หน้าแรก

Building

Energy Code

ฐานข้อมูล Building Energy Code (BEC) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน มาตรฐาน BEC สามารถช่วยประหยัดไฟในภาคอาคารได้มากกว่า 10 % ออกแบบอาคาร โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นอย่างแรก

9 รูปแบบอาคาร

ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)

อ่านรายละเอียด

สถานพยาบาล

สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อ
การประกอบ โรคศิลปะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

สถานศึกษา

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษารัฐ
หรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่ การจัดการศึกษา

สำนักงานหรือที่ทำการ

สำนักงานหรือที่ทำการ หรือ
ออฟฟิศ โดยทั่วไปหมายถึงห้อง
หรือพื้นที่อื่นที่ผู้คนทำงาน

อาคารชุด

อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์
ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล

อาคารชุมนุมคน

อาคารหรือ ส่วนใดของอาคารที่บุคคล
อาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน

โรงมหรสพ

สถานที่สำหรับเล่นมหรสพ เช่น งิ้ว ลิเก
ละคร เป็นต้น โดยเก็บเงินจากคนดู.

โรงแรม

สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว
สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด

ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด
มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้าเช่น
ที่จอดรถ ร้านอาหาร

สถานบริการ

สถานที่ที่ให้บริการเพื่อการค้า รูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานเต้นรำ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว หรือสถานที่จำหน่าย และบริการ อาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น

มาตรฐาน Building Energy Code (BEC)

สามารถช่วยประหยัดไฟในภาคอาคารได้มากกว่า 10 %

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 2) ปี 2566

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ

sorayas

April 28, 2023

พพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BEC เชื่อมความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ

พพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BEC เชื่อมความร่วมมือ กรมโยธาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม. สร้างมาตรฐานอาคารใช้พลังงานลดลง 10 – 20%

sorayas

April 28, 2023

เปิดรับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 1) ปี 2566

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจ

sorayas

March 13, 2023

E-book เอกสารคู่มือการอบรม

การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 3) ปี 2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

sorayas

June 20, 2023

การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 2) ปี 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

sorayas

May 18, 2023

การสัมมนา Building Energy Code (ครั้งที่ 1) ปี 2566

การสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากร

sorayas

April 28, 2023

การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 3 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ครั้งที่ 3

sorayas

September 7, 2022

ฐานข้อมูล Building Energy Code (BEC)

มาตราการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

remc@nu.ac.th
0 5596 3552
Message us