การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 4 (วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาครั้งที่ 4 นายประกอบ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร เป็นประธานเปิดงาน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 199 คน

Message us