การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 5 (วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธานเปิดงาน นายโกมล  บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้กล่าวรายงาน นายประกอบ  เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาคกลาง

มีผู้ร่วมงานสัมมนาจำนวน 94 คน

 

 

Message us