จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่น รุ่น 2 (29 มีนาคม 2560)

วันที่ : 29 มีนาคม 2560
สถานที่ : ห้องประชุมแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนที่เข้าอบรม :
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดกรุงเทพมหานคร 116 คน
2. เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 3 คน
รวมจำนวนผู้เข้าอบรม : 119 คน

Message us