860.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นางจิตตประไพ โกมลวานิชย์ 1 0
DLA-50010001-2020-3-0165 สำนักงาน 8401.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายอวยชัย ปิยะคุณ 1 0
DLA-50010001-2020-5-0166 อาคารชุมนุมคน 4702.00 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน นายพิษณุ ผสมสงคราม 1 0
DLA-50010001-2020-7-0167 โรงแรม 3608.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ยูนิเวอร์เซล เอ(็นเนอร์รีย์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-10-0168 Mixed use 2331.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัทอิทธืโอเคทารเวล จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-5-0169 อาคารชุมนุมคน 5580.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายชูชาติ วิลัยพรม 1 0
DLA-50010001-2020-4-0170 อาคารชุด 7659.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นายธีนวัช ธนัทณิชกุล 1 0
DLA-50010001-2020-5-0171 อาคารชุมนุมคน 766.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ มูลนิธิ แห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย 1 0
DLA-50010001-2020-4-0172 อาคารชุด 4220.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ พรหมบุตร 1 0
DLA-50010001-2020-5-0173 อาคารชุมนุมคน 7520.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย 1 0
DLA-50010001-2020-4-0174 อาคารชุด 2347.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัทดิเอมไพร์ เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0175 อาคารชุด 4574.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายธนัชสรัญธ์ ศิริกุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0176 อาคารชุด 3692.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นางสาวแคทรียา อนุกูล 1 0
DLA-50010001-2020-5-0177 อาคารชุมนุมคน 2630.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นางสาวอริยาภรณ์ เมฆรัตนชัย 1 0
DLA-50010001-2020-4-0178 อาคารชุด 7200.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายวัฒนา แก้วเรือง 1 0
DLA-50010001-2020-4-0179 อาคารชุด 2122.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บจก.กาญจน์กนกพร๊อพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0180 อาคารชุด 2737.00 เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า นางวัฒนา 1 0
DLA-50010001-2020-4-0181 อาคารชุด 1036.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายธนพล บรูพาไพศาล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0182 อาคารชุด 1325.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นางสุข บุญปั้น 1 0
DLA-50010001-2020-10-0183 Mixed use 1385.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวรมันต์ สุประดิษฐ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0184 อาคารชุด 4183.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาววัชรี วรรณชัย 1 0
DLA-50010001-2020-4-0185 อาคารชุด 1301.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางอุษาพรรณ นิรันดนศรี 1 0
DLA-50010001-2020-4-0186 อาคารชุด 4518.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นายสมพงษ์ เชิญวิริยะกุล 1 0
DLA-50010001-2020-4-0187 อาคารชุด 875.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายดำรงพล ขาลสุวรรณ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0188 อาคารชุด 9542.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์มสปิงเพลสจำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0189 อาคารชุด 2555.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายสมกฤษณ์ ขุนสมุทร 1 0
DLA-50010001-2020-4-0190 อาคารชุด 8786.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางกัลยาณี นุนพนิลสิก 1 0
DLA-50010001-2020-4-0191 อาคารชุด 4107.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายนิพนธ์ ไชยมงคล 1 0
DLA-50010001-2020-5-0192 อาคารชุมนุมคน 1130.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางสาวศศิธร กันธิยา 1 0
DLA-50010001-2020-4-0193 อาคารชุด 892.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ นางสาวทัตดนัย ศรีประทักษ์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0194 อาคารชุด 5525.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ นายกรกฎ งานวงศ์พานิชย์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0195 อาคารชุด 4376.00 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน นายวลินธ์ ศิรฺิรัตน์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0196 อาคารชุด 2233.00 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน นายวิลนธ์ ศิริรัตน์ 1 0
DLA-50100001-2020-3-0001 สำนักงาน 531.65 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย 1 0
DLA-50100001-2020-8-0002 สถานบริการ 441.00 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย หจก.ไอเดียดี มีดี 102 1 0
DLA-50100001-2020-4-0003 อาคารชุด 1514.00 เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา นายกองทอง ยั่งยืน 1 0
DLA-50100001-2020-4-0004 อาคารชุด 1065.00 เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา นางสาวศิริลักษณ์ ยั่งยืน 1 0
DLA-50100001-2020-8-0005 สถานบริการ 1479.10 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นางพิมพ์ใจ สุขสำราญ 1 0
DLA-50100001-2020-4-0006 อาคารชุด 530.70 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นางสาว อารยา พงษ์ธานี 1 0
DLA-50100001-2020-4-0007 อาคารชุด 1267.00 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นาย วิรัช ดำเนินสวัสดิ์ 1 0
DLA-50100001-2020-8-0008 สถานบริการ 1107.00 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นาย ดวงคำ ผิวขาว 1 0
DLA-50010001-2020-4-0197 อาคารชุด 2784.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บริษัท ร่มเย็นเพลส จำกัด 1 0
DLA-50100001-2020-2-0009 สถานศึกษา 2112.00 เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 1 0
DLA-50010001-2020-4-0198 อาคารชุด 2439.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ นายธีรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข 1 0
DLA-50010001-2020-10-0199 Mixed use 1000.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัทพิมซิตี้เดลี่ จำกัด 1 0
DLA-50100001-2020-8-0010 สถานบริการ 450.00 เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา นาง กาญจนา คำวงค์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0200 อาคารชุด 1061.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง บริษัท พีมซีเส็งรถยก จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0201 อาคารชุด 2347.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท ดิเอ็มไพร์ จำกัด 2 0
DLA-50100001-2020-8-0011 สถานบริการ 935.00 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย บริษัท ธนพิริยะจำกัด (มหาชน) 0 0
DLA-50100001-2020-7-0012 โรงแรม 233.10 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นาง มาลี ไฝติ๊บ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0202 อาคารชุด 4060.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวนภา,นางสาวสุจิตตา จูวณิชกุล 1 0
DLA-50010001-2020-7-0203 โรงแรม 1729.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัมเกษสุดา 1 0
DLA-50010001-2020-7-0204 โรงแรม 3927.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางอินทุรัศม์ ไพศาลธีระกร 1 0
DLA-50010001-2020-7-0205 โรงแรม 3214.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท สุมิตตยาทรพย์ใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-7-0206 โรงแรม 8018.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายสว่าง,นายเฉลิม สว่างพัฒนพดุง 1 0
DLA-50010001-2020-7-0207 โรงแรม 4094.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดลานนาแสงเจริญ 2016 1 0
DLA-50010001-2020-7-0208 โรงแรม 1157.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายพอรี่ มุอริยะ 1 0
DLA-50010001-2020-7-0209 โรงแรม 3475.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัทล้านนาโคโลเนียวโฮเต็ล จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-7-0210 โรงแรม 1770.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นายกฤษดา 1 0
DLA-50010001-2020-4-0211 อาคารชุด 3416.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ธีรจินตสวรรค์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0212 อาคารชุด 3172.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายไมตรี แสงสร่อย 1 0
DLA-50010001-2020-4-0213 อาคารชุด 3509.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปกเสริฐพร้อพเพอร์ตี้ แอนด์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0214 อาคารชุด 3925.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปกเสริฐพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0215 อาคารชุด 3812.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายไมตรี แสงสร้อย 1 0
DLA-50010001-2020-4-0216 อาคารชุด 3802.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก.กาญจนกนกพรอพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0217 อาคารชุด 3823.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บจก.กาญจนกนกพรอพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50050014-2020-3-0001 สำนักงาน 2000.00 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด 1 0
DLA-50050014-2020-3-0002 สำนักงาน 1001.25 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ บจก. สมพงษ์โชติกาญจน์ 1 0
DLA-50010001-2020-4-0218 อาคารชุด 3957.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย นางสาวนันทนา ตันวาคุม 1 0
DLA-50010001-2020-4-0219 อาคารชุด 2750.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม นางสาวจันจิรา-นายสืบ สกุล รอดเจริญ 0 0
DLA-50010001-2020-4-0220 อาคารชุด 1488.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0221 อาคารชุด 3234.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0222 อาคารชุด 4720.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2020-4-0223 อาคารชุด 1188.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยานุสรณ์ เดเวลลอปเมนท์ 1 0
DLA-50130006-2020-3-0001 สำนักงาน 856.00 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง บริษัทไอลินคัมแลนด์ ดีเวลลอปแมนท์ จำกัด 1 0
DLA-50130006-2020-3-0002 สำนักงาน 2093.00 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง บริษัทไอลินคัมแลนด์ ดีเวลลอปแมนท์ จำกัด 1 0
DLA-50130006-2020-4-0003 อาคารชุด 3145.00 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง นายสุทธิเจตน์ อังกูรตรีรัตน์ 1 0
