การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 5 (วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สัมมนาครั้งที่ 5 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 151 คน

Message us