อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนอาคารประหยัดพลังงาน ตามเกณฑ์ BEC ปี พ.ศ. 2564

อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนอาคารประหยัดพลังงาน ตามเกณฑ์ BEC ปี พ.ศ. 2564 ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับอาคาร ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

1. หม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อน (Steam Boiler and Hot Water Boiler) ต้องมีค่าประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่าค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อน

อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนอาคารประหยัดพลังงาน

2. เครื่องทำน้ำร้อนชนิดฮีตปั๊มแบบอากาศสู่อากาศ (Air -Source Heat Pump Water Heater) ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อน

อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนอาคารประหยัดพลังงาน

ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน คำนวณตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรอง ผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

Message us