DLA-50130006-2020-4-0004 อาคารชุด 1406.00 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง นายคัมภีรย์ ลัคขณาภิรักษ์ 1 0
DLA-50150001-2020-3-0001 สำนักงาน 424.25 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง บริษัท แอ้นท์แฟคตอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 1 0
DLA-50150001-2020-1-0002 สถานพยาบาล 1047.11 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง มูลนิธิลูกดาวดําตําบลหนองตอง 1 0
DLA-50010007-2020-3-0001 สำนักงาน 291.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-50010007-2020-4-0002 อาคารชุด 1764.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์ม สปริง เพลส จำกัด 1 0
DLA-50010007-2020-4-0003 อาคารชุด 3087.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์ม สปริง เพลส จำกัด 1 0
DLA-50010007-2020-4-0004 อาคารชุด 639.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์ม สปริง เพลส จำกัด 1 0
DLA-50010007-2020-4-0005 อาคารชุด 1609.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์ม สปริง เพลส จำกัด 0 0
DLA-50010007-2020-3-0006 สำนักงาน 316.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท เค เอส ที เรียล เอสเตท จำกัด 1 0
DLA-50010007-2020-10-0007 Mixed use 1240.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา มูลนิธิเชียงใหม่ จูงอัง 1 0
DLA-50010007-2020-4-0008 อาคารชุด 3029.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์ม สปริงส์ จำกัด 1 0
DLA-50010007-2020-4-0009 อาคารชุด 742.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์ม สปริงส์ จำกัด 1 0
DLA-50010007-2020-4-0010 อาคารชุด 815.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ปาล์ม สปริงส์ จำกัด 1 0
DLA-50010007-2020-3-0011 สำนักงาน 971.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นายเฉลียว สุวรรณ 1 0
DLA-50010007-2020-4-0012 อาคารชุด 859.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นายนิทัศน์ ชูประเทศ 1 0
DLA-50010007-2020-10-0013 Mixed use 1200.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นายสิทธิโชค พนายางกูรและนายพฤฒิชัย พนายางกูร 1 0
DLA-50010007-2020-10-0014 Mixed use 472.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นายราชา จันทร์สิงหกุล 1 0
DLA-50010007-2020-3-0015 สำนักงาน 516.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ 1 0
DLA-50010007-2020-10-0016 Mixed use 571.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ 1 0
DLA-50010007-2020-10-0017 Mixed use 1400.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด 1 0
DLA-50130004-2020-4-0001 อาคารชุด 854.00 เชียงใหม่ สันกำแพง แม่ปูคา นางนฐมล,นายกลชัย สุนทร 1 0
DLA-50130004-2020-10-0002 Mixed use 1439.00 เชียงใหม่ สันกำแพง แม่ปูคา นางบุษยา เขียวติ๊บ 1 0
DLA-50110005-2020-2-0001 สถานศึกษา 600.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ นางวรรณศรี นันทกาญจน์ 1 0
DLA-50110005-2020-2-0002 สถานศึกษา 1654.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น 1 0
DLA-50110005-2020-5-0003 อาคารชุมนุมคน 1891.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ บริษัท ดีท็อก (ประเทศไทย) จำกัด 1 0
DLA-50110005-2020-4-0004 อาคารชุด 3910.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ นายสุรศักดิ์ ตู้จำรัส 1 0
DLA-50110005-2020-7-0005 โรงแรม 2786.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ บริษัท เจเนฟเธียร์ จำกัด 1 0
DLA-50110005-2020-2-0006 สถานศึกษา 317.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ นายสุรศักดิ์ เวียนทอง 1 0
DLA-50110005-2020-3-0007 สำนักงาน 1988.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ น.ส.กชกร แก้วประดิษฐ์ 1 0
DLA-50110005-2020-2-0008 สถานศึกษา 599.00 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ บริษัท สเตลลาร์ เอคดูเคชัน เซ็นเตอร์ 1 0
DLA-50090009-2021-3-0001 สำนักงาน 2870.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุ ศาลา ฟาสเตอร์ เชียงใหม่ 1 0
DLA-50090009-2021-3-0002 สำนักงาน 1974.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม บริษัท เบส ออโต้เซลล์ จำกัด 1 0
DLA-50090009-2021-2-0003 สถานศึกษา 1981.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50090009-2021-2-0004 สถานศึกษา 1800.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50090009-2021-2-0005 สถานศึกษา 1992.00 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0020 อาคารชุด 3995.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เคย์ลาร์ ไพรเวท เอคควิที จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0021 อาคารชุด 7422.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นิติบุคคลอาคารชุดธารทิพย์ การ์เด้นเพลส 1 0
DLA-50010008-2021-4-0022 อาคารชุด 1968.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ควอลิตี้เฮ้า จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0023 อาคารชุด 26640.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-50190009-2021-2-0001 สถานศึกษา 2140.00 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล มูลนิธิสัมผัสใจ 1 0
DLA-50190009-2021-2-0002 สถานศึกษา 2322.00 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0001 อาคารชุด 3728.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก.ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี้ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0002 อาคารชุด 2400.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายสุรเชษฐ์ คำวงค์ปิน 2 0
DLA-50010003-2021-4-0003 อาคารชุด 3991.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.บูติค คอนโดมิเนียม เชียงใหม่ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0004 อาคารชุด 2569.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคน์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0005 อาคารชุด 1130.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวันชัย ,นายธัชพล ธนสินฮนันต์ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0006 อาคารชุด 6199.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวีระชัย คำวงค์ปิน 2 0
DLA-50010003-2021-7-0007 โรงแรม 3842.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.แลนด์มาร์ค 2 0
DLA-50010003-2021-4-0008 อาคารชุด 3938.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0009 อาคารชุด 3192.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0010 อาคารชุด 3088.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางมุกดา ยางแดง 2 0
DLA-50010003-2021-4-0011 อาคารชุด 3874.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เค เอส ที พร็อพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0012 อาคารชุด 2018.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.นิว ไทย เรียล เอสเตท 2 0
DLA-50010003-2021-4-0013 อาคารชุด 3725.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.สมศรีวังทองคำ 2 0
DLA-50010003-2021-7-0014 โรงแรม 3744.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวธิดารัตน์ เทพอำพันธุ์ 2 0
DLA-50010003-2021-7-0015 โรงแรม 3989.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เอ็ม วาย พี พร็อพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0016 อาคารชุด 3474.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เค เอส ที พร็อพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0017 โรงแรม 3965.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.พอดีพัฒนา 2 0
DLA-50010003-2021-7-0018 โรงแรม 1539.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.โกทูเบต 2 0
DLA-50010003-2021-4-0019 อาคารชุด 6491.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก.บายสิริ มายา 2 0
DLA-50010003-2021-4-0020 อาคารชุด 2689.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เค เอส ที พร็อพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0021 โรงแรม 2610.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เจมส์ แอนด์ เจอร์รี่ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0022 อาคารชุด 2882.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวัชรพล ประสพเกียรติโภคา 1 0
DLA-50010003-2021-4-0023 อาคารชุด 3270.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.พะเยาศิลาภัณฑ์ 2 0
DLA-50010003-2021-7-0024 โรงแรม 2390.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.โฮมรีสอร์ท 2 0
DLA-50010003-2021-7-0025 โรงแรม 2742.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เจมส์ แอนด์ เจอร์รี่ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0026 อาคารชุด 2445.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.ขอนแก่น โปรฟิเทียร์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0027 อาคารชุด 3804.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก.ธนภัสธร 1 0
DLA-50010003-2021-4-0028 อาคารชุด 3981.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายธนกร ตนานุวัฒน์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0029 อาคารชุด 3967.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.ไพรด์ พรอปเพอร์ตี้ แอนด์ ดิวิลอปเมนท์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0030 อาคารชุด 6068.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.พี.วิลล่า 1 0
DLA-50010003-2021-4-0031 อาคารชุด 4869.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.ขอนแก่น โปรฟิเทียร์ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0032 โรงแรม 3088.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางมุกดา ยางแดง 1 0
DLA-50010003-2021-4-0033 อาคารชุด 3965.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.พอดีพัฒนา 2 0
DLA-50010003-2021-7-0034 โรงแรม 1296.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เกิดสุขการค้า 1 0
DLA-50010003-2021-4-0035 อาคารชุด 3595.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายอัคคพล ตั้งสุทธิธรรม 2 0
DLA-50010003-2021-4-0036 อาคารชุด 3725.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.สมศรีวังทองคำ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0037 อาคารชุด 6455.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.พี.วิลล่า 2 0
DLA-50010003-2021-4-0038 อาคารชุด 2795.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เค เอส ที พรอพเพอร์ตี้ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0039 อาคารชุด 1974.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0040 อาคารชุด 3916.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก.เกษมสุข เชียงใหม่ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0041 อาคารชุด 6455.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.พี.วิลล่า 1 0
