จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการระยะที่ 2 รุ่น 1 (8 ธันวาคม 2560)

วันที่ : 8 ธันวาคม 2560
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องมิ่งเมือง โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

กลุ่มเป้าหมาย :

  1. พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ
  2. บุคคลากรจากศูนย์บริการวิชาการ
    รวมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน

เอกสารประกอบการบรรยาย

  1. กฎหมายอนุรักษพลังงานที่เกี่ยวของกับการใชงานอาคาร
  2. ความเชื่อมโยงของ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 กับการขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
  3. ประเภทและขนาดอาคาร มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร
  4. ระบบประกอบอาคาร
  5. Workshop OTTV_RTTV
  6. ระบบฐานข้อมูล
Message us