หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคาร

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ และการใช้พลังงาน โดยรวมของอาคารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดังอธิบายในข้อ 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร มีรายละเอียดตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลตรวจประเมิน ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้พัฒนาโปรแกรม สำหรับตรวจประเมินอาคารด้านพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ชื่อโปรแกรม BEC-Webbase เพื่อใช้สำหรับช่วยผู้ตรวจประเมินในการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน และตรวจสอบ ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจประเมินหรือ ผู้ออกแบบสามารถออกแบบระบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

เว็บไซต์โปรแกรม BEC-Webbase https://2e-building.dede.go.th/

วิธีการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้ตรวจประเมินเพียงลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรมและจัดเตรียมข้อมูลของอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง และป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมฯ จากนั้นโปรแกรม จะทำการประมวลผลข้อมูล และรายงานผลให้ทราบว่า ค่าประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ของอาคารผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่กำหนด ผู้ตรวจประเมินสามารถพิมพ์ผลการประเมินเพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบ ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามขั้นตอนที่กำหนดได้

ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นผู้ตรวจสอบจึงไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดของวิธีการคำนวณว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เพียงตรวจสอบว่าข้อมูลจากผลการประเมินโดยโปรแกรมสำเร็จรูปกับข้อมูลที่แสดงในเอกสารแสดงค่าประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร มีความสอดคล้องกันหรือไม่เท่านั้น

Message us