DLA-50010003-2021-4-0042 อาคารชุด 1008.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เค เอส ที พรอพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0043 อาคารชุด 3725.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.สมศรีวังทองคำ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0044 โรงแรม 3989.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เอ็ม วาย พี พร็อพเพอร์ตี้ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0045 อาคารชุด 3986.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก.เกษมสุข เชียงใหม่ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0046 อาคารชุด 2882.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวัชรพล ประสพเกียรติโภคา 2 0
DLA-50010003-2021-7-0047 โรงแรม 2742.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เจมส์ แอนด์ เจอร์รี่ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0048 อาคารชุด 1332.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.ขอนแก่นโปรฟิเทียร์ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0049 อาคารชุด 2882.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวัชรพล ประสพเกียรติโภคา 1 0
DLA-50010003-2021-4-0050 อาคารชุด 2048.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.นิว ไทย เรียล เอสเตท 1 0
DLA-50010003-2021-7-0051 โรงแรม 1830.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เพลิน ณ พัฒน์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0052 อาคารชุด 1005.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.ภียา 1 0
DLA-50010003-2021-4-0053 อาคารชุด 2055.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายศิริพงศ์ สุวรรณศิริ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0054 โรงแรม 9920.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน 2 0
DLA-50010003-2021-4-0055 อาคารชุด 1974.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ 2 0
DLA-50010003-2021-7-0056 โรงแรม 2742.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เจมส์ แอนด์ เจอร์รี่ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0057 อาคารชุด 1029.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายยศไกร ประเสริฐโยธิน 1 0
DLA-50010003-2021-7-0058 โรงแรม 2744.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวธิดารัตน์ เทพอำพันธุ์ 2 0
DLA-50010003-2021-7-0059 โรงแรม 3473.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางกันตนา เสถียรติยางกูร 2 0
DLA-50010003-2021-4-0060 อาคารชุด 3978.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.นอร์ทโฮม 1 0
DLA-50010003-2021-7-0061 โรงแรม 3844.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายศิริพงศ์ สุวรรณศิริ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0062 โรงแรม 2400.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายสุรเชษฐ์ คำวงค์ปิน 2 0
DLA-50010003-2021-7-0063 โรงแรม 3473.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางกันตนา เสถียรติยางกูร 1 0
DLA-50010003-2021-3-0064 สำนักงาน 2558.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายภาณุวัฒน์ พันธุ์ทอง 2 0
DLA-50010003-2021-7-0065 โรงแรม 2994.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายบุญโชค ศิริธรรมรักษ์ 2 0
DLA-50010003-2021-7-0066 โรงแรม 3981.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0067 อาคารชุด 1974.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.เกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ 2 0
DLA-50010003-2021-4-0068 อาคารชุด 1554.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.แอล.พี.เอ็ม.บิวล์เดอร์ 2 0
DLA-50010003-2021-7-0069 โรงแรม 3965.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บจ.พอดีพัฒนา 2 0
DLA-50010003-2021-7-0070 โรงแรม 3826.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวรภัทร ศุภกรมงคล 2 0
DLA-50010003-2021-7-0071 โรงแรม 4459.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวพรรณวดี พัฒนชัย 2 0
DLA-50020006-2021-7-0001 โรงแรม 1135.00 เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง ลิตเติ้ลโฮมอินทนนท รีสอร์ท/นายสมชาติ โชตมั่นคงถิน 1 0
DLA-50020006-2021-7-0002 โรงแรม 1212.00 เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง บริษัท บุรีปิติ จำกัด/นางสาวสุรีย์ อภิราษฎร์ศักดิ์ 1 0
DLA-50020006-2021-7-0003 โรงแรม 1178.00 เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง บริษัท ดอยอินทนนท์ วิว รีสอร์ท/นายบุญโรจน์ แสงหยดดุล 1 0
DLA-50010010-2021-3-0001 สำนักงาน 1758.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง บริษัท ธารา จำกัด 1 0
DLA-50010010-2021-4-0002 อาคารชุด 2210.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง หจก. เอสเอ็น คอร์ท 1 0
DLA-50010003-2021-3-0072 สำนักงาน 3396.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ลามาลูน จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0073 อาคารชุด 1524.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวเพ็ญสิริ ธรรมสอน 1 0
DLA-50010003-2021-4-0074 อาคารชุด 1074.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางปิยะรัช ซีฟาว 1 0
DLA-50010003-2021-4-0075 อาคารชุด 1029.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสุนิศา ไกรนรา 1 0
DLA-50010003-2021-4-0076 อาคารชุด 1900.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางปทุมพร สุรวัฒนวิเศษ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0077 อาคารชุด 2510.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางปทุมพร สุรวัฒนวิเศษ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0078 อาคารชุด 2322.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท เชียงใหม่สกุลชัยคอร์ท จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-3-0079 สำนักงาน 1353.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท สัมมาเพรสีฟรังจำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-3-0080 สำนักงาน 1600.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท กู๊ดรุม พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0081 อาคารชุด 2320.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายสม ทุ่มอาภัย 1 0
DLA-50010003-2021-4-0082 อาคารชุด 2072.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายพงษ์พิชญ์ โฮว์วัชรินทร์ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0083 โรงแรม 1940.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก.เชียงใหม่นานาภัณฑ์ 1 0
DLA-50010003-2021-3-0084 สำนักงาน 2597.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท โอเพ่น ญวนไฟร์ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-7-0085 โรงแรม 5692.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก หจก.เชียงใหม่กรณ์รวี 1 0
DLA-50010003-2021-7-0086 โรงแรม 3665.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายสมิตย์ ปราสาททองโอสถ 1 0
DLA-50010003-2021-7-0087 โรงแรม 1644.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ไทยอัครา บูติค รีสอร์ท จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0088 อาคารชุด 1668.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายอดุลย์ ขันทอง 1 0
DLA-50010003-2021-4-0089 อาคารชุด 3111.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายสมชัย พันมาลัยทอง 1 0
DLA-50010003-2021-4-0090 อาคารชุด 5165.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายชาญพิชัย ไชยพานิชพันธ์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0091 อาคารชุด 2644.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท เชียงใหม่ 99 ปาล์ม 1 0
DLA-50010003-2021-4-0092 อาคารชุด 2123.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท เชียงใหม่ 99 ปาล์ม 1 0
DLA-50010003-2021-4-0094 อาคารชุด 1465.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท วิสดอมสเปส จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-7-0095 โรงแรม 3992.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท โฮมเชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-7-0096 โรงแรม 2138.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท เอราวัณ ฮอปอินน์ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0097 อาคารชุด 5883.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายสิทธิกาจ อังคสุวรรณสิริ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0098 อาคารชุด 2238.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสายพิน ขันชื่นทิศ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0099 อาคารชุด 3602.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวสุประวีณ์ นิมมลรัตน์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0100 อาคารชุด 1265.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางพิมลรัตน์ นิติวัฒนพงศ์ นายสุวิท ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0101 อาคารชุด 3382.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายพงศักษ์ ทักษินสุข 1 0
DLA-50010003-2021-4-0102 อาคารชุด 1918.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายเทวินทร์ แก้วลภ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0103 อาคารชุด 2005.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวธนพร ตันทารักษ์ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0104 อาคารชุด 4938.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายศุภโชค อังคสุวรรณศิริ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0105 อาคารชุด 4888.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางนงเยาว์ คำบุญศรี 1 0
DLA-50010003-2021-4-0106 อาคารชุด 3728.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท เชียงใหม่เรียลแอสเตจ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0107 อาคารชุด 1231.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ปริญญานุสรณ์ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0108 อาคารชุด 1469.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท มายปาห์ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0109 อาคารชุด 7132.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท อาร์เจเจ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0110 อาคารชุด 4123.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท อาร์เจเจ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0111 อาคารชุด 1066.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท รวมโชคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0112 อาคารชุด 1240.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท รวมโชคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010003-2021-4-0113 อาคารชุด 2222.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวยุวภา รุจโสภณ 1 0
