จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่น รุ่น 1 (17 มีนาคม 2560)

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
สถานที่ : ห้องประชุมแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนที่เข้าอบรม :
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดกรุงเทพมหานคร 82 คน
2. เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 4 คน
รวมจำนวนผู้เข้าอบรม : 88 คน

Message us