การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 (28 เมษายน 2563)

จัดการประชุมเพื่อประสานงานความร่วมมือคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น.

Message us