DLA-50010003-2021-4-0114 อาคารชุด 3793.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 119078,73643 1 0
DLA-50010003-2021-4-0115 อาคารชุด 1322.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายพิสันต์ สุวรรณคต 1 0
DLA-50010003-2021-4-0116 อาคารชุด 4138.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายราชกุมาร ชัยเดช 1 0
DLA-50010005-2021-7-0001 โรงแรม 1035.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บริษัท เอแอล ลำดวน จำกัด โดยนางลำดวน จันต๊ะนารี 1 0
DLA-50010005-2021-4-0002 อาคารชุด 3310.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010005-2021-4-0003 อาคารชุด 2904.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บริษัท ปาล์มสปริงเพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0024 โรงแรม 3912.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เอส เอช เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0025 อาคารชุด 3993.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ต้นบุญ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0026 โรงแรม 1005.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาวแววดาว เกรียงกุล 1 0
DLA-50010008-2021-4-0027 อาคารชุด 1632.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายอุดมพร อาณัติวงศ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0028 อาคารชุด 7777.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปัจจัย 4 พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0029 โรงแรม 3667.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เกษมกิจ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0030 โรงแรม 3455.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เกษมกิจ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0031 โรงแรม 3444.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ศกาจ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0032 อาคารชุด 1226.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาวธัญชนก เสาวแสง 1 0
DLA-50010008-2021-4-0033 อาคารชุด 3388.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายสิทธิพร เสาวแสง 1 0
DLA-50010008-2021-4-0034 อาคารชุด 3701.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายมานิตย์ ฟูอินหลง 1 0
DLA-50010008-2021-4-0035 อาคารชุด 3202.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท วันทนา โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0036 อาคารชุด 3917.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายณัฐพล วงศ์ดาว 1 0
DLA-50010008-2021-4-0037 อาคารชุด 3927.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ต้นบุญ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0038 อาคารชุด 1108.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ต้นบุญ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0039 อาคารชุด 3927.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ต้นบุญ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0040 อาคารชุด 3756.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ต้นบุญ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0041 อาคารชุด 3836.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปันนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0042 อาคารชุด 3816.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายนวพล ถานพวรรณ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0043 อาคารชุด 13330.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายพิชัย สินธุฉัตร 1 0
DLA-50010008-2021-4-0044 อาคารชุด 1598.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายพิชัย สินธุฉัตร 1 0
DLA-50010008-2021-4-0045 อาคารชุด 3705.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท กาญจน์กนกพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0046 อาคารชุด 1659.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาววิธิตา วังศุภากร นางสาวนันทิยา วังศุภากร นางสาวจันจิรา วังศุภากร นายศิรชาติ วังศุภากร 1 0
DLA-50010008-2021-4-0047 อาคารชุด 3902.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เวนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0048 อาคารชุด 3343.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายชาตรี เติมธนารักษ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0049 อาคารชุด 3727.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายธนาศักดิ์ เติมธนารักษ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0050 อาคารชุด 2667.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นายสุวรรณ สันติวาส 1 0
DLA-50010008-2021-7-0051 โรงแรม 3706.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ฮิพนิมมาน จำกัด โอนให้บริษัท เคทีพี. 1 0
DLA-50010008-2021-7-0052 โรงแรม 3706.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ฮิพนิมมาน จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0053 อาคารชุด 1291.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสุจินทร์ รสุเวชพงศธร 1 0
DLA-50010008-2021-5-0054 อาคารชุมนุมคน 9963.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นานสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม 1 0
DLA-50010008-2021-4-0055 อาคารชุด 2187.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท รมณีย์ เพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0056 อาคารชุด 1102.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสุภาภรณ์ พงศ์ธรรมพิทักษ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0057 อาคารชุด 2767.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท บีพี เวลส์เด้นส์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0058 อาคารชุด 3977.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0059 อาคารชุด 3957.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0060 อาคารชุด 3934.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0061 อาคารชุด 3973.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0062 อาคารชุด 3922.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0063 โรงแรม 3948.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0064 โรงแรม 3920.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0065 อาคารชุด 1748.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท รสิวารี เรสสิเดนส์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0066 โรงแรม 1272.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาวศิริจันทร์ นิติพลพันธ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0067 อาคารชุด 3925.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาวพรรณวดี พัฒนชัย 1 0
DLA-50010008-2021-4-0068 อาคารชุด 3834.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ นางสาวพรรณวดี พัฒนชัย 1 0
DLA-50010008-2021-4-0069 อาคารชุด 11003.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท คีย์ สตาร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0070 อาคารชุด 1608.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท อารีน่า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0071 อาคารชุด 3954.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปาล์มสปริงเพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0072 อาคารชุด 3858.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปาล์มสปริงเพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0073 อาคารชุด 3922.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปาล์มสปริงเพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0074 อาคารชุด 3950.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปาล์มสปริงเพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0075 อาคารชุด 3987.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปาล์มสปริงเพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0076 อาคารชุด 3913.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปาล์มสปริงเพลส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0077 อาคารชุด 3963.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท พลาซ่า วิลล์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0078 อาคารชุด 3170.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ปรารถนา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0079 โรงแรม 3411.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท ลามาลูน จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0080 โรงแรม 2615.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท บอร์ โชว์ตี้ บิวเกอร์ กรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-3-0081 สำนักงาน 2277.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0082 อาคารชุด 6688.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ฮัสตี้เม็ท แลนด์จอร์ท จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0084 โรงแรม 1451.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท เอไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0085 อาคารชุด 1260.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-50010008-2021-7-0086 โรงแรม 1842.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายทรงชัย บวรพัฒน์นนท์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0087 อาคารชุด 1792.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท อัครพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0088 อาคารชุด 1693.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางสาวลลิตา โตคณิตชาติ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0089 อาคารชุด 1693.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายประพันธ์ โตคณิตชาติ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0090 โรงแรม 1004.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นางวาลุภา โรจนภิรมย์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0091 อาคารชุด 3837.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0092 อาคารชุด 1867.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางมาลินี ศิริชัยเทวินทร์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0093 อาคารชุด 1330.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นายอุทิศ ใจอินล่ม นางมนัญญา ใจอินล่ม 1 0
