ประวัติความเป็นมา

ตามที่กระทรวงพลังงานได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และหลักเกณฑ์วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยกำหนดให้อาคาร 9 ประเภท ในแต่ละอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบอาคารและระบบต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงฯ นี้ไม่สามารถบังคับได้ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากอำนาจในการอนุญาตแบบ อยู่ที่พนักงานท้องถิ่นภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ระบุให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวก่อนมีผลบังคับใช้ โดยให้ถือเสมือนเป็นกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

สถานภาพปัจจุบัน พพ. ได้ส่งร่างกฎกระทรวงฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ผ่านความเห็นชอบในคณะอนุกรรมการควบคุมอาคาร ที่คณะกรรมการควบคุมอาคารแต่งตั้งขึ้น และอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบต่อไป

ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและรับรองแบบ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว

Message us