การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 7 (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร

สัมมนาครั้งที่ 7 นายประกอบ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร เป็นประธานเปิดงาน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 33 คน

Message us