DLA-50010008-2021-7-0094 โรงแรม 1995.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท แมกซิม แอสเซทส์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0095 อาคารชุด 1227.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นายสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม 1 0
DLA-50010008-2021-7-0096 โรงแรม 1070.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ซีพีซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0097 อาคารชุด 3072.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นางสุรีย์พร คลังประเสริฐ 1 0
DLA-50010008-2021-1-0098 สถานพยาบาล 1479.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-50010008-2021-4-0099 อาคารชุด 3623.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายสุภชัย อิงสถาพร 1 0
DLA-50010008-2021-4-0100 อาคารชุด 1989.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายไชยเสน พิศาลวาเลิศ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0101 โรงแรม 1785.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางกมลวรรณ สาวาสโร 1 0
DLA-50010008-2021-7-0102 โรงแรม 2647.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท บุรีศิริ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0103 โรงแรม 1142.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ศิริรัชเพิ่มพูล จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0104 โรงแรม 1189.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ศิริรัชรุ่งเรืองไพโรจน์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0105 อาคารชุด 1950.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บริษัท ดีเฮ้าส์คอนโดเทลเชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0106 อาคารชุด 1856.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางสาวจารุวรรณ จีรังวรพจน์ 0 0
DLA-50010008-2021-7-0107 โรงแรม 1673.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท ซี.เอส.สเปส แอนด์ดีเวลลอปเม้น จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0108 โรงแรม 2479.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางสุภา พรพิทักษ์ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0109 โรงแรม 1019.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นางจิราพร โล่ห์ติวิกุล 1 0
DLA-50010008-2021-7-0110 โรงแรม 2346.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท นานาไทย วิลเลจ จำกัด 0 0
DLA-50010008-2021-4-0111 อาคารชุด 3897.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท กาญจน์กนกพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0
DLA-50010008-2021-4-0112 อาคารชุด 3898.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางจันทรา เทพาคำ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0113 อาคารชุด 3694.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0114 อาคารชุด 9804.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0115 อาคารชุด 3466.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางลีนา ศรีวิบูลย์รัตนา 1 0
DLA-50010008-2021-7-0116 โรงแรม 3951.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท ช้างคลานเวย์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0117 โรงแรม 6127.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท สุริวงศ์ รอบิล สวีทโฮเทล จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0118 อาคารชุด 1067.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายเกริกพล วัฒนลักษณ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0119 อาคารชุด 1690.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท ทวีเอสเตทกรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0120 อาคารชุด 3989.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท ทวีเอสเตทกรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-3-0121 สำนักงาน 1856.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายประเสริฐ อัครสิริกาญจน 1 0
DLA-50010008-2021-7-0122 โรงแรม 1150.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายศักดิ์พคิน พิบูลชัยจิตร์ นางสุพัฒนิรา พิบูลชัยจิตร์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0123 อาคารชุด 2550.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บริษัท ดีเฮ้าส์คอนโดเทลเชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0124 อาคารชุด 1157.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายธันวา จันทร์ทิพย์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0125 อาคารชุด 1427.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางรฎาพร พู่เติมวงศ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0126 อาคารชุด 2678.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ เตส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0127 อาคารชุด 2788.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นายเกรียงศักดิ์ คำวงศ์ษา 1 0
DLA-50010008-2021-7-0128 โรงแรม 1283.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายอรรถพล โลห์ติวิกุล 1 0
DLA-50010008-2021-4-0129 อาคารชุด 1989.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางบุปผาวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0130 อาคารชุด 1104.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นางเพ็ญศรี โตไพบูลย์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0131 อาคารชุด 1073.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางอนัญญา เอราวัณธนโชค 1 0
DLA-50010001-2021-4-0224 อาคารชุด 1996.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาววราพร ลิขิตวโรปกรณ์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0132 อาคารชุด 1683.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายไชยเสน พิศาลวาเลิศ 1 0
DLA-50010001-2021-7-0225 โรงแรม 3537.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท จิรไพศาล จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0133 โรงแรม 1018.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางน้อมจิตร คุณประดิษฐ์ 1 0
DLA-50010001-2021-7-0226 โรงแรม 3972.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท ก แกลลอรี่ จำกัด 2 0
DLA-50010008-2021-4-0134 อาคารชุด 1780.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท ท เฮง จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0135 อาคารชุด 3987.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นางสาวจิรารัตน์ ตันติยานุสรณ์ นายเดชณรงค์ ตันติยานุสรณ์ นางสาวจันทร์จิรา ตันติยานุสรณ์ 1 0
DLA-50010001-2021-7-0227 โรงแรม 1872.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายสมชัย ศรีสงสิทธิสันติ 2 0
DLA-50010008-2021-7-0136 โรงแรม 1383.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นายพิพัฒน์ อริยวุฒิยากร 1 0
DLA-50010001-2021-4-0228 อาคารชุด 1691.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวิโรจน์ โรจนเยาวภาคย์ 1 0
DLA-50010008-2021-1-0137 สถานพยาบาล 1626.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายทองนารถ คำใจ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0138 อาคารชุด 2371.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท รวมโชคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0229 อาคารชุด 1983.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บริษัท สยามเรียลเอสเตท จำกัด 2 0
DLA-50010008-2021-4-0139 อาคารชุด 2838.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท รวมโชคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0230 อาคารชุด 1905.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางสาวณัชชา อินทองดี 1 0
DLA-50010008-2021-4-0140 อาคารชุด 1644.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นายสถาคาน มุดตเคน 1 0
DLA-50010001-2021-4-0231 อาคารชุด 1209.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ออสซี่เชียส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0141 อาคารชุด 1349.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นายชยุทธ สุวรัตนานนท์ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0142 โรงแรม 1586.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ซี ยู เอ็นเนอร์ตี้ (1998) จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0232 อาคารชุด 3998.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท กาญจน์กนกพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0143 โรงแรม 1260.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท สบายไทย จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0233 อาคารชุด 1581.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวิโรจน์ โรจนเยาวภาคย์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0144 อาคารชุด 1432.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางกฤษนา กวีภิรสุนทร 1 0
DLA-50010001-2021-4-0234 อาคารชุด 1379.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย นางพินพันธ์ เมธา 1 0
DLA-50010008-2021-4-0145 อาคารชุด 33630.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0146 อาคารชุด 26254.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0235 อาคารชุด 3004.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด 2 0
DLA-50010008-2021-7-0147 โรงแรม 1877.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายสุทธิพงษ์ ใหม่วิน 1 0
DLA-50010008-2021-4-0148 อาคารชุด 1380.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา สตท.สุธี คมแปง นางสาวสุกรรณิกา ชอเฉียง 1 0
DLA-50010008-2021-7-0149 โรงแรม 1054.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท เอไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0150 อาคารชุด 1926.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย นางสาวบุษกร วงศ์วาร 1 0
DLA-50010001-2021-7-0236 โรงแรม 3803.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ยูนิเวอร์ แอล เอนเนอร์จี้ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0237 อาคารชุด 2480.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ดิอินทรา ลานนา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0238 อาคารชุด 3702.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางยอง ลิ้ม 1 0
