การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 6 (วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 )

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา

สัมมนาครั้งที่ 6 นายประกอบ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร เป็นประธานเปิดงาน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 133

คน

Message us