หน้าแรก

Building

Energy Code

ฐานข้อมูล Building Energy Code (BEC) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน มาตรฐาน BEC สามารถช่วยประหยัดไฟในภาคอาคารได้มากกว่า 10 % ออกแบบอาคาร โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นอย่างแรก

9 รูปแบบอาคาร

ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)

อ่านรายละเอียด

สถานพยาบาล

สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อ
การประกอบ โรคศิลปะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

สถานศึกษา

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษารัฐ
หรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่ การจัดการศึกษา

สำนักงานหรือที่ทำการ

สำนักงานหรือที่ทำการ หรือ
ออฟฟิศ โดยทั่วไปหมายถึงห้อง
หรือพื้นที่อื่นที่ผู้คนทำงาน

อาคารชุด

อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์
ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล

อาคารชุมนุมคน

อาคารหรือ ส่วนใดของอาคารที่บุคคล
อาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน

โรงมหรสพ

สถานที่สำหรับเล่นมหรสพ เช่น งิ้ว ลิเก
ละคร เป็นต้น โดยเก็บเงินจากคนดู.

โรงแรม

สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว
สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด

ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด
มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้าเช่น
ที่จอดรถ ร้านอาหาร

สถานบริการ

สถานที่ที่ให้บริการเพื่อการค้า รูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานเต้นรำ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว หรือสถานที่จำหน่าย และบริการ อาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น

มาตรฐาน Building Energy Code (BEC)

สามารถช่วยประหยัดไฟในภาคอาคารได้มากกว่า 10 %

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 2)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ

sorayas

June 3, 2022

เปิดรับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 1)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ

sorayas

May 29, 2022

E-book เอกสารคู่มือการอบรม

การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 1 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

sorayas

June 3, 2022

ฐานข้อมูล Building Building Energy Code (BEC)

มาตราการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

remc@nu.ac.th
0 5596 3552
Message us