DLA-50010008-2021-7-0151 โรงแรม 1009.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นางสาวณิชาภา อรามเจริญ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0152 โรงแรม 1212.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายเกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0153 โรงแรม 1912.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นายเกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0154 โรงแรม 2030.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัท เดอะนาม เรียลเอสเตส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0155 อาคารชุด 1254.00 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ นางรัชนีกร จิระกุล 1 0
DLA-50010008-2021-3-0156 สำนักงาน 4030.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นางสุทรามณี ธแมลวาศักดิ์ 1 0
DLA-50010008-2021-2-0157 สถานศึกษา 1718.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรแห่งประเทศไทย 1 0
DLA-50010008-2021-7-0158 โรงแรม 1280.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ธารินทร์ ธารา จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0159 โรงแรม 2364.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0160 โรงแรม 3738.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0161 อาคารชุด 2119.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บริษัท ไมเปียสเรียลเอสเตส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0162 อาคารชุด 5450.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บริษัท ไมเปียสเรียลเอสเตส จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0163 โรงแรม 1547.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท สมายเอสเตท กรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0164 อาคารชุด 3981.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท เอสเตอร์จี เอสพาร์คดีเวลลอปเม้น จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0165 โรงแรม 3747.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ดิอินทรา ลิฟวิ่ง จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0166 โรงแรม 2480.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ดิอินทรา ลานยา จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0167 โรงแรม 1584.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท เนียวเรียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0168 โรงแรม 1505.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท รวมทรัพย์ (เชียงใหม่ 2014) จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0169 โรงแรม 1723.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท ไอร่อนเทอตี้ทู จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0170 โรงแรม 1246.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท เบดศรีภูมิ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-7-0239 โรงแรม 1671.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท รัตนนพเก้า จำกัด 2 0
DLA-50010008-2021-2-0171 สถานศึกษา 1972.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด (โรงเรียนสารสาส) 1 0
DLA-50010001-2021-7-0240 โรงแรม 1951.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นางช่อผกา ชมภู 1 0
DLA-50010008-2021-4-0172 อาคารชุด 1057.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ศรีวัตสะ 2 จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0173 โรงแรม 1506.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ศรีวัตสะ 2 จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0241 อาคารชุด 2198.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จำกัด 2 0
DLA-50010008-2021-7-0174 โรงแรม 1361.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน นายประสาน สันติภาพ 1 0
DLA-50010001-2021-4-0242 อาคารชุด 3975.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จำกัด (โฉนดเลขที่ 17020) 1 0
DLA-50010008-2021-4-0175 อาคารชุด 1402.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายประสิทธิ์ ตรองตรง 1 0
DLA-50010008-2021-7-0176 โรงแรม 1521.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ณกรณ์เรียลเอสเตจ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-3-0177 สำนักงาน 4216.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางสาวศรันยู สุขะ 1 0
DLA-50010001-2021-4-0243 อาคารชุด 3975.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จำกัด (โฉนดเลขที่ 16367) 1 0
DLA-50010001-2021-3-0244 สำนักงาน 4485.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท โตโยต้าริช จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-3-0178 สำนักงาน 2050.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-3-0179 สำนักงาน 2096.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0180 โรงแรม 1725.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท ณกรณ์เรียลเอสเตจ จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-7-0245 โรงแรม 8329.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-3-0181 สำนักงาน 5025.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นายยุทธภูมิ เสฐสินโกว 1 0
DLA-50010008-2021-7-0182 โรงแรม 1199.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายศักดิ์ชัย คูวุฒิยาญ 1 0
DLA-50010008-2021-3-0183 สำนักงาน 1523.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ บริษัท เอทีเคพรอพเพอร์ตี้ 2015 จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0184 โรงแรม 1784.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรา ลักซ์ซูรี่ บูทิค เรสซิเดนซ์ 1 0
DLA-50010008-2021-3-0185 สำนักงาน 1280.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน บริษัท ทีซีซี เอ็มไพรทาวเวอร์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-6-0186 โรงมหรสพ 3080.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน มูลนิธิคณะอุรสุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย 1 0
DLA-50010008-2021-7-0187 โรงแรม 1376.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท เฮือนเพ็ญ (2015) จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0188 อาคารชุด 1392.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นายฤชากร บ้านคุ้ม 1 0
DLA-50010008-2021-4-0189 อาคารชุด 1250.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน นางวารุณี ป้อมเผือก 1 0
DLA-50010008-2021-7-0190 โรงแรม 1987.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท บุรีรัตนา จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0191 โรงแรม 1754.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา บริษัท เบสเฮ้าส์เชียงใหม่ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-9-0192 ศูนย์การค้า 2117.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0193 โรงแรม 3998.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท แลงกาสเตอร์ รีสอร์ท จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0194 โรงแรม 1852.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท เปี่ยมบุญ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0195 โรงแรม 1940.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นางขวัญทิพย์ แสงมีอานุภาพ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0196 อาคารชุด 1569.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา นายพิสิษฐ์ สิริโสภณ 1 0
DLA-50010008-2021-7-0197 โรงแรม 1457.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ บริษัท กลางพานิชย์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0198 โรงแรม 1813.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท เรือนแรม จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-7-0199 โรงแรม 5607.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรแห่งประเทศไทย 1 0
DLA-50010008-2021-4-0200 อาคารชุด 2954.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท อิทรเรสซิเดนส์ จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0201 อาคารชุด 1925.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา นางอรุณี ไตรศรีศิลป์ 1 0
DLA-50010008-2021-4-0202 อาคารชุด 1587.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ฐานถาวร ดิเวลลอปเม้น จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-4-0203 อาคารชุด 1504.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บริษัท ฐานถาวร ดิเวลลอปเม้น จำกัด 1 0
DLA-50010008-2021-3-0204 สำนักงาน 2500.00 เชียงใหม่ จอมทอง ดอยแก้ว ทดสอบ 1 0
DLA-50010001-2021-3-0246 สำนักงาน 1758.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท ธารา จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-7-0247 โรงแรม 443.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ น.ส.นันนภัส วัฒนกิจ 1 0
DLA-50010001-2021-4-0248 อาคารชุด 586.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางดวงทิพย์ ตันวิทถนนน์ 1 0
DLA-50010001-2021-7-0249 โรงแรม 648.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นางสาวกานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร 1 0
DLA-50010001-2021-4-0250 อาคารชุด 903.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายธมศักดิ์ เตโชติอัศนีย์ 1 0
DLA-50010001-2021-4-0251 อาคารชุด 407.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายธมศักดิ์ เตโชติอัศนีย์ 1 0
DLA-50010001-2021-4-0252 อาคารชุด 1253.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายธมศักดิ์ เตโชติอัศนีย์ 1 0
DLA-50010001-2021-4-0253 อาคารชุด 930.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายปันชัย ภัทรวานิชย์พล 1 0
DLA-50010001-2021-4-0254 อาคารชุด 519.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นางธิดารัตน์-นางยุพิน เจริญทรัพย์ 1 0
DLA-50010001-2021-7-0255 โรงแรม 880.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต บริษัท อโรม่าไอซ์ บูติกโฮเตล จำกัด 1 0
DLA-50010001-2021-4-0256 อาคารชุด 873.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต นายสมบัติ อยู่เย็น 1 0
DLA-50010001-2021-7-0257 โรงแรม 549.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นายวีรยุทธ แซ่โจว 1 0
DLA-50010001-2021-7-0258 โรงแรม 1033.00 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บริษัทเจแอล ลำดวน จำกัด 1 0
DLA-51010015-2020-3-0001 สำนักงาน 5450.65 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก บริษัท สหโคกรีน จำกัด 1 0
DLA-51010015-2020-3-0002 สำนักงาน 6010.00 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก บริษัท เอ็มเอสพี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด 1 0
DLA-51010015-2020-3-0003 สำนักงาน 2280.00 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด 1 0
