Logo
ข้อมูลอาคารตามภูมิภาค

ภาคตะวันตก

จำนวน

22

อาคาร
ID ประเภทอาคาร ขนาดพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เจ้าของอาคาร ลักษณะอาคาร เกณฑ์การผ่าน
DLA-63010001-2018-7-0001 โรงแรม 3144.00 ตาก เมืองตาก ระแหง นางธัญญ์นภัส ธวัชอภิสวัสดิ์ 1 0
DLA-63060001-2018-9-0001 ศูนย์การค้า 20900.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท เอกชัย ดิสบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-7-0002 โรงแรม 2076.00 ตาก แม่สอด แม่สอด นายประสาน จึงกิจรุ่งโรจน์ 1 0
DLA-63060001-2018-9-0003 ศูนย์การค้า 1470.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท เอกชัย ดิสบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
DLA-63060001-2018-4-0005 อาคารชุด 3412.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท เนรมิตนคร จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-7-0006 โรงแรม 2240.00 ตาก แม่สอด แม่สอด นางพิมพ์ใจ วิโรจวนิช 1 0
DLA-63060001-2018-8-0007 สถานบริการ 793.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท บี-ควิก จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-7-0008 โรงแรม 1735.00 ตาก แม่สอด แม่สอด นางยุพดี กิตติวินิชนันท์ 1 0
DLA-63060001-2018-9-0009 ศูนย์การค้า 9857.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-8-0010 สถานบริการ 400.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-7-0011 โรงแรม 3600.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท อีโค่ อินน์ จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-9-0012 ศูนย์การค้า 33071.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 1 0
DLA-63060001-2018-7-0013 โรงแรม 2864.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-63060001-2018-7-0015 โรงแรม 229.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท เอราวัณ ฮ็อปอินน์ จำกัด 1 0
DLA-70050001-2018-2-0001 สถานศึกษา 6882.00 ราชบุรี บ้านโป่ง บ้านโป่ง น.ส.ลลิดา วังตาล 1 0
DLA-71010001-2018-7-0001 โรงแรม 1399.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม นายพลวิทย์ อภิสัมภินวงค์ 1 0
DLA-71010001-2018-9-0002 ศูนย์การค้า 18275.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0
DLA-71010001-2018-7-0006 โรงแรม 3872.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม บริษัท โกลด์ ซิตี้ เพลส จำกัด 1 0
DLA-71010001-2018-3-0007 สำนักงาน 426.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 2 0
DLA-71010001-2018-4-0008 อาคารชุด 9531.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) 1 0
DLA-71010001-2018-9-0009 ศูนย์การค้า 3888.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0
DLA-71010001-2018-7-0011 โรงแรม 770.00 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก บัวจันทร์ 2 0

Welcome to

Building Energy Code