เกี่ยวกับเรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการออกกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร (Building Energy Code ; BEC) โดยกำหนดให้อาคาร 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ และ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ

สถานภาพปัจจุบัน กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและรับรองแบบ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นการแบ่งปันและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในอนาคต

Message us