การสัมมนามาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน (BEC) ครั้งที่ 2 ปี 2565

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงานการสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้การต้อนรับและกล่าวเปิดงานโดย นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

โครงการ BEC

ตามที่ กระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนด ให้อาคาร 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสถานพยาบาล อาคารสถานศึกษา อาคารสำนักงานหรือ ที่ทำการ อาคารชุด อาคารชุมนุมคน อาคารโรงมหรสพ อาคารโรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบอาคารและระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฯ นี้ยังไม่มีผลบังคับใช้กับการก่อสร้างอาคารเอกชน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร ที่จะนำกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มาบังคับใช้กับการควบคุมอาคาร จึงถือว่ามีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

โครงการ BEC

โครงการ BEC

ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การฝึกอบรมให้กับวิศวกร สถาปนิกที่ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบอาคารและได้ขึ้นทะเบียนรับรองผู้ทำหน้าที่ ตรวจประเมินแบบอาคารไปแล้วจำนวนกว่า 400 คน

โครงการ BEC

การสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการพิจารณาตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายที่จะมีการบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ พพ. จึงจัดทำโครงการในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้

สรญา แสงเย็นพันธ์
Message us