ศึกษาดูงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

จัดการศึกษาดูงานวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (รังสิต คลอง 5) จำนวนผู้เข้าร่วมดูงาน 52 คน

กลุ่มเป้าหมาย
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัด สำนักการโยธา กทม.  จำนวน 42 คน
2. เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 คน
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัด เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 5 คน
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 3 คน
รวมทั้งหมด 52 คน

Message us