จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่น รุ่น 5 (16 มิถุนายน 2560)

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิต จ.เชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย :
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดพื้นที่ภาคเหนือ
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ
3. พลังงานจังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 132 คน แบ่งเป็น
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดพื้นที่ภาคเหนือ 110 คน
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ 15 คน
3. พลังงานจังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ 7 คน

Message us