DLA-51010015-2020-2-0004 สถานศึกษา 3370.00 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 2 0
DLA-51040005-2020-10-0001 Mixed use 550.00 ลำพูน ลี้ ศรีวิชัย นายธนกฤต อยู่เย็น 1 0
DLA-51040005-2020-10-0002 Mixed use 650.00 ลำพูน ลี้ ศรีวิชัย นายพงษ์สวัสดิ์ สรณคมน์ 1 0
DLA-51010006-2020-3-0001 สำนักงาน 702.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายจิรภัทร จะวะนะ 1 0
DLA-51010006-2020-3-0002 สำนักงาน 1004.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-51010006-2020-3-0003 สำนักงาน 701.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายศุภกิจ ธนูธรรมาคุณ 1 0
DLA-51010006-2020-3-0004 สำนักงาน 496.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท เค.เซก จำกัด 1 0
DLA-51010006-2020-9-0005 ศูนย์การค้า 4016.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-51010006-2020-9-0006 ศูนย์การค้า 7279.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
DLA-51010006-2020-2-0007 สถานศึกษา 949.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสุธน วิชัยรัตน์ 1 0
DLA-51010006-2020-3-0008 สำนักงาน 784.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายชาญชัย มีเงิน 1 0
DLA-51010006-2020-3-0009 สำนักงาน 2064.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสมพล กล้าแข็ง 1 0
DLA-51010006-2020-3-0010 สำนักงาน 694.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายอุทัย วิริยะพานิชภักดี 1 0
DLA-51010006-2020-3-0011 สำนักงาน 7460.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 1 0
DLA-51010006-2020-8-0012 สถานบริการ 928.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคภูมิปิโตรลียม 1 0
DLA-51010006-2020-4-0013 อาคารชุด 700.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นางพวงพิศ จีริผาบ 1 0
DLA-51010006-2020-4-0014 อาคารชุด 1304.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นางฉวีวรรณ มุ่งสุจริตการ 1 0
DLA-51010006-2020-2-0015 สถานศึกษา 383.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 0
DLA-51010006-2020-3-0016 สำนักงาน 947.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดธวัชแมชชีนเทค 1 0
DLA-51010006-2020-4-0017 อาคารชุด 1259.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นางพัฒน์นรี สุริยะจักร 1 0
DLA-51010006-2020-4-0018 อาคารชุด 1320.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง น.ส.ณัฐพิมล สิงคราช 1 0
DLA-51010006-2020-8-0019 สถานบริการ 1000.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสราวุธ กองเวียง 1 0
DLA-51010006-2020-4-0020 อาคารชุด 1944.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายวิมล คำบัวศักดิ์,นางสาวนฤมล คำบัวศักดิ์ 1 0
DLA-51010006-2020-4-0021 อาคารชุด 1584.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นางสาวนราทิพย์ กันนิกา 1 0
DLA-51010006-2020-4-0022 อาคารชุด 1212.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายวัชระ เอี่ยมสุริยะมงคล 1 0
DLA-51010006-2020-1-0023 สถานพยาบาล 21066.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จำกัด 1 0
DLA-51010006-2020-3-0024 สำนักงาน 458.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสวัสดิ์ กิติเวียง 1 0
DLA-51010006-2020-1-0025 สถานพยาบาล 227.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายเอกรินทร์ พรหมพฤกษ์ 1 0
DLA-51010006-2020-3-0026 สำนักงาน 1210.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท ไอเอเอ ทรัค จำกัด 1 0
DLA-51010006-2020-4-0027 อาคารชุด 1418.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายศรัณย์ ดนุพงศ์ศิริ 2 0
DLA-51010006-2020-4-0028 อาคารชุด 912.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายศรัณย์ ดนุพงศ์ศิริ 2 0
DLA-51010006-2020-3-0029 สำนักงาน 688.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง น.ส.บุณิกา พรมสนธิกุล 1 0
DLA-51010006-2020-3-0030 สำนักงาน 803.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-51010006-2020-3-0031 สำนักงาน 406.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายณัฐพันธ์ จันทร์แจ่ม 1 0
DLA-51010006-2020-4-0032 อาคารชุด 513.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง ว่าที่ รต.กวินวัชญ์ กันใจศักดิ์ 1 0
DLA-51010006-2020-4-0033 อาคารชุด 496.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายศุภชัย ปิยสันติวงศ์ 1 0
DLA-51010006-2020-8-0034 สถานบริการ 520.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสมภพ จูฑะพุทธิ 1 0
DLA-51010006-2020-4-0035 อาคารชุด 482.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นางชุติกาญจน์ อรุณแจ้ 1 0
DLA-51010006-2020-10-0036 Mixed use 1196.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บริษัท นพดลธุรกิจยนต์ 2509 จำกัด 1 0
DLA-51010006-2020-3-0037 สำนักงาน 260.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นางวิไล จำปาดชค 1 0
DLA-51010006-2020-8-0038 สถานบริการ 477.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสมชาย อินเตชะ 1 0
DLA-51010006-2020-4-0039 อาคารชุด 668.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายวงศ์วิจิตร ลักษณาภิรักษ์ 1 0
DLA-51010006-2020-4-0040 อาคารชุด 910.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายอนันต์ ใจวงศ์ผาบ 1 0
DLA-51010006-2020-4-0041 อาคารชุด 540.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายจรัลย์ สาวะจันทร์ 1 0
DLA-51040007-2020-10-0001 Mixed use 573.75 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ บริษัท เฉียนชิง จำกัด 1 0
DLA-51040007-2020-4-0003 อาคารชุด 3264.00 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ บริษัท เฉียนชิง จำกัด โดยนายเชียว เจ๋ 1 0
DLA-51040007-2020-10-0004 Mixed use 1116.00 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ บริษัท ไทยโทนอินเตอร์แนลชัันนอลเทรด จำกัด 1 0
DLA-51040007-2020-10-0006 Mixed use 1346.20 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ บริษัท ไทยโทนอินเตอร์แนลชัันนอลเทรด 1 0
DLA-51040004-2020-10-0001 Mixed use 1108.00 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ นางสาวเพ็ญนภา เป็งโก 1 0
DLA-51040004-2020-3-0002 สำนักงาน 573.75 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ บริษัท เฉียนชิง จำกัด 1 0
DLA-51040004-2020-4-0003 อาคารชุด 3264.00 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ บริษัท เฉียนชิง จำกัด โดยนายเชียว เจ๋ 1 0
DLA-51040004-2020-2-0007 สถานศึกษา 324.00 ลำพูน ลี้ ลี้ นางศุภิตรา คุยาสัย 1 0
DLA-51030001-2020-3-0002 สำนักงาน 540.00 ลำพูน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์ 1 0
DLA-51030001-2020-7-0003 โรงแรม 308.00 ลำพูน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บริษัท โรงแรมฝันหวานลี้ 2009 จำกัด 1 0
DLA-51040007-2020-10-0010 Mixed use 1108.00 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ นางสาวเพ็ญนภา เป็งโก 1 0
DLA-51040007-2020-10-0011 Mixed use 1620.00 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ บริษัท เฉียนชิง จำกัด 1 0
DLA-51010008-2021-7-0001 โรงแรม 2142.40 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า หจก.ปรีชาทอง 1 0
DLA-51010008-2021-4-0002 อาคารชุด 5769.74 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า หจก.พงศ์พัชร เพิ่มพูล 1 0
DLA-51010008-2021-4-0003 อาคารชุด 3495.90 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า หจก.พงศ์พัชร เพิ่มพูล 1 0
DLA-51010008-2021-7-0004 โรงแรม 2166.00 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า นางพวงมาลี องคะเส 1 0
DLA-51010008-2021-3-0005 สำนักงาน 6163.00 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองจี้ บริษัท ไทยฟงรับเบอร์ จำกัด 1 0
DLA-51010008-2021-4-0006 อาคารชุด 3293.28 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองจี้ บริษัท อาทิตยาเชียงใหม่จำกัด 1 0
DLA-51010008-2021-4-0007 อาคารชุด 1880.00 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองจี้ บริษัท อาทิตยาเชียงใหม่จำกัด 1 0
DLA-52080001-2017-2-00001 สถานศึกษา 2043.00 ลำปาง เถิน ล้อมแรด หจก.ธีรกิจเจริญ 1 0
DLA-52080001-2017-9-0001 ศูนย์การค้า 4805.00 ลำปาง เถิน ล้อมแรด นายวรวุฒิ บุปผาเจริญสุข 1 0
DLA-52010004-2020-8-0001 สถานบริการ 464.97 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด 1 0
DLA-52010004-2020-7-0002 โรงแรม 1064.90 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว นายสว่าง เก่งเกรียงไกร 1 0
DLA-52010004-2020-7-0003 โรงแรม 1324.00 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว นายมาณพ อุ่นเอม 1 0
DLA-52010004-2020-8-0004 สถานบริการ 282.52 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว หจก. กาญจน์สิริปิโตรเลียม 1 0
DLA-52010004-2020-7-0005 โรงแรม 1148.94 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว นายมาณพ อุ่นเอม 1 0
DLA-52010004-2020-7-0006 โรงแรม 1148.94 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว นายมาณพ อุ่นเอม 1 0
DLA-52010004-2020-7-0008 โรงแรม 1064.90 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว นายสว่าง เก่งเกรียงไกร 1 0
DLA-52010008-2020-8-0001 สถานบริการ 464.97 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด 1 0
DLA-52010008-2020-7-0002 โรงแรม 1064.90 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว นายสว่าง เก่งเกรียงไกร 1 0
DLA-52100005-2020-4-0001 อาคารชุด 482.00 ลำปาง แม่ทะ นาครัว ร.ต.อ. พยนต์ พรมชัย 1 0
DLA-52030003-2021-8-0001 สถานบริการ 3480.00 ลำปาง เกาะคา ศาลา ภัทราเขลางค์ นครปิโตรเลี่ยม 1 0
DLA-52030003-2021-8-0002 สถานบริการ 10398.00 ลำปาง เกาะคา ศาลา คุณภัทรเขลางค์ ปิโตรเลี่ยม 1 0
DLA-52030003-2021-3-0003 สำนักงาน 17621.00 ลำปาง เกาะคา ศาลา บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรจำกัด 1 0
DLA-52030003-2021-3-0004 สำนักงาน 10996.25 ลำปาง เกาะคา ศาลา บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรจำกัด 1 0
DLA-52030003-2021-3-0005 สำนักงาน 9407.52 ลำปาง เกาะคา ศาลา บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรจำกัด 1 0
DLA-52030003-2021-4-0006 อาคารชุด 10566.00 ลำปาง เกาะคา ศาลา หจก.เอ เอส วี คอนสตรัคชั่น 1 0
DLA-53010010-2019-1-0001 สถานพยาบาล 9960.89 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด 1 0
DLA-53010010-2019-9-0002 ศูนย์การค้า 13098.81 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า บริษัท สยามโกบอลเฮาว์ 1 0
DLA-53010009-2020-8-0001 สถานบริการ 1197.52 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก นายปรีชา การะสิน 1 0
