การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 4 (วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรม เค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธานเปิดงาน นายประกอบ  เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่

ผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาคใต้

มีผู้ร่วมงานสัมมนาจำนวน 124 คน

Message us