การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1 (วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

สัมมนาครั้งที่ 1 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 115 คน

Message us