หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคาร

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ และการใช้พลังงาน โดยรวมของอาคารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดังอธิบายในข้อ 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร มีรายละเอียดตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลตรวจประเมิน ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปชื่อโปรแกรม BEC (Building Energy Code) เพื่อใช้สำหรับช่วยผู้ออกแบบในการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน และตรวจสอบความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ออกแบบสามารถออกแบบระบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

เว็บไซต์โปรแกรม http://new.2e-building.com/

วิธีการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานเพียงจัดเตรียมข้อมูลของอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง และป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมฯ จากนั้นโปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูล และรายงานผล ให้ทราบว่า ค่าประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ของอาคารผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่กำหนด ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ผลการประเมินเพื่อแนบ เป็นหลักฐานประกอบ ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้

ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นผู้ตรวจสอบจึงไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดของวิธีการคำนวณว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เพียงตรวจสอบว่าข้อมูลจากผลการประเมินโดยโปรแกรมสำเร็จรูปกับข้อมูลที่แสดงในเอกสารแสดงค่าประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร มีความสอดคล้องกันหรือไม่เท่านั้น

Message us