รับสมัคร Building Energy Code (ครั้งที่ 2) ปี 2566

รับสมัครเข้าร่วม
การสัมมนา”สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ” (ครั้งที่ 2) รับจำนวนจำกัด

วันจัดงาน :

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.

สถานที่ :

ณ ห้อง 10th Space ชั้น Lobby

โรงแรมนาดี 10 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
จังหวัดขอนแก่น

Message us