การสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 3 (วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563)

การสัมมนาให้ความรู้

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

สัมมนาครั้งที่ 3 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 85 คน

Message us