ข้อกำหนด กฎหมาย

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงดาวน์โหลด
กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงดาวน์โหลด
เรื่อง กําหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร
เรื่อง กำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2564
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดาวน์โหลด
เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองในการทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองในการทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองในการทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ออพ. 01 แบบรายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ออพ. 02 แบบรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

E-book

แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คู่มือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สําาหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลการก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

งานหนังสือ

สงครามยูเครน

แคลคูลัส

Message us