การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 3 (วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562)

การสัมมนาให้ความรู้
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประธานเปิดงาน นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้กล่าวรายงาน นายประกอบ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาคตะวันออก
มีผู้ร่วมงานสัมมนาจำนวน 102 คน

Message us