จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่น รุ่น 3 (29 มีนาคม 2560)

วันที่ : 29 มีนาคม 2560
สถานที่ : ห้องประชุมแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

กลุ่มเป้าหมาย :
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัด อปท. พื้นที่ปริมณฑล
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พื้นที่ปริมณฑล
3. พลังงานจังหวัด พื้นที่ปริมณฑล
4. เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบและสำนักสถาปัตยกรรม)

จำนวนผู้เข้าอบรม : 69 คน แบ่งเป็น
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัด อปท. พื้นที่ปริมณฑล 53 คน
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พื้นที่ปริมณฑล 2 คน
3. พลังงานจังหวัด พื้นที่ปริมณฑล 5 คน
4. เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 9 คน

Message us