ระบบปรับอากาศอาคารประหยัดพลังงาน ตามเกณฑ์ BEC ปี พ.ศ. 2564

ระบบปรับอากาศอาคารประหยัดพลังงาน ตามเกณฑ์ BEC ปี พ.ศ. 2564 แต่ละประเภทและขนาดต่าง ๆ ที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับอาคารต้องมี ค่าประสิทธิภาพพลังงาน ดังต่อไปนี้

1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต์ ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล เป็นไปตามเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 (ขั้นต่ำ) ที่เป็นปัจจุบันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศแบบอัดไอ อ้างอิงจากการทดสอบสภาวะมาตรฐานที่มีค่าอุณหภูมิน้ำออกจากระบบจ่ายน้ำเย็น 7.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ น้ำออกจากระบบระบายความร้อน 32.2 องศาเซลเซียส ต้องมีค่ากำลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น ไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ประเภทของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศแบบอัดไอ

ระบบปรับอากาศอาคารประหยัดพลังงาน

ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความร้อน ระบบจ่ายน้ำเย็น และระบบส่งลมเย็น ต้องมีค่ากำลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น รวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น

3. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศแบบดูดกลืน ให้ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำแล้วแต่กรณีไม่ต่ำกว่าค่า ดังต่อไปนี้

3.1 กำหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำระบาย ความร้อนเข้าเครื่องควบแน่น ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะไม่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำอัตราการไหลของน้ำเข้าเครื่องควบแน่น

ระบบปรับอากาศอาคารประหยัดพลังงาน

3.2 กำหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเข้าและออกจากเครื่องควบแน่นต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนเข้าและออกจากเครื่อง ควบแน่น

ทั้งนี้ การคิดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะจะคิดเฉพาะค่าความร้อนเท่านั้น โดยไม่รวม กำลังไฟฟ้าในระบบ

การคำนวณ ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล ค่ากำลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับอาคารให้คำนวณ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 โดยค่าประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศที่กำหนดไว้ไม่บังคับใช้กับระบบปรับอากาศที่ใช้ความร้อนจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Thermal Air Conditioning)

Message us