การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 7 (วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ประธานเปิดงาน นายประกอบ เอี่ยมสะอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร

ผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาคกลาง

มีผู้ร่วมงานสัมมนาจำนวน 63 คน

Message us