DLA-53010005-2020-2-0001 สถานศึกษา 1843.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา บริษัท รัตนกุล 2014 จำกัด โดย นายทนงศักดิ์ ภักดีชัยกุล 2 0
DLA-53010005-2020-2-0002 สถานศึกษา 2958.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา บริษัท รัตนกุล 2014 จำกัด โดย นายทนงศักดิ์ ภักดีชัยกุล 1 0
DLA-53010005-2020-7-0003 โรงแรม 1041.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา นายไพโรจน์ คล้ายชม 1 0
DLA-53010005-2020-7-0004 โรงแรม 1811.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา นางจุรีรัตน์ ชัยวงศ์ 1 0
DLA-53010005-2020-7-0005 โรงแรม 1662.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา นายกิตติพัทธ์ วิรบุตร์ 1 0
DLA-53010005-2020-7-0006 โรงแรม 1308.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา นางวิจิตรศรี เสมาทอง 1 0
DLA-53010005-2020-7-0007 โรงแรม 1523.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี ซี อุตรดิต ออยล์ 0 0
DLA-53010002-2020-7-0001 โรงแรม 485.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา บริษัท อารย เทอเรชรีสอร์ท จำกัด 1 0
DLA-53010002-2020-10-0002 Mixed use 1880.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชสิน 1 0
DLA-53010002-2020-3-0003 สำนักงาน 1350.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นายนเรศวร ดำเนินยุทธ 1 0
DLA-53010002-2020-3-0004 สำนักงาน 1760.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังดิน บริษัท โรงน้ำแข็งอุตรดิตถ์ กิจวารี จำกัด 1 0
DLA-53010002-2020-3-0005 สำนักงาน 702.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังดิน บริษัท โรงน้ำแข็งอุตรดิตถ์ กิจวารี จำกัด 1 0
DLA-53010002-2020-3-0006 สำนักงาน 700.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นายอนุชา นิ่มพิศุทธิ์ 1 0
DLA-53010002-2020-7-0007 โรงแรม 1008.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา บริษัท อารย เทอเรซ รีสอร์ท จำกัด 1 0
DLA-53010002-2020-3-0008 สำนักงาน 4902.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด 1 0
DLA-53010002-2020-3-0009 สำนักงาน 5920.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด 1 0
DLA-53010002-2020-3-0010 สำนักงาน 799.60 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นายเทพทัย อารยพิทยา 1 0
DLA-53010002-2020-7-0011 โรงแรม 432.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นางประไพ พรหมน้อย 1 0
DLA-53010002-2020-4-0012 อาคารชุด 1350.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นายนเรศวร ดำเนินยุทธ 1 0
DLA-53010002-2020-3-0013 สำนักงาน 275.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นายชวนชัย เธียรเจริญ 1 0
DLA-53010002-2020-3-0014 สำนักงาน 778.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1 0
DLA-53010002-2020-3-0015 สำนักงาน 2280.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ งิ้วงาม บริษัท บุญมีฟาร์ม 30 จำกัด 1 0
DLA-53010002-2020-7-0016 โรงแรม 1094.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นางนลินี อินดีคำ 1 0
DLA-53010002-2020-7-0017 โรงแรม 864.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา นางนลินี อินดีคำ 1 0
DLA-53010004-2020-8-0001 สถานบริการ 1696.13 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ หาดกรวด บริษัท ตนุภัท จำกัด 1 0
DLA-53010004-2020-3-0002 สำนักงาน 2280.00 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ หาดกรวด บริษัท แพร่ยนตรการ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 0
DLA-53030002-2021-3-0001 สำนักงาน 1400.00 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ร่วมจิต สำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิตร 1 0
DLA-54030003-2020-2-0001 สถานศึกษา 900.00 แพร่ ลอง ห้วยอ้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 0
DLA-54010003-2020-7-0001 โรงแรม 2638.72 แพร่ เมืองแพร่ ป่าแมต บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด 1 0
DLA-54010003-2020-5-0002 อาคารชุมนุมคน 529.84 แพร่ เมืองแพร่ ป่าแมต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-54010010-2021-7-0001 โรงแรม 1422.00 แพร่ เมืองแพร่ ทุ่งกวาว นายมานิตย์ นันทะ 1 0
DLA-55010001-2017-2-0001 สถานศึกษา 3511.80 น่าน เมืองน่าน ในเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 0
DLA-55010001-2017-2-0002 สถานศึกษา 4309.70 น่าน เมืองน่าน ในเวียง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 0
DLA-57070005-2017-9-0001 ศูนย์การค้า 6728.00 เชียงราย แม่จัน แม่จัน บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 0
DLA-57010001-2017-4-0001 อาคารชุด 2184.00 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง นางสาวชื่นสุคนธ์ ชาญพงศ์ปรัชญา 1 0
DLA-57070005-2017-10-0002 Mixed use 2238.00 เชียงราย แม่จัน แม่จัน นายสุนทร วุฒิศิริศาสตร์ 1 0
DLA-57010001-2017-4-0002 อาคารชุด 2527.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นายวิชากร นันต์ธนะ 1 0
DLA-57010001-2017-1-0003 สถานพยาบาล 3103.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์ 1 0
DLA-57010001-2017-7-0004 โรงแรม 2427.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง หจก.อาร์เอ็ม เรสซิเดนซ์ 1 0
DLA-57010001-2017-7-0005 โรงแรม 2429.00 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง นายมานิต ทิวเจริญ 1 0
DLA-57010001-2017-7-0006 โรงแรม 3549.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.กลูดซ่า 1 0
DLA-57010001-2017-7-0007 โรงแรม 2592.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นางจันทนา ราชชมภู 1 0
DLA-57010001-2017-7-0008 โรงแรม 2313.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.เอราวัณ ฮ็อบอินน์ 1 0
DLA-57010001-2017-7-0009 โรงแรม 3838.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 1 0
DLA-57010001-2017-7-0010 โรงแรม 27208.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.แฮบปี้ฮิลล์ฟาร์ม 2 0
DLA-57010001-2017-7-0011 โรงแรม 2150.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นายณรงค์ชัย อินศิริ 1 0
DLA-57010001-2017-7-0012 โรงแรม 2373.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ส.สุดดี 1 0
DLA-57010001-2017-7-0013 โรงแรม 3702.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 1 0
DLA-57010001-2017-5-0014 อาคารชุมนุมคน 2401.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นายอนุรัตน์ อินทร 1 0
DLA-57010001-2017-7-0015 โรงแรม 3541.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ลักษวรรณ 1 0
DLA-57010001-2017-7-0016 โรงแรม 3927.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 1 0
DLA-57010001-2017-1-0017 สถานพยาบาล 5935.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.วัชระศิริเวช 1 0
DLA-57010001-2017-7-0018 โรงแรม 3755.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ซี.พี.ที.โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 1 0
DLA-57010001-2017-7-0019 โรงแรม 2989.00 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง บจก.ไฮซ์ซิ่งเรสซิเดนซ์ 1 0
DLA-57110007-2020-2-0001 สถานศึกษา 3990.00 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0
DLA-57110007-2020-4-0002 อาคารชุด 3616.00 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด 1 0
DLA-57010002-2020-1-0001 สถานพยาบาล 18221.00 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด 1 0
DLA-57010002-2020-8-0002 สถานบริการ 498.00 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ 1 0
DLA-57010002-2020-10-0003 Mixed use 918.00 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ 1 0
DLA-57080002-2020-3-0001 สำนักงาน 583.60 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง บริษัท เอ็มเพาเวอร์ปิโตรเลี่ยม จำกัด 1 0
DLA-57010002-2020-3-0004 สำนักงาน 4895.80 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล นายประยูร กุลศิล 1 0
DLA-57010002-2020-3-0005 สำนักงาน 1050.00 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล นายประยูร กุลศิล 1 0
DLA-57010002-2020-3-0006 สำนักงาน 600.00 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล บริษัท การพัฒนาอาหารไท่ฉีหยวน จำกัด 1 0
DLA-57080002-2021-7-0002 โรงแรม 1031.56 เชียงราย เชียงของ เวียง นางสาวจำรัส แดงประดับ 1 0
DLA-57080002-2021-7-0003 โรงแรม 2592.00 เชียงราย เชียงของ เวียง นายขันคำ ชัยเงิน 1 0
DLA-57080002-2021-8-0004 สถานบริการ 1486.39 เชียงราย เชียงของ เวียง นายกฤษฎากรณ์ พุทธวีวรรณ 1 0
DLA-57080002-2021-8-0005 สถานบริการ 1446.44 เชียงราย เชียงของ เวียง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงของเอ็นเนอร์จี 999 1 0
DLA-57080002-2021-8-0006 สถานบริการ 1454.60 เชียงราย เชียงของ เวียง นายวิบูรณ์ ลิขิตธรรม 1 0
DLA-57080002-2021-9-0007 ศูนย์การค้า 9031.37 เชียงราย เชียงของ เวียง บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 2 0
DLA-57020001-2021-7-0001 โรงแรม 2921.00 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย บรัท แสนสุขโข แอสเซ็ท จำกัด 1 0
DLA-57020001-2021-8-0002 สถานบริการ 1404.00 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จำกัด 1 0
DLA-57010003-2021-4-0001 อาคารชุด 1037.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-4-0002 อาคารชุด 1644.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-4-0003 อาคารชุด 1644.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-3-0004 สำนักงาน 1518.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย บริษัท เชียงรายมาร์เก็ท จำกัด 1 0
DLA-57010003-2021-4-0005 อาคารชุด 1740.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-4-0006 อาคารชุด 1740.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-5-0007 อาคารชุมนุมคน 3192.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย บริษัท เชียงรายมาร์เก็ท จำกัด 1 0
DLA-57010003-2021-4-0008 อาคารชุด 1488.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-4-0009 อาคารชุด 3480.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-4-0010 อาคารชุด 1740.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-4-0011 อาคารชุด 5220.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-57010003-2021-4-0012 อาคารชุด 1740.00 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร เอสเตท 1 0
DLA-58030001-2021-7-0001 โรงแรม 2972.00 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ บริษัท ซีเอ็มพี จำกัด 1 0
DLA-58030001-2021-7-0002 โรงแรม 1578.93 แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้ นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ 1 0

Welcome to

